Економічні науки/ 10.Экономика предприятия.

Студент Проскуренко М.М

Миколаївський Міжрегіональний Університет Розвитку Людини

«Україна»

Згальне формування фінансової стійкості вітчизняних підприємств

1.  Проблеми формування фінансової стійкості.

Проблеми формування фінансової стійкості, пов’язана з особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств, державною регуляторною політикою щодо формування впливу зміни ринкової кон’юнктури, мають місце на кожному підприємстві. Підприємства почали працювати в нових економічних умовах, яких стійкість служить запорукою виживання і стабільного становища. Головним компонентом загальної стійкості під2.приємства є фінансова стійкість – дзеркало стану фінансових ресурсів підприємства. Цілком очевидно, що від ефективної роботи організації управління фінансовою стійкістю залежать перспективи успішної роботи підприємства.

2.Фінансовий стан.

Фінансовий стан більшості українських підприємств можна охарактеризувати як незадовільний. Низька забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами супроводжується низьким рівнем їх використання.

За офіційними даними Державної служби статистики України дослідимо в динаміці за період з 31.12.2013 р. по 31.12.2015 р. обсяг та структуру пасивів і активів балансів підприємств України, в тому числі промислових підприємств.

Таблиця 2.1

Динаміка обсягу та структури активів і пасивів підприємств України

(за станом на 31.12)

Показник

2013 р.

2014 р.

2015 р.

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Активи, всього

5712274,8

100,0

5994265,6

100,0

8073783,4

100,0

Необоротні активи

2639813,2

46,2

2717620,4

45,3

3960148,9

49,0

Оборотні активи

3069041,5

53,7

3271954,0

54,6

4108602,7

50,9

Необоротні активи та групи вибуття

3420,1

0,1

4691,2

0,1

5031,8

0,1

Пасиви, всього

5712274,8

100,0

5994265,6

100,0

8073783,4

100,0

Власний капітал

1950374,9

34,2

1480658,0

24,7

2288741,4

28,3

Довгострокові зобов’язання

і забезпечення

1070722,1

18,7

1359925,7

22,7

1668158,0

20,7

Поточні зобов’язання

і забезпечення

2689338,2

47,1

3151253,0

52,6

4114903,2

51,0

Зобов’язання, пов’язані

з необоротними активами та групами вибуття

1839,6

0,0

2428,9

0,0

1980,8

0,0

 

Як свідчать дані табл.. 2.1, темпи зміни активів і пасивів, які виступають свідченням потенційних можливостей вітчизняних підприємств, не мали чітко вираженої постійної тенденції.

Так, на кінець 2014 р. порівняно з 2013 р. темп зростання валюти балансу підприємств становив 104,9%, а на кінець 2015 р. порівняно з 2014 р. – 134,7%. Спостерігалось зростання частки іммобілізованих активів підприємств з 46,2% на кінець 2013 р. до 49,0% на кінець 2015 р. Окреслений напрямок зміни даного показника пояснюється суттєвим збільшенням вартості необоротних активів упродовж аналізованого періоду (на 1320335,7 млн. табл., тобто на 50%) за причини суттєвого зростання вартості основних засобів (на 910593,7 млн. табл., або на 52,0%) та довгострокових фінансових інвестицій (на 359114,3 млн. табл., або на 80,3%). Загальна вартість обігових активів також зросла упродовж аналізованого періоду, проте повільніше порівняно з темпами зростання необоротних активів, що і вплинуло на скорочення частки даної групи активів у сукупних активах підприємств України з 53,7% до 50,9%. Варто також звернути увагу на те, що збільшення величини обігових активів було забезпечене переважно зростанням обсягу запасів, грошових коштів та дебіторської заборгованості за одночасного зменшення величини поточних фінансових інвестицій.

3.  Аналіз фінансової стійкості.

Аналіз фінансової стійкості на основі розрахунку низки коефіцієнтів представляє собою групу відносних показників, що вказують на рівень фінансових ризиків для підприємств та рівень їх залежності від позикового капіталу. Висока фінансова стійкість указує на здатність оперативно реагувати на зовнішні та внутрішні стреси без зниження фінансового та виробничого потенціалу суб’єкта господарювання. До цих показників належать: коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт забезпечення, коефіцієнт маневреності та ін.

Літуратура

1.                      Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности пердприятия: 5-е изд., доп. и перераб. / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и сервис, 2013. – 172 с.

2.                      Антонов  Н.Г.  Денежное  обращение,  кредит  и  банки  /  Н.Г.  Антонов,  М.А. Пессель. – М.: Финстатинформ, 2014 – 272 с.

3.                      Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учебник для вузов / под ред. В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: Дело и сервис, 2012. – 365 с.

Артус М. М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / М. М. Артус // Фінанси України.