Экология/4.Промышленная экология и медицина труда

 

Шпякіна А.І, доц. Семенова О.І.

Національний університет харчових технологій, Україна

Вплив підприємств молокопереробної галузі на стан довкілля

  Молочна промисловість – одна із провідних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузі в загальному обсязі харчової та переробної промисловості складає 19%. Молочні продукти становлять обов’язкову складову раціону харчування кожної людини.

Вирішення проблеми екологізації підприємств молочної промисловості має значно покращити екологічний стан навколишнього середовища, адже в більшості випадків стічні води молокозаводів скидаються в каналізаційну мережу чи водойму без попереднього очищення. Забруднюючі речовини газопилових потоків не вловлюються, а безпосередньо викидаються в атмосферне повітря. Кількість і різноманітність відходів зале­жить від профілю заводу, від асортименту продукції, яку він випус­кає.

На різних заводах виробляють казеїн, сухе молоко, сир, причому ут­ворюються продукти, які забруднюють атмосферу і стічні води. Так, при виробництві казеїну джерелом забруднення атмосфери є апарати подрібнення казеїну, казеїнові сушарки. Внаслідок їх дії в атмосферу можливе попадання до 500 мг/м3 казеїнового пилу. Значна кількість молочного пилу потрапляє в атмосферу із сушарок при виготовленні сухого молока [1].

         Для усунення забруднення атмосфери в цехах сушіння викори­стовують фільтри — циклони, мокрі фільтри, рукавні фільтри. Ступінь очистки повітря від пилу залежить від швидкості потоку, як поможе бути нерівномірним. Це не дає гарантії очистки, тому поряд із циклонами часто застосовують рукавні фільтри.

Однією з головних екологічних проблем в молочній промисловості є стічні води. Кількість їх відносно невелика, в середньому декілька сотень м3 на добу. В зв'язку з різною потужністю заводів кількість стічних вод молочних заводів може коливатись і досягає 3500 м3 на добу.

Стоки сироробних заводів значно відрізняються по вмісту забруднюючих компонентів від  вод міських молочних заводів. Те, що ці стічні води ски­дають в каналізацію, є грубим порушенням норм, тому що забруд­неність їх набагато перевищує норми, які дозволяють скидання стічних вод в каналізацію. На всіх молочних заводах, незалежно від їх розташування, потрібно будувати очисні споруди. За межами міст мо­локозаводи збирають стоки у відстійники, які не вирішують про­блеми екології. Якщо забрудненість стічних вод міських молокозаводів невелика — до 1000 мг/дм3  по ХСК, можна застосовувати традиційну аеробну очистку. У випадку сироробних підприємств немає іншо­го варіанту, як застосовувати комплексну анаеробно-аеробну очистку із застосуванням метанового бродіння [1]. У відношенні забруднення навколишнього середовища в мо­лочній промисловості потрібно звертати особливу увагу на скидання сироватки.

Сироватка – це дуже небезпечний продукт з екологічної точки зору. Для демонстрації розмірів збитку, що може нанести скидання сироватки у водоймище, можна привести таке порівняння: 1 м3 сироватки забруднює водоймище так, як його може забруднити 100 м3 господарсько-побутових стічних вод . Основною проблемою сироватки як побічного продукту є те, що вона не може довго зберігатись через швидке загнивання, тому її скидають у каналізацію. Проте ХСК сироватки сягає 70000-80000 мг О2/дм3, тоді як ХСК загального стоку не перевищує 3000мг О2/дм3 [2]. Отже, це призводить до підвищення навантаження на очисні споруди міської каналізаційної мережі. Теоретично при проектуванні очис­них споруд не враховують наявність сироватки в стічній воді. За існу­ючим регламентом технології виробництва молочних продуктів, си­роватка повинна перероблятись на корисні продукти або прямувати в натуральному вигляді на корм тварин. Одним з найбільш цінних компонентів є сироваткові білки, вміст яких в сироватці досягає 0,5-1,5%. Головним з них є β-лактоглобулін, α-лактальбумін та імуноглобуліни. Молочна сироватка також багата на вітаміни: групи В, А, С, Е, нікотинову й фолієву кислоти, холін, біотин тощо. З сироватки можна одержувати багато харчових і кормових продуктів: молочний цукор в різному вигляді (сирець, рафінад), концентровану і суху сироватку,сирну масу, казеїн, різноманітні замінники незбираного молока, різні напої, сироватку застосовують при виробництві хліба. З сироватки готують бактеріальну закваску для силосування кормів. Інноваційним є створення продуктів функціонального харчування. Цей ринок стимулюється розвитком виробництв біологічно-активних харчових інгредієнтів: пробіотики і пребіотики. Найпопулярнішим пребіотиком є лактулоза, яка отримується шляхом трансформації молекули лактози, яку, в свою чергу, отримують із сироватки.

Питання переробки сироватки в Україні сьогодні є актуальним не лише з точки зору екологічної безпеки. Сироватка – це цінна молочна сировина, адже вона містить 6–6,5% сухої речовини молока. Таким чином, при великій кількості шляхів використання си­роватки екологічної проблеми в цьому відношенні не повинно бути, але в дійсності це не зовсім так [3].

          Основними джерелами забруднення навколишнього середовища на підприємствах молочної промисловості є стоки та газопилові потоки. Підприємства створюють кризову екологічну ситуацію викидами шкідливих речовин у повітря, а також забруднена шкідливими речовинами вода попадає на поля та для зрошення і розчинені у ній речовини нагромаджуються у грунті протягом тривалого періоду.

Література:

1.     Strom. P.F. Technologies to Remove Phosphorus from Wasterwater. / Strom. P.F. // New Jersey Effluents. — 2009. —40(4). —180 р.

2.      Козар M. Ю. Ефективність біологічного видалення сполук фосфору із стічних вод в різних кисневих умовах / М. Ю. Козар, Л.А. // Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», —2012. —№2. — 220 с.

3.     Айрапетян  Т.С. Очищення стічних вод, — ХАРКІВ: «Металіка», — 2014. — 200с.