Костіна Д.Ю., професор, к.е.н. Сухарєв П.М.

Донецький національний університет економіки и торгівли імені Михаїла

Туган – Барановського, Україна

Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу

фінансового стану підприємства

Постановка проблеми. Сучасність і постійні зміни в умовах існування підприємства вимагають найновіших методів управління. Звідси постає питання необхідності високоякісного забезпечення процесу управління підприємством.  Але більшість аналітичних розрахунків, в умовах розгляду чималих компаній або компаній спрямованих на розширення бізнесу, займає як по розрахункам, обробці, аналізу і подальшій інтерпретації досить багато часу, враховуючи, що в змінних умовах необхідно реагувати швидко, оперативно і результативно. Тому при неякісному забезпеченні управлінського процесу страждають як якість отриманої інформації так і якість результату від застосування цієї інформації для прийняття управлінських рішень. Звідси, впровадження інформаційних технологій для проведення аналізу фінансового стану надзвичайно важливі для стабільної роботи сучасного підприємства.

Метою цієї статті є огляд порівняльних характеристик найбільш поширених на ринку програмних продуктів автоматизації фінансового аналізу і можливості їх впровадження на  українських підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем використання програмних продуктів, при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах велику увагу приділяють українські учені-економісти: Ситник В.Ф., Єрьоміна Н.В., російські учені: В.Палій, В.Ковальов,  та білоруські - Н.Русак, М. Міхайлова-Станюта, що розробили методики розрахунку і аналізу  показників з вибраним видом школи фінансового аналізу. Проте недоліком більшості програм є їх обмеженість у використанні тільки фінансової звітності підприємства.

Виклад основного матеріалу. В даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні аналітичні програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Яскравими представниками таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП, Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм досить відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволяють здійснити розробку бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести оцінку їх економічної ефективності.

Значні переваги серед них мають ті інформаційні системи, які дозволяють користувачеві змінювати алгоритми розрахунку показників, і навіть створювати власні методики зі своїм набором розрахункових показників. Це значно розширює рамки використання системи, але, з погляду розробників, значно ускладнює створення системи і, отже, підвищує її вартість [5, c. 311-314]. Порівняльні характеристики найбільш поширених на ринку систем автоматизації фінансового аналізу представлені в таблиці 1 [3].

Таблиця 1.

Порівняльні характеристики систем автоматизації фінансового аналізу

Функціональні можливості

Модуль "Фінансовий аналіз" "Галактики"

«БЕСТ-Ф»

«1С-АФСП»

Імпорт початкових даних

З системи «Галактика», текстових файлів і електронних таблиць

З системи «БЕСТ-4»

З будь-яких облікових систем у форматі ТХТ

Перевірка взаємозв’язку початкових даних

Є

Є

Є

Зміна шаблонів введення початкової інформації

Можливо

Можливо

Можливо

Перетворення початкової інформації в інший стандарт фінансової звітності

Можливо

Неможливо

Можливо

Об’єм реалізованих (підготовлених розробниками) методик аналізу (кількість аналітичних розрахункових показників)

Аналіз фінансового стану підприємства за методикою Ковальова і ін.

Аналіз структури майна, платоспроможності, фінансової стійкості і ін.

Методик аналізу – 6; аналіз активів і пасивів аналітичного балансу, доходів і витрат, притоку і відтоку грошових коштів і ін.

Наявність реалізованих методик, затверджених офіційними органами

Немає

Є

Затверджених методик – 14

Настройка і зміна шаблонів методик

Є

Є

Є

Можливість створення призначених для користувача методик

Є

Є

Є

Диференціювання результатів аналізу залежно від галузевої приналежності підприємства

Є

Є

Є

Представлення результатів аналізу в графічному вигляді

Є

Є

Є

Текстовий висновок за наслідками аналізу

Немає

Немає

Є

Інструменти експорту даних

Є

Є

Є

Інші

Продумана ідеологія системи, широкий діапазон можливостей. Не зовсім зручний графічний редактор, відносно висока вартість і складність системи

Зручний довідник функцій, велика кількість реалізованих функцій, зручний табличний редактор

Комплексна оцінка фінансового стану; графічний ролик, порівняння підприємств за показниками і рядками балансу, пошукова система, будь-яка кількість валют

Модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика» (корпорація «Галактика») адресований керівникам і фахівцям фінансових служб. Основні завдання, що вирішуються в ньому, – оцінка фінансового стану підприємства і перспектив його подальшого розвитку з орієнтацією на підприємства всіх форм власності, у тому числі і з особливостями представлення звітності за міжнародними стандартами. Використання засобів модуля забезпечує підтримку комплексу завдань, пов'язаних з оцінкою фінансового стану підприємства: гнучка настройка показників для цілей обліку і аналізу, настройка і визначення критеріїв оцінки; рішення задачі збору, побудови і фінансового аналізу звітності організації; різні варіанти методик розрахунку і аналізу показників; можливість роботи з індексами. У модулі передбачена перевірка взаємозв'язку показників і форм звітності, що сприяє зменшенню кількості помилок в початковій інформації і підвищенню якості результатів аналізу. Проте слід відмітити, що модуль достатньо складний в експлуатації і відносно громіздкий, а ефективність його використання залежатиме від кількості методик, реалізованих розробниками у відповідній версії системи. Автономна експлуатація модуля «Фінансовий аналіз» швидше за все буде економічно малоефективною із-за високої трудомісткості роботи і пристойної вартості.

Система БЕСТ-Ф (АРМ «Фінансового аналізу» компанії «Інтелект-Сервіс», Москва) призначена як для оперативного аналізу власної фінансово-господарської діяльності, так і для проведення незалежної зовнішньої експертизи і аналізу економічного стану підприємства з метою розробки стратегії його розвитку. Вона об'єднує можливості електронної таблиці і бази даних, може обробляти різну інформацію, яка або вводиться вручну або імпортується з текстового файлу, або завантажується із споріднених систем «БЕСТ-3», «БЕСТ-4» [3, с. 39]. Програма має два варіанти виконання: «Зовнішній аналіз» і «Внутрішній аналіз», спеціалізованих функцій, що розрізняються набором, і шаблонів аналітичних документів. Варіант «Внутрішній аналіз» володіє можливістю  завантаження даних з програм «БЕСТ-3» і «БЕСТ-4» і виконує функції аналізу як публічної звітності, так і результатів внутрішнього обліку.

У системі спеціального аналізу реалізовані такі методики, як «Партнер», «Банкір», «Акціонер», «Банкрут». Методика «Банкрут» призначена для аналізу вірогідності банкрутства підприємства по зарубіжних методиках (модель Альтамана, Бівера, Копана і Гольдера і т.д.) і за допомогою критеріїв неплатоспроможності, вживаних у вітчизняній практиці (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності). Також за допомогою закладених в програму методик, об'єднаних в систему комплексного аналізу, можна розрахувати такі показники підприємства, як структура майна, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність. Результати аналізу представляються як у вигляді аналітичних таблиць, так і у вигляді графіків [2, c. 341].

Своєрідним еталоном для розробників аналітичних програм є розробки московської фірми «ІНЕК». Одним з представників систем є система «1С-АФСП». При роботі з програмою можна отримати автоматично підготовлений в текстовому вигляді докладний висновок з фінансового стану підприємства. Для оцінки фінансового стану підприємства в системі застосовуються «горизонтальний» і «вертикальний» аналіз пасивів і активів аналітичного балансу (відносні і абсолютні зміни в структурі майна і джерелах його формування); прибутків і збитків; платоспроможності (коефіцієнт покриття, проміжний коефіцієнт покриття, термінова і абсолютна ліквідність, коефіцієнт Бівера, інтервал самофінансування, показник Альтамана і т.д.); фінансовій стійкості (рівень власного капіталу, співвідношення позикового і власного капіталу, коефіцієнт покриття необоротних активів власним і довгостроковим позиковим капіталом). При оцінці ефективності діяльності підприємства передбачена можливість порівняння досягнутих їм фінансових показників з рекомендованими значеннями. Також передбачено будувати графіки за будь-якими показниками, виводити діапазон рекомендованих значень, зберігати в базі і потім постійно використовувати відібрані графіки, передавати графіки в MS Word і Excel.

Висновки. Проведений огляд згідно вибраної теми дослідження показав наступне:

1.                 Найбільш ефективною організаційною формою проведення економічного аналізу в умовах комп'ютеризації є створення автоматизованих робочих місць  аналітиків.

2.                 Найбільш прийнятними для використання в цілях проведення різноманітних розрахунків є такі програмні продукти, як система БЕСТ-Ф, система «1С-АФСП», модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика».

Таким чином, правильна організація облікової системи на підприємстві і впровадження системи стратегічного обліку власності як нового і перспективного напряму у всіх країнах з ринковою економікою, зокрема в Україні – застава ефективної і стабільної роботи підприємства.

Література:

1.         Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. -230 с.

2.         Іванюта, П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст]: навчальний посібник / П.В. Іванюта; Мін-во освіти і науки України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, Полтавська філія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 180 с.

3.         Основи інформаційних систем: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2007. -252 с.

4.         Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст]: підручник / О. І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

5.         Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: практикум / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височай. – К.: Знання, 2006. – 429 с.