Доктор пед. наук Єжова О. В., Губар В. О.

Кіровоградський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка, Україна

Програмне забезпечення САПР в підготовці вчителів технологій

 

Сучасні педагогічні навчальні заклади готують вчителів, які повинні навчати фахівців майбутнього, готових до впровадження інформаційних технологій в професійну діяльність. Саме тому для підготовки кваліфікованого вчителя необхідно впроваджувати сучасне програмне забезпечення. Водночас недостатньо вивченим є питання переліку програм, котрі повинні опанувати майбутні вчителі технологій та педагоги професійної освіти, які готуватимуть учнів до проектування та виготовлення швейних виробів з застосуванням інформаційних технологій.

Метою роботи є вивчення рекомендацій щодо програмного забезпечення навчання вчителів технологій на основі аналізу досвіду педагогічних навчальних закладів у вивченні професійно орієнтованих програм.

В роботі використано комплекс методів: теоретичні – теоретичний аналіз, синтез, порівняння для характеристики стану розкриття проблеми в науковій літературі, вивчення досвіду роботи науково-педагогічних працівників.

Інформаційні технології в швейній індустрії застосовуються для створення нових моделей, керування окремими видами обладнання, а також для управління  життєвим циклом виробів – від приймання тканин до продажу готових виробів [3, с. 6].

В монографії О.В. Єжової встановлено, що для автоматизованого робочого місця  (АРМ) конструктора швейного підприємства необхідні такі типи програм: програми для керування компонентами системи; для створення документів; CAD-підсистеми; для обміну інформацією [4, с. 289].

Ряд вищих навчальних закладів, які готують вчителів технологій та педагогів професійної освіти, застосовують в навчальному процесі САПР одягу, про що свідчать наукові публікації викладачів, робочі програми дисциплін та інформація з офіційних сайтів цих закладів.

В Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка студенти спеціальності «Технологічна освіта» вивчають САПР в межах таких освітніх програм: бакалавр (на базі середнього спеціального навчального закладу) – «Основи САПР» (45 годин); спеціаліст – «Інженерне проектування» (105 годин); магістр – «САПР в технологічній освіті» (120 годин). Основною професійно орієнтованою програмою, яку вивчають студенти, є САПР Грація. Про високий рівень опанування програми свідчать наукові [1; 2; 4] та навчально-методичні [3] публікації викладача О. В.Єжової.

В Хмельницькому національному університеті майбутні бакалаври спеціальності «Професійна освіта» (Технологія виробів легкої промисловості  (Моделювання, конструювання і  технологія швейних виробів)) у вивчають «Основи систем автоматизованого проектування» (144 години).

В Українській інженерно-педагогічній академії на технологічному факультеті майбутні бакалаври спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» вивчають на 4 курсі дисципліну «Основи САПР». Про високий рівень опанування програмою САПР Грація в навчальному закладі свідчать публікації викладача В. В. Залкінд, зокрема [5].

В Київському національному університеті технологій та дизайну швейну справу вивчають майбутні бакалаври та магістри за освітньою програмою: 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». В навчальному плані бакалавра передбачена дисципліна «Комп'ютерний дизайн». Публікації викладача кафедри К. Л. Пашкевич присвячені переважно використанню САПР Julivi в проектуванні одягу [6].

Висновки.  Виявлено, що в українських навчальних закладах, що готують педагогів професійної освіти та вчителів технологій, студенти вивчають САПР Грація, САПР Julivi. Рекомендовано в підготовці вчителів технологій вивчати професійно орієнтовані програми вітчизняних виробників – САПР Грація та САПР Julivi.

 

Література:

1.            Ежова О. В. Прогнозирование изучения подготовительно-раскройного производства будущими специалистами швейной отрасли / О. В. Ежова // Наукові праці внз «Донецький національний технічний університет». Серія «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2014. - №1. – Частина 1. – С. 81-85.

2.            Ежова О. В. Формирование ИКТ-компетенции будущих специалистов швейной отрасли средствами САПР Грация [Електронний ресурс] / О. В. Ежова // Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society) - 2015. - V.18. - №3. - C. 410-420. URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v18_i3/pdf/6.pdf.

3.            Єжова О. В. Інформаційні технології у створенні швейних виробів / О. В. Єжова. - Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., 2015. – 220 с.

4.            Єжова О. В. Теорія і практика створення прогностичних моделей підготовки кваліфікованих робітників швейної галузі: [монографія] / О. В. Єжова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 472 с.

5.            Залкінд В.В. Проектування одягу засобами інформаційних технологій: моногр. / В. В. Залкінд. – Х.: Технологічний центр, 2014. – 152с.

6.            Пашкевич К. Л. Нові технології: програма візуалізації одягу в тривимірному просторі JULIVI CL03D / К. Л. Пашкевич // Легка промисловість. - 2015. - № 1/2. - C. 18-20.