Економічні науки 10 / Економіка підприємства

Григораш О.В., Язикова О.Ю.,асистент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені  Михайла Туган-Барановського

РОЗРОБКА ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Планування є обов¢язковим елементом в сучасних ринкових умовах. План – це раніше намічений порядок, послідовність здійснення будь-якої праці. В діяльності підприємства план являє собою систему заємоповязанних, направленних на досягнення єдиної мети планових завданнь, які визначають послідовність здійснення програм або окремих заходів.Стратегічний план, у порівнянні з іншими видами планів, є найбільш довгостроковим. Він передбачає розгляд минулого розвитку, аналіз дійсної ситуації і постановка реальних завдань на декілька років вперед. Стратегічне планування - це процес визначення, чим організація планує бути в майбутньому, і як вона цього досягне. Це здобуття кращого майбутнього для вашої організації і кращого шляху досягнення її призначення [2].

Розробимо стратегічний план за показником “Доходність підприємства” з використанням методу “Стартегічна поляна”. Обгрунтуємо поле стратегічних рішень необхідними планами.

Стратегічний план за показником «Прибуток(збиток)» з використанням методу «Стратегічна поляна» побудуємо (рис.1)  на основі даних з таблиці 1.

Таблиця 1
 Показники для розробки стратегічного плану АТ „Норд”

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

Рік

+29911,152

2004

+24207,2

2005

+5441,8

2006

+1218,96

2007

 

Рис. 1- Стратегічний план по прибутку, розроблений методом "стратегічної поляни" для підприємства АТ „Норд”

Використовуя екноміко-статистичний метод  сплануємо суму чистого прибутку на АТ “ Норд” на  кінець 2008рік [5,c 93-96]:

Ппл= Пзв*ZПпл/100, (1)

 де Ппл   сума планового  прибутку, тис.грн.

Пзв  – сума прибутку в звітному періоді, тис.грн.

ZПпл – темп зміни прибутку в плановому періоді, %.

П2007= 5441,8*22,4/100 = 1218,96 тис.грн.

Планова сума прибутку на кінець 2008 року  на АТ “ Норд” по прогнозам складе 1218,96 тис.грн, про це свідчить розрахунок зробленний на основі екноміко-статистичного методу.

За допомогою Microsoft Excel ми змогли з прогнозувати, що у 2014 році на АТ “Норд” буде збиток у розмірі 73920,9 тис.грн.

Лінія тренду з величиною апроксимації R = 0,994  побудована лінійною функцією. Дана лінія є тією скоректованою межею (круглі точки), за якою підприємство буде розвиватися у майбутньому за умови незмінності зовнішнього та внутрішнього середовища.

Різниця між тими заходами, які будуть виконані у стратегічному плані (квадратні точки) і наявною тенденцією утворять „поле стратегічних рішень” (рис. 2); це поле ми будуємо до 2014 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2004

 

Рік

 

2015

 

2010

 

2007

 

2006

 

2005

 

-20000

 
                       0

1

 
Text Box: -40000

 

 

 

 

 


Підприємство АТ „Норд” згідно з прогнозами буде рухатись за напрямком 3, але якщо воно буде дотримуватись стратегічного плану, то можливе збільшення прибутку підприємства за лінією 2. Для цього підприємству потрібно дотримуватись стратегічного плану, який наведений нижче у таблиці 2. Лінія 1 показує максимальний рівень підвищення прибутку, за умов в яких функціонує підприємство.

Таблиця 2
 Стратегічний план на 2007-2014 роки АТ „Норд”

План                                                                  

 

Відсоток у „полі стратегічного рішення”

Збільшити дохід від реалізації продукції на 6%

5%

Зменшити адміністративні витрати на 3%

2%

Збільшення  модельного ряду продукції на 5%

4%

Збільшити виробничу потужність підприємства по основній номенклатурі продукції на 5%

6%

 

Заміна фізично та морально застарілого устаткування новітнім обладнанням на 5%

7%

 

Запропонуємо альтернативи (песимістичний та оптимістичний розробленому плану) для підприємства АТ „Норд”.

Песимістична альтернатива (на рис. 2 – це середня лінія між 2 і 3 лінією) на нашу думку зводиться до того, що стратегічний план не принесе очікуваних прибутків у майбутньому, тому що неможливо врахувати всі зміни у оточуючому середовищі підприємства.

Оптимістична альтернатива (на рис.2 – це лінія 1)  на нашу думку будє установлювати зависокі показники, які в свою чергу можуть призведуть до покращення (збільшення) результатів прибутку підприємства, але для цього підприємству треба внести корективи в свої плани, підвищити рівень виробничих потужностей, але для цього потрібне додаткове вливання грошей.

Література:

1.Форма №2. Звіт про фінансові результати господарської діяльності та їх використання.

2.Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

3.Нємцов В. Д., Довгань Н. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: УВПК, 2001. – 560 с.

4.Оберемчук В.Ф.Стратегіяпідприємства: Підручник.- Київ, 2000.-360с

5.Фролова Л. В. Бакунов А. А. Шаруга Л. В. Экономика предприятия в структурно-логических схемах. Учебное пособие для студентов экономических специальностей. – Донецк – ДонГУЭТ, 2005. – 166 с.