Экономические науки/ 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки

доктор економічних наук, доцент  Головінов О.М., Ковтун А.І.

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган – Барановського,Україна

Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні

 

Об'єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього й наукового простору в межах так званого Болонського процесу, який отримав своє найменування від назви університету в італійському місті Болонья, де було започатковано такі ініціативи. Його головною метою є консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки й вищої освіти у світовому вимірі, підвищення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях.

Динаміка соціально-економічних процесів у постіндустріальному (електронному, інформаційному) світі радикально актуалізувала проблему наукових досліджень нації як однієї з гарантій стабільних її позицій у світовому співтоваристві, успішного реагування на різноманітні цивілізаційні виклики. Характерною ознакою сучасної науки є її інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому на основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Україна має досить потужний інноваційний потенціал і може конкурувати із іншими країнами. Але негативною тенденцією можна назвати загальне зниження показника обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт у ВВП, що для національної економіки, яка прагне інтегруватись у Європейський Союз, становить значну загрозу.

Головною причиною сповільненого розвитку інноваційних процесів є низький рівень обсягів фінансових ресурсів, які спрямовуються в інноваційну сферу. Упродовж останніх років фінансування науки та наукової діяльності не перевищувало 3% ВВП, що свідчить про обмеженість коштів на фінансову

підтримку інноваційного процесу. В країнах Європи фінансування науки та наукової діяльності складає 3% ВВП.

Мінімальне фінансування, що виділяється на одного вченого у Європейському Союзі становить 50 – 55 тисяч доларів на рік, в Україні – 15 тисяч доларів. Можна констатувати наявність дефіциту прямого бюджетного фінансування.

Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень. Однак, в Україні практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового, організаційного характеру постають на шляху масової реалізації інновацій. Процеси ж створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер.

Сьогодні в Україні існує декілька головних чинників – загроз інноваційній безпеці України: недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт; комерціалізація інноваційної продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання потребує додаткових коштів на великий проміжок часу); надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове використання та неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності ( насамперед, державними установами); спекулятивне використання державних пільг ( наприклад, венчурними структурами); слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій; зниження рівня "інтелектуалізації" експорту і зростання імпортозалежності країни від наукоємних товарів; незадовільне інформаційне забезпечення інноваційної сфери; недосконалість податкової системи та відсутність державної підтримки; несприйняття промисловістю нових розробок учених; повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності, тощо.

Спостерігається негативна динаміка зниження інвестиційної активності, що створює усі передумови до затяжної економічної кризи, яка відображатиме не лише економічний занепад країни, а й загальмує розвиток соціальної сфери. Тому інвестиції – це основний шлях до інноваційного оновлення виробництва.

На сьогоднішній день, основним для держави є створення умов ефективного використання свого науково-технологічного потенціалу. Для цього країна повинна значно більше вкладати коштів в людські ресурси, підвищення їх кваліфікації, дослідження, розробки і впровадження інновацій. Мають бути створені такі умови праці, які стануть привабливими і престижними, особливо для талановитої молоді, сприятимуть не тільки запобіганню відтоку за кордон українських вчених, а й поверненню тих, які раніше не знайшли своє місце на Батьківщині. Для цього Україна має перейти на європейські стандарти наукоємності ВВП, питомих обсягів фінансування НДДКР в розрахунку на одного дослідника, співвідношення обсягів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, в тому числі на оновлення матеріально-технічної бази та інформаційне забезпечення науки, співвідношення обсягів фінансування науки і освіти тощо.

Для розбудови інтелектуально-орієнтованої економіки України необхідно вийти на рівень наукоємності ВВП, який не менший 3,5%.

В умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів розв’язання проблеми забезпечення достатнього фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності вимагає також пошуку перспективних джерел фінансування, серед яких – залучення банківського кредитування, тенденція до зростання ролі якого в останні роки стає досить помітною і в майбутньому має бути істотною за умови зниження ставок рефінансування кредитів до рівня зарубіжних стандартів; активізація участі приватного сектора; використання заощаджень населення; підвищення ефективності програмно-цільової форми у системі фінансування та ін. При цьому найперспективнішим напрямом є ефективне залучення корпоративного сектора економіки з відповідними державними гарантіями фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності.

Запропоновані зміни в політиці фінансування науки вимагають створення нового механізму розподілу коштів, запровадження дієвого контролю за їх використанням, звітності науки перед суспільством за отримані наукові результати.

Щодо інноваційних структур в Україні, то перспективним у стратегічному плані має бути розвиток технологічних парків на базі провідних університетів України. Це дозволить залучати студентів, молодих науковців до участі в інноваційних проектах, забезпечувати на практиці ефективну підготовку спеціалістів за пріоритетними напрямками науки і техніки. Саме такий розвиток технопарків найбільше відповідає світовим тенденціям.

Таким чином, Україна не може залишатись осторонь глобалізаційних процесів поширення та комерціалізації результатів НДДКР, оскільки володіє досить потужним інноваційним потенціалом і в змозі перейти з групи сировинних країн, які виробляють товари до групи країн-інноваторів, що впроваджують наукові знання та поширюють високі технології, практично в усі галузі народного господарства. Країни, що належать до групи інноваторів, одночасно є світовими лідерами в економіці, технологічному розвитку, науковій та оборонних сферах. В комплексі усі ці галузі становлять стратегію передових рубежів, тому Україна має зміцнити свої позиції на світовому ринку лише пройшовши шлях значних інноваційних перетворень.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1.     http://studentam.net.ua/content/view/3506/95/

2.     Присяжнюк А.Ю. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах світової глобалізації//Інвестиції: практика та досвід. – 009.- №4.- С. 30-32.

3.     Черваньов Д.М., Сторожук В.М.Фінансові важелі інноваційного розвитку економіки України//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2007. - №91.-С. 4-7.

4.     http://www.confcontact.com/2008dec/5_samigul.htm