Экономические науки/ 3. Региональная экономика

 

Студентка магістратури Кугай І.П.

Науковий керівник: к.е.н. Воронецька І.С.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

Стратегії інвестування Вінницької області

 

У статті проведено дослідження оцінки динаміки інвестицій Вінницької області, наведено динаміку інвестицій в основний капітал, структуру інвестицій за джерелами інвестування..

Вступ. Протягом останніх років спостерігається збільшення обсягів іноземних інвестицій у розвиток регіонів України, що сприяє формуванню бюджету держави та покращенню соціального становища в країні.

У цілому активність та якість інвестиційних процесів регіону пов’язані з його інвестиційними можливостями або умовами для успішного введення бізнесу. Основним важелем активізації та сталого протікання інвестиційних процесів на регіональному рівні є інвестиційний потенціал регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням формування ефективної стратегії залучення інвестицій в економіку Подільського регіону і поліпшення його інвестиційного клімату присвячено праці О.В. Леонтюка, Г.О. Мазура, І.В. Олександренка, Т. В. Пепа та інших науковців, що досліджують регіональні аспекти протікання інвестиційних процесів. Проблеми пріоритетної спрямованості політики формування позитивного інвестиційного клімату надзвичайно різноманітні й багатопланові,

тому вимагають додаткового дослідження і пошуку шляхів розв’язання.

Основні результати досліджень. Вінницький регіон – розвинений промислово-аграрний, науково-виробничий, культурно-освітній центр України та Поділля, де створені умови для якісного рівня життя громади, шляхом інноваційного розвитку економічного потенціалу і створення позитивного інвестиційного клімату.

Основними конкурентними перевагами Вінниці в аспекті інвестиційної привабливості є:

- Вінниця є столицею регіону; 

- потужний промисловий та високий науковий потенціал;

- висококваліфікована та якісна робоча сила;

- розвинена транспортна інфраструктура та банківська система;

- доступність до ринків України і країн СНД;

- наявність нерухомості в муніципальній власності міста.

Найбільш привабливим, для інвестування, сектором ринку є агропромисловий комплекс. Питома вага його у валовому регіональному суспільному продукті складає більш 62%.

Вінниць область ― є областю промислово-аграрної спеціалізації, має багатогалузевий промисловий досить розвинутий сільськогосподарський комплекс, який входить до п’ятірки кращих регіонів. Область характеризується значним інвестиційним потенціалом, і починаючи з 2005 року інвестиційній діяльності притаманна позитивна динаміка.

Головною метою програми розвитку регіону декларувалося створення умов, що забезпечують збільшення потоку вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку й підвищення ефективності їхнього використання. Ключове із цих умов ― корінне поліпшення у регіоні інвестиційного клімату. Саме в рамках програми розвитку регіону були розроблені напрямки регіональної інвестиційної політики.

Відповідно до стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року    метою стратегічного завдання щодо інвестиційно-інноваційного розвитку галузей економіки області є економічний розвиток на базі інновацій, інвестицій та енергозбереження, зменшення диспропорцій соціально-економічного розвитку територій та реструктуризація економіки.

Основними джерелами фінансування залишаються власні кошти організа-

цій, підприємств, за рахунок яких у  2008  році  освоєно 55,08 % усіх капітало-

вкладень (табл. 1).

Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал Вінницької області за джерелами фінансування за 2004-2008 рр., тис. грн.

Джерела фінансування

2004

2005

2006

2007

2008

Відносне відхилення

(%)

Всього

у тому числі за рахунок

1155381

1693173

2494467

4136177

4751778

311,27

1. Коштів державного бюджету

29118

49490

85963

164285

81923

181,35

2. Коштів місцевих бюджетів

58722

49030

94125

131189

254495

337,86

3. Власних коштів під-приємств та організацій

680584

851290

1259475

2046972

2617480

284,59

4. Коштів іноземних  інвесторів

10899

3503

16103

124133

95385

775,17

5. Кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів

-

11609

13884

15057

40817

251,60

6. Коштів населення на будівництво власних квартир

-

-

149937

157679

202664

35,17

7. Коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

182371

302716

405537

580327

700110

283,89

8. Кредитів банків та інших позик

83612

250374

384329

788888

627310

650,26

9. Інших джерел фінансування

110075

175156

85114

127647

131594

19,55

 

Аналіз інвестицій в основний капітал Вінницької області свідчить, що в основному джерелами фінансування в цьому регіоні є власні кошти підприємств та організацій, коштів населення на індивідуальне житлове будівництво та кредитів банків та інших позик, які за останні роки зростають.

Починаючи з 2004  року в області спостерігається позитивна динаміка пожвавлення інвестиційної діяльності. Темпи залучення інвестицій в економіку регіону порівняно з 2004 роком зросли більше, ніж  у 2 рази. І останнім часом як в Україні, так і у Вінницькій області позначилася чітка тенденція зростання інвестиційних вкладень. Динаміку інвестицій в основний капітал Вінницької області наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка інвестицій в основний капітал Вінницької області

 за 2004-2008 рр., млн. грн.

З рис. 1 видно, що протягом досліджуваного періоду інвестиції в основний капітал характеризувалися високими темпами зростання. У Вінницькій області за даний період середній щорічний абсолютний приріст становив 899,25 млн. грн.

         Висновки:

1. Інвестиційний потенціал Вінницької області визначається потужною агропромисловою базою та висококваліфікованою і якісною робочою силою.

2. Інвестиційна привабливість регіону формується за рахунок:

- сприятливих природно-кліматичних умов;

- великих запасів корисних копалин (каолін, граніти, флюорити, пісок, гравій);

- значного промислово-виробничого потенціалу;

- родючих земель.

3. Стратегія інвестування Вінницької області має базуватися на застосуванні сучасних інвестиційно-інноваційних технологіях при відродженні традиційних галузей економіки та розвитку нових пріоритетних ― виробництво біопалив, утилізація відходів.