Токар В.В.,  Борисевич Є.Г.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса, Україна

Особливості сучасних методів управління витратами на якість

Забезпечення якості продукції пов'язане з витратами. Якість продукції повинна гарантувати споживачеві задоволення його запитів, її надійність і економію витрат.

В управлінні витратами підприємств можуть знайти застосування різноманітні методи, що відносяться як до стратегічного, так і оперативного управління. Їх вибір зумовлений, у першу чергу, цілями управління і наявністю умов для застосування.

Ці властивості формуються в процесі всього відтворювальної діяльності підприємства, на всіх її етапах і у всіх ланках. Разом з ними утворюється вартісна величина продукту, що характеризує ці властивості від планування розробок продукції до її реалізації і після продажного обслуговування.

До сучасних методів управління витратами на якість відносять:

-         Функціонально- вартісний аналіз

-         FMEA – аналіз

-         Методологія QFD

-         Бенчмаркінг

-         Метод управління виробництвом за системою just-in-time

-         Система «стандарт-костс»

-         Система «директ-костинг»

-         Контролінг

-         Аутсорсинг

Функціонально-вартісний аналіз є одним із найпопулярніших та актуальних методів аналізу витрат на якість, в основному, з метою їх мінімізації. Реалізація ФВА передбачає орієнтацію на такі принципи:

- відповідність значущості функцій і витрат, тобто розподіл витрат на реалізацію функцій об’єкта має здійснюватися пропорційно їх значимості;

 - відповідність реального параметра необхідному, що припускає визначення кількісних параметрів, здатних однозначно характеризувати ступінь виконання (або невиконання ) цих функцій;

- активізація творчого мислення, що характеризується створенням обставин, максимально сприятливих розвитку творчості;

 FMEA – аналіз продукції розглядає ризики, які виникають у зовнішнього споживача, а FMEA-аналіз процесу – у внутрішнього споживача.  FMEA-аналіз процесів може проводитися для процесів виробництва продукції; бізнес-процесів (документообігу, фінансових процесів та ін); процесу експлуатації виробу споживачем.

Метою FMEA-аналізу процесу виробництва є забезпечення виконання всіх вимог щодо якості запланованого процесу виробництва та збирання шляхом внесення змін до плану процесу для технологічних дій з підвищеним ризиком.

Методологія QFD - це методологія систематичного і структурованого перетворення побажань споживачів (уже на ранніх (перших) етапах петлі якості) у вимоги до якості продукції, послуги та / або процесу.

QFD-методологія являє собою оригінальну японську розробку, відповідно до якої побажання (встановлені і передбачувані потреби) споживачів за допомогою матриць переводяться в докладно викладені технічні параметри (характеристики) продукції та мету її проектування.

Бенчмаркінг – це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента з метою порівняння із власним та переймання його найкращих методів роботи.

Об'єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємств (структурних підрозділів).

Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології виробництва і збуту продукції, головну увагу приділяють пошуку резервів зниження витрат виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Метод управління виробництвом за системою just-in-time, суть системи JIT зводиться до відмови від виробництва продукції великими партіями. Замість цього створюється безперервно-потокове предметне виробництво. При цьому постачання виробничих цехів і ділянок здійснюється настільки малими партіями, що, по-суті, перетворюється на поштучне. Дана система розглядає наявність товарно-матеріальних запасів як зло, існування якого ускладнює вирішення багатьох проблем. 

Система «стандарт-костс, означає кількість необхідних виробничих витрат (матеріальних і трудових) для випуску одиниці продукції або заздалегідь обчислені витрати на виробництво одиниці продукції або надання послуг, а слово "кост" - це витрати, що припадають на одиницю продукції.

Таким чином, стандарт-кост в повному сенсі слова означає стандартні витрати і служить потужним інструментом для контролю виробничих витрат. Ця система спрямована, насамперед, на контроль прямих витрат. На основі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів, обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також скласти звіт про очікувані доходи майбутнього року.

Система «директ-костинг» - це система бухгалтерського обліку витрат в основі якої лежить літочислення скороченою собівартості продукції і визначення маржинального доходу.

Передбачає оцінку витрат, безпосередньо пов’язаних з продуктивністю та які піддаються контролю.

Контролінг – це між функціональний напрям  управлінської діяльності, який завдяки цілеспрямованим збору, обробці та альтернативному інтерпретуванню отриманої інформації допомагає у процесі прийняття управлінських рішень, головною метою котрих є досягнення оптимальної узгодженості рівня розвитку та прибутковості підприємства.

Основне завдання контролінгу полягає у визначенні для суб'єкта господарювання напряму докладання зусиль персоналом, який гарантуватиме існування його в перспективі. Концепція контролінгу націлює керівництво на формування і досягнення довготермінових цілей, з яких випливають і формуються тактичні, які скоординовано спрямовують роботу всіх співробітників підприємства.

Аутсорсинг – це передача організацією на підставі договору певних видів або функцій виробничої підприємницької діяльності іншої компанії, що діє в потрібній області.

На відміну від послуг і підтримки, що мають разовий, епізодичний або випадковий характер і обмежених початком і кінцем, на аутсорсинг зазвичай передаються функції по професійній підтримці безперебійної роботи окремих систем і інфраструктури на основі тривалого контракту (не менше 1 року).

Розглянуті методи управління витратами, що відносяться як до стратегічного, так і оперативного управління, досить різноманітні за своїм змістом, різні за своїм цілям і особливостям застосування.

Невід'ємною частиною розглянутих методів стратегічного і оперативного управління витратами є аналіз витратно утворюючих факторів.

Таким чином, знання фактора і ступеня їх впливу на величину витрат підприємства, а також  залежності між факторами дозволяє, впливаючи на чинники формування витрат в довгостроковому періоді справляти управлінський вплив на саму величину повних витрат підприємства.

Література:

 1. Воробієнко П.П. Управління якістю: Підручник / П.П.Воробієнко,  І.В. Станкевич, Є.М.Стрельчук, О.І.Глухова - Одеса: ОНАЗ, 2014.- 376 с.