Педагогічні науки/проблеми підготовки спеціалістів

К.п.н. Чирва Г.М.

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

До проблеми корекційно-розвивальної роботи з дітьми з комплексними порушеннями в умовах дошкільної освіти

   Реформування системи спеціальної освіти передбачає підготовку дітей порушеннями психофізичного розвитку до  інтеграції в освітній простір. У зв’язку з цим необхідне суттєве оновлення змісту, організаційних форм і технологій навчання на основі сучасних інноваційних підходів, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей у навчальному процесі. Питання удосконалення організації і змісту спеціальної дошкільної освіти, надання своєчасної комплексної допомоги дітям із різними порушеннями психофізичного розвитку, зокрема із порушеннями мовлення, мають першочергове значення для своєчасного лікування, корекційного навчання, адаптації в середовищі здорових однолітків. Закон України “Про освіту” (1996 р.), “Національна доктрина розвитку освіти” (2002 р.) та інші урядові документи засвідчують актуальність розробки цих питань, зосереджують увагу науковців і практиків на необхідності запровадження комплексного підходу до системи реабілітації дітей із патологією мовлення в умовах інноваційного навчально-виховного середовища. За останні роки в нашій країні з’явилася значна мережа дитячих закладів нового типу, зокрема навчально-виховні комплекси компенсуючого типу (дошкільний садок – школа), де навчаються і виховуються діти із порушеннями розвитку. Однією з найпоширеніших патологій психофізичного розвитку серед дітей дошкільного віку є вади мовлення, специфіка яких полягає в системному порушенні всіх сторін і форм мовлення. [1, c. 23-24]. Провідним завданням навчально-виховної роботи ДНЗ компенсуючого типу для дітей із загальним недорозвитком мовлення є корекція та розвиток мовлення, адже основним контингентом логопедичних груп є дошкільники, у яких спостерігаються порушення всіх компонентів мовленнєвої системи при наявності збережених слуху та інтелекту. (Р.Є. Левіна, Н.С. Жукова, Є.Ф.Соботович, Г.В.Чиркіна, Т.Б. Філічева.). Під корекцією розуміють спеціально організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, подолання недоліків розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові аномальної дитини загалом з метою якнайбільшого наближення до норми. Корекція тісно пов'язана з поняттям розвитку дитини взагалі, а тому у системі спеціальної освіти розглядається як корекційно-розвивальна робота. Особливе значення для проведення корекційної роботи має цілеспрямований добір змісту навчання та використання його можливостей. Виправлення вад дитини та її навчання можуть здійснюватись на одному й тому самому програмному матеріалі. Зміст корекційного навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ був розроблений із урахуванням основних загальнодидактичних та спеціальних принципів у відповідності програмним вимогам загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів (Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програмам виховання дітей дошкільного віку «Дитина», «Малятко». Основним завдання яких є формування у дітей мовленнєвої компетентності у всіх видах  діяльності та під час ігор-занять з логопедом, вихователем, музичним керівником. Корекція мовленнєвої діяльності має здійснюватися за такими напрямками:

·        формування динамічних передумов мовленнєвої діяльності;

·        становлення фонетичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях);

·        удосконалення граматичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях);

·        розширення лексичної компетентності (на імпресивному та експресивному рівнях).

        Отже, метою корекційно-розвивальної роботи є сприяння розвиткові дитини, створення умов для реалізації його внутрішнього потенціалу, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають його розвиткові. Досягти цієї мети можливо лише в тому випадку, якщо корекційно-розвивальна робота відбувається з урахуванням вікових особливостей дітей і особливостей, пов`язаних із характером порушення онтогенезу. 

Список використаної літератури

 

1.     Організаційно-методичні основи медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я / Р.О. Моісеєнко, В.Б. Педан, В.В. Бережний [та ін.] // Соціальна педіатрія. Випуск ІІІ. Збірник наукових праць – К. : Інтермед, 2005. – С. 24-29.

2.     Синев В.Н. Коррекция интеллектуальных нарушений учащихся вспомогательной школы: Автореф. дис. ...д-ра пед. наук.— М., 1988.— 45 с.

3.     Шеремет М.К. Актуальні проблеми спеціальної освіти / М.К. Шеремет // Науковий часопис. Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – № 7. – С. 79-81.