Экономические науки/10

Романова О.В.

Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація. В статті досліджено основні умови комерційних угод, запропонована оцінка ефективності комерційних угод.

Ключові слова: комерційна угода, ефективність комерційних угод, рентабельність,  комерційні зв’язки, прибуток, товари.

Вступ. Комерційні угоди суттєво впливають на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємств, яка безпосередньо залежить від обсягу, структури та динаміки товарообігу, рівня цін на товари та основних елементів, що їх визначають, базисних умов, обсягів і періодичності поставок товарів, термінів платежів та інших умов цих угод.

Сучасний економічний процес в Україні зумовлює необхідність комплексного дослідження та розв'язання проблем підвищення ефективності комерційних угод українських підприємств у специфічних умовах розвитку ринкових відносин. Зокрема, такими умовами є: зміна обсягів та структури споживання продуктів харчування; насиченість ринку конкурентоспроможною продукцією; збільшення кількості конкурентів; відносно високий рівень цін на товари; великі регіональні диспропорції у територіальному розміщенні виробництва товарів в Україні та ін.

Метою статті є дослідження показників оцінки ефективності комерційних угод на сучасних торговельних підприємствах.

В економічній літературі запропоновано методику оцінки ефек­тивності комерційних угод підприємств торгівлі та промисловості. Наукову та практичну зацікавленість викликають рекомендації Москвітіної Т.Д., Черепова В.В. Ці вчені пропонують оцінювати ефективність комерційних угод, що укладаються підприємствами торгівлі з промисловими підприємствами України, у такій послідовності [6, с.142]:

а) визначається рівень оптової ціни товарів;

б) визначається загальна сума матеріальних та прирівняних до них витрат за угодою;

в) визначається сума витрат на оплату праці, які належать до витрат за угодою;

г) визначається сума обов'язкових платежів за угодою, які належать до витрат обігу;

д) визначається сума податку на додану вартість, яку сплачує торговельне підприємство за угодою;

є) визначається сума обов'язкових платежів за угодою, яка сплачується з прибутку торговельного підприємства;

ж) визначається сума чистого прибутку торговельного підприємства за угодою;

з) сума чистого прибутку коригується (за необхідності) на розмір втраченого доходу та визначається реальний її розмір;

і) визначаються показники рентабельності за угодою (рентабельність витрат обігу, рентабельність обороту з закупівлі товарів та рентабельність обороту з реалізації товарів).

Оцінка ефективності комерційних угод за цією методикою має значні переваги перед емпіричним підходом, який використовується в комерційній практиці підприємств торгівлі. Враховуються основні елементи, що визначають ціну продажу товару, - матеріальні та прирівняні до них витрати торговельного підприємства; витрати на оплату праці, що входять до складу витрат обігу підприємства; сума обов'язкових платежів та сума чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

Виходячи з того, що ефективність комерційних зв'язків характеризує співвідношення результатів дотримання цих зв'язків і витрат на їх формування та дотримання, нами пропонується система показників для оцінки ефективності і-го комерційного зв'язку торговельного підприємства в j-му періоді.

Основні показники:

-       реальний чистий прибуток підприємства від дотримання г-го комерційного зв'язку в j-му періоді;

-       рентабельність витрат обігу підприємства, пов'язаних з формуванням та дотриманням і-го комерційного зв'язку (пов'язаних з закупівлею, доставкою, збереженням, підготовкою до продажу та продажем товарів), в j-му періоді;

-       інтегральний показник ефективності і-ro комерційного зв'язку в j-му періоді.

Допоміжні показники:

-       рентабельність обороту з закупівлі товарів згідно з і-м комерційним зв'язком;

-       рентабельність обороту з реалізації товарів згідно з і-м комерційним зв'язком [7, с.138-139].

Для оцінки та порівняльного аналізу ефективності комерційних зв'язків доцільно врахувати в сумірності значень у багатовимірному просторі відношення і-го показника, що характеризує ефективність комерційного зв'язку підприємства, до максимального значення цього показника з усієї аналізованої множини комерційних зв'язків підприємства. Наприклад, рентабельність витрат обігу підприємства, пов'язаних з формуванням і дотриманням і-го комерційного зв'язку в j-му періоді, складає 15%, а максимальна рентабельність витрат обігу, пов'язаних з формуванням та дотриманням n-го комерційного зв'язку в j-му періоді з числа аналізованих комерційних зв'язків, складає 25%. Для розрахунку інтегрального показника ефективності і-го комерційного зв'язку підприємства в j-му періоді із застосуванням методу сумірності значень у багатовимірному просторі використо­вується співвідношення 15:25, яке дорівнює 0,6.

Таким чином, інтегральний показник ефективності z-гo комерційного зв'язку в і-му періоді, призначений для оцінки та порівняльного аналізу ефективності комерційних зв'язків підприємства (Іij), можна розрахувати за формулою:

Іij=,                                                               (1)

де Kij - і-й окремий показник, що характеризує ефективність і-го комерційного зв'язку у j-му період;

Kij max - максимальне значення Kij на аналізованій множині його значень;

Зі - коефіцієнт значущості Кі [7, с.140].

Комерційні зв'язки підприємства здійснюються протягом відносно тривалого періоду в суттєво змінюваних ринкових умовах. У зв'язку з цим необхідне стратегічне моделювання ефективності комерційних зв'язків з використанням відповідних методичних підходів та сучасної комп'ютерної технології. Таке моделювання підвищить обґрунтованість комерційних зв'язків та їх ефективність.

У моделюванні ефективності комерційних зв'язків необхідно врахувати їх взаємозв'язок з економічною стратегією розвитку підприємства, базовими стратегіями, стратегіями зростання, конку­рентними та функціональними стратегіями. Наприклад, підприємство має намір здійснити стратегію лідерства за рахунок економії на витратах. У такому випадку підприємству необхідні товари, які забезпечать його перевагу стосовно витрат обертання та створять ефективний захист проти конкурентів.

В обґрунтуванні комерційних зв'язків підприємства необхідно також враховувати стратегії зростання: стратегія проникнення на ринок, стратегія збільшення своєї частки на ринку, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку завдяки товарам та ін. Наприклад, дотримання підприємством стратегії розвитку завдяки товарам зумовить вибір товарів у нових розфасовках, з більшим набором смаків; з набором властивостей, які задовольняють різні групи покупців; з чітко визначеними нормами якості за кожною його властивістю тощо [2, с.351].

Велике значення для формування комерційних зв'язків мають конкурентні стратегії підприємства. До таких стратегій належать: стратегії лідера, стратегії «кидаючого виклик» та стратегія «прямуючого за лідером».

Наприклад, при дотриманні стратегії розширення первинного попиту необхідно купувати та продавати товари, які приваблюють нових покупців. Якщо ж підприємство має намір здійснювати наступальну стратегію, то йому необхідний товар, який дає змогу підвищити рентабельність витрат за рахунок широкого використання ефекту зв'язку між рентабельністю витрат й часткою ринку при конкурентній перевазі підприємства у витратах [1, с.483].

Використовуючи динамічні коефіцієнти цінової еластичності попиту на товар, доцільно визначити найбільш вигідну його ціну для покупців з k-ю ціновою чутливістю за критерієм інтегрального показника ефективності продажу товару за і-ю ціною в j-му періоді покупцям з k-ю ціновою чутливістю.

Після визначення найбільш вигідної ціни на товар для його продажу покупцям з k-ю ціновою чутливістю у досліджуваному періоді та обсягу продажу товару цій групі покупців визначається найбільш вигідна ціна на товар у цей період.

Для підвищення якості обґрунтування ефективності комерційних зв'язків необхідно у процесі оптимізації цін враховувати низку їх параметрів: рівень цін, співвідношення цін у просторі, варіацію та типовість цін тощо.

Показники варіації цін розраховуються за формулами:

1. Розмах варіації цін.  Характеризує розмір між мінімальними і максимальними цінами на товар.

1.                 Середнє лінійне відхилення цін визначається за формулою:

                                                  (2)

2.                 Середнє квадратичне відхилення цін визначається за формулою:

                                                (3)

3. Коефіцієнт варіації цін визначається за формулою:

V=                                                              (4)

4. Показник типовості конкретної ціни визначається за формулою:

Ti =                                                           (5)

Загальну дисперсію (р2заг), яка склалася під впливом сукупності причин, можна розкласти на фактичну міжгрупову дисперсію (р2) та випадкову - внутрішньогрупову (~р2) [1, с.484].

р2заг = ,                                             (6)

р2 = ,                                            (7)

р2 = ,                                                       (8)

η2 = ,                                                (9)

де Рі, Рj - відповідно ціна і-го товару та 1групи товарів; уі уj, - відповідно кількість і-го товару та 1групи товарів; Р - середній рівень ціни товару.

Силу коливань ціни за період, що досліджується, через сезонний характер визначає коефіцієнт сезонності:

Ксез = ,                              (10)

Математична модель сезонної хвилі (гармоніка Фур’є)

Рt = ,                           (11)

де k – номер гармоніки (1, 2, 3...n);

t = (0);                                                 (12)            

;                                                                 (13)

;                                      (14)

bk = .                                               (15)

Висновки. Використання у комерційній практиці торговельних підприємств запропонованих методик дає змогу здійснювати системне дослідження комерційних зв'язків та якісно обґрунтувати рішення щодо їх формування. Основними елементами такого дослідження є: обсяг, структура, динаміка та тенденції зміни попиту і товарної пропозиції; рівень, структура, варіація, концентрація, типовість, стійкість, динаміка та тенденції зміни цін, цінова еластичність попиту, цінові дисконти та умови їх надання; товарні кредити та умови їх надання; рівень, динаміка і тенденції зміни конкуренції та інфляції; обсяг закупівлі товарів, обсяг та періодичність поставки товарів; комерційні послуги; комерційні можливості та стратегії торговельного підприємства; базисні умови поставки товару; витрати обертання; обов'язкові платежі, чистий прибуток та комерційний ризик. Оцінка та моделювання ефективності комерційних зв'язків, згідно із запропонованими підходами, дасть змогу підвищити ефективність комерційної діяльності торговельного підприємства.

Література:

1.     Виноградська А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія / А. М. Виноградська. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 807 с

2.     Воробйов Б.З., Локтєв Е.М., Плетень Ю.І. Основи комерційної діяльності: Навч. посіб.:Пер. 2-го рос. вид. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - К.: Видавництво Європейського університету, 2004. - 388с.

3.     Інфраструктура товарного ринку. Продовольчі товари: підручник / [О. О. Шубін, О. М. Азарян, О. Г. Бровко та ін.] ; за ред. О. О. Шубіна ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К. : Знання, 2009. - 565 с.

4.     Леви М., Вейте Б. А. Основы оптовой торговли / Пер. с англ. Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2003. – 354 с.

5.     Марцин В. С. Економіка торгівлі: підручник – К.: Знання, 2006 – 402 с.

6.     Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства. Навч. посіб. – К.: 2002. – 341с.

7.     Саркісян Л.Г. Казакова О.Б. Технологія торговельних процесів: Навч. посіб. для студ. вузів - К. ЦУЛ, 2007. - 296 c.