Филологические науки/ 3. Теоретические и методологические проблемы исследования языка

Мікрюков О.О., Філоненко О.П.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту,Черкаси, Україна

Словосполучення як один із способів утворення комп’ютерних термінів

 

Термін є частиною обумовленої термінологічної системи, який має відношення до різних галузей науки, техніки. Кожен термін має своє певне значення, залежно від сфери діяльності в якій він використовуються. Одним із традиційних способів утворення термінів є словосполучення. Терміни словосполучення утворюються за допомогою додавання до терміна більш конкретної ознаки, щоб отримати вихідне поняття. У такий спосіб утворюються поняття, які являють собою згорнуті визначення, що вказують на загальні й одночасно специфічні ознаки [1, c. 38].

Наприклад, англійський термін impedance, обумовлений як «повний опір; імпеданс» у сполученні з різними словами набуває інших значень:  matched impedance – узгоджений опір, reduced impedance – нормалізований повний опір, internal impedance – внутрішній повний опір.

В англійській мові найбільш продуктивним способом утворення термінів словосполучень є модель N+N.

Наприклад: chip size - ємність мікросхеми пам'яті, version number номер версії.

А в українській мові найпоширенішим способом утворення комп`ютерних термінів словосполучень є Adj +N.: привід компакт-дисків, зберігання даних, плата розширення. Ця модель в англійській мові не дуже продуктивна, але також представлена : multidimensional array - багатомірна матриця, hard disc - жорсткий диск, graphic display - відображення графічної інформації.

В англійській комп`ютерній термінологій існує багато термінів, які складаються з декількох компонентів, з трьох, чотирьох та більше. Наприклад: disaster recovery disk – відновлювальний в аврійних ситуаціях диск, dynamic pulse storage unit (пам'ять обчислювальної машини на динамічних тригерах) read-write head for magnetic tape unit (універсальна голівка запам'ятовувального пристрою обчислювальної машини на магнітній стрічці)
За твердженням лінгвістів багатокомпонентні терміни поділяються на два типи: 
1.     Розкладені терміни-словосполучення;
2.     Нерозкладені терміни-словосполучення [2].

Складні слова терміни набагато гірше піддаються перекладу, ніж стійкі терміни словосполучення, адже всі компоненти в них граматично оформлені, і це полегшує розкриття значеннєвих зв`язків між ними.

Граматичне оформлення у термінах-словосполученнях може виражатися:

                              -          прийменниками (system of axes, system of equations);

                              -          суфіксами (tailless plane, selective communication);

                              -          закінченнями (threewheeled bycicle, controlled system).

Зміст термінологічних сполучень не допускає ніяких неточностей при перекладі чи тлумаченні термінів. Для англійської мови притаманні багатокомпонентні терміни, які є лексикалізованими відрізками речень: drop-on-demand (printing)- друк за вимогою, digital-to-analog (converter) - цифрово-аналоговий перетворювач,  Cyan-Magenta-Yellow - схема  подання  кольорового  зображення, застосовувана в деяких системах друку.

Як в англійській так і в українській мові певну роль відіграють дієслівні сполучення: to seek access - запитувати доступ, to backspace a file - повертатися на файл, to turn panel on - активізувати вікно

Серед дієслівних конструкцій найбільш продуктивною є модель із двома імперативами V+and+V: cut-and-paste - вирізання й вставка, drag-and-drop - перетаскування мишею об'єкт, point-and-shoot - спосіб роботи з меню з підсвічуванням.

Серед усіх англійських термінів-словосполучень у галузі комп’ютерних технологій найбільш продуктивними є двокомпонентні словосполучення. Більшість  двокомпонентних термінів-словосполучень утворені за допомогою іменника, прикметника та дієслова, а також деякі трьохкомпонентні словосполучення утворюються тільки із іменників, тому що саме іменник за своєю номінативною функцією найчастіше є ядром комп`ютерних термінів-словосполучень

Більшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення,  а саме ті словосполучення, в яких є  означення та означуваний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію. Компоненти термінів-словосполучень перебувають в атрибутивному зв’язку. Атрибутивний зв'язок може здійснюватись за допомогою:  прийменникових сполучень (field tests of software),  конструкції типу «іменник + іменник» (machine computation), конструкції типу «прикметник + іменник» (dynamic support system) [3].

Комп`ютерні терміни, як прошарок лексики, мають перспективи майбутніх лінгвістичних досліджень, оскільки ця галузь науки супроводжуэться постійним оновленням комп`ютерної терміносистеми, створенням нових та трансформацією існуючих термінологічних одиниць.

 

Література

1.       Гончарова Н. Н. Особенности формирования лексического фонда подъязыка информатики и вычислительной техники (на материале кодифицированной и некодифицированной лексики): дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гончарова Наталия Николаева. – М., 2000. – 182 с

2.       Григоренко Н. О. Структурно-семантичні особливості термінів у сучасній англійські мові : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_150/ 10gno.pdf

3.       Електронний словник «ABBYY Lingvo 12» : багатомовна версія : http://lingvo. abbyyonline.com/ru