Про вплив перетоків реактивної  потужності на параметри систем  електрозабезпечення  промислових підприємств .

                 В сучасних умовах дефіциту енергетичних ресурсів все більш важливу роль на промислових підприємствах відіграють проблеми  енергозабезпечення . На сьогоднішній день необхідно забезпечити реалізацію на промислових підприємствах потенціалу організаційного та технологічного енергозбереження. При цьому   значна його  частина обумовлена  високими втратами  електроенергії в промислових електричних  мережах . В звязку з цим  важливим напрямком енергозбереження на промислових підприємствах  є  зниження  втрат електроенергії  в електричних  мережах. Проведення необхідних заходів по зниженню втрат  електроенергії в електричних  мережах промислових підприємств  дозволить не тільки в значній мірі  реалізувати вище вказаний потенціал енергозбереження,  але і отримати  значну  економію енергетичних ресурсів за рахунок зменшення  об’ємів невиробничих витрат   електроенергії. Значний вплив  на втрати  електроенергії в електричних мережах здійснюють перетоки  реактивної потужності . Оскільки  на промислових підприємствах більшість струмоприймачів  разом з активною потужністю споживають також і реактивну (причому в залежності від характеру струмоприймачів  їх реактивне навантаження може складати до 130 % активного  навантаження ), тому перетоки реактивної потужності  в промислових  електричних мережах можуть здійснювати досить великий вплив на якість електроенергії та на втрати .  Разом з цим наявність значних  перетоків реактивної потужності  в електричних мережах призводить не тільки до збільшення втрат потужності  , але і до зменшення  їх пропускної спроможності, збільшення втрат напруги і таке інше .

              Розглянемо більш досконало вплив перетоків реактивної потужності в електричних мережах на  параметри систем електрозабезпечення  промислових підприємств.

Повний струм I, втрати потужності  ΔP і втрати напруги ΔU в елементах електричної мережі пов’язані  з активним і реактивним  навантаженням мережі наступними співвідношеннями :

                                              І =  =    (1);

                                              = 

                                                 (3);

 де P – активна потужність, яка передається по мережам , кВт;

     Q – реактивна потужність , яка передається по мережам, кВАр;

      U – номінальна напруга електричної мережі, кВ;

      R і X – активний і індуктивний  опір  електричної мережі відповідно, Ом;

      tgφ = Q/P – коефіцієнт реактивної  потужності ;

      k = X/R – розрахунковий – коефіцієнт.

              Із формул (1) – (3) витікає , що значення  кожного параметра I, ΔP и ΔU визначається як активною , так і реактивною потужністю, яка  передається по мережі . Використовуючи величину П в якості загального визначення даних параметрів , а величину По  в якості визначення  їх значень, які відповідають tgφ = 0, визначимо долю значення П, обумовлену передачею по мережі  реактивної  потужності, по формулі:

                                                            d = 1-   (4)

Підставивши в (4) співвідношення  значення параметрів I, ΔP и ΔU, визначені по формулам (1) – (3), і виконавши відповідні  перетворення , отримаємо :

                                                           dI  = 1-  (5);

                                                         d ΔP  =   1-(6) ;

                                                         d ΔU =   1-     (7) .

 

 

45,0

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

35,0

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

25,0

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 3

  2

 

 

 

10,0

 

 

 

         1

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d %


                  0                0,1             0,2              0,3             0,4           0,5             0,6            0,7

                                                                           tgφ

                                      

                                          Мал. 1. Графіки залежності d = ʄ(tgφ):

                                  1 – dI = ʄ(tgφ); 2 – dΔP = ʄ(tgφ); 3 – dΔU = ʄ(tgφ)          

 

              На малюнку  1 наведені  графіки залежності d = ʄ (tgφ), збудовані за результатами   розрахунків  dI, dΔP и dΔU, виконаних за  формулами (5) – (7) при  різних значеннях коефіцієнтів  реактивної потужності tgφ , які характеризують  співвідношення споживання активної і реактивної потужності різними струмоприймачами  (групою струмоприймачів) . Наведені  графіки залежності відображають характер зміни  dI, dΔP и dΔU при зміні  величини  реактивної  потужності, яка передається по мережі . Із графіка залежності dI = ʄ (tgφ) (крива 1) витікає , що передача реактивної потужності по електричним  мережам значно  знижує їх пропускну  спроможність , зменшує  можливість передачі по ним активної потужності.  Аналіз вказує, що навіть  при підтримки  в промислових електричних мережах  допустимого (нормативного) значення коефіцієнта реактивної потужності  їх пропускна спроможність знижується більше чим на 10 %. При подальшому збільшені  tgφ виникає  ще більше зниження  пропускної спроможності  електричних мереж, що призводить  до необхідності збільшення  перетину  проводу и кабелю, збільшення  номінальної потужності   або числа силових трансформаторів, а як  слідство, і до збільшення  капітальних  затрат і експлуатаційних  затрат  на промислові електричні мережі . Графік залежності dΔP = ʄ (tgφ) (крива 2) показує, що перетікання реактивної  потужності також здійснює значний вплив і на втрати   потужності і електроенергії в промислових електричних  мережах . При передачі по ним реактивної потужності виникають  додаткові навантажувальні втрати  потужності  і електроенергії в елементах електричних  мереж (в линіях електропередач , силових трансформаторах и ткі.). При  цьому, як виходить із  графіка залежності dΔP = ʄ (tgφ), при  значені tgφ = 0,4 втрати потужності та електроенергії в електричних мережах збільшується  на 15 %. При збільшені коеффіцієнта реактивної потужності до значення tgφ = 0,7  втрати  потужності  і електроенергії в електричних мережах  збільшуються більш ніж на   30 %,  що призводить до додаткових , які не викликані необхідністю виробництва, витрат електроенергії на промислових  підприємствах . Ще більший вплив мають перетоки реактивної потужності  на режими напруги в промислових електричних мережах .

 Із графіка залежності dΔU = ʄ (tgφ) (крива 3) виходить, що при передачі реактивної потужності по електричним  мережам  втрати  напруги в них збільшуються. Зниження  напруги яке виникає при цьому в електричних мережах призводить   до  ще більших втрат  електроенергиії і зниженю   пропускної  спроможності  елементів електричних мереж . Таким чином , перетоки  реактивної потужності здійснюють значний вплив на параметри систем електрозабезпечення промислових підприємств . Тому  значення tgφ на промислових підприємствах  в загальному випадку  повинно бути наближено до нуля . В звязку з цим важливим практичним завданням є зниження перетоків реактивної потужності в промислових електричних мережах . Для зниження перетоків реактивної потужності і зменшення негативних наслідків , які вони викликають,  на промислових підприємствах  повинна здійснюватись компенсація реактивної потужності . Компенсация реактивної потужності забезпечує умови балансу реактивної потужності і спонукає до зниження втрат електроенергії в електричних мережах , збільшеню пропускної спроможності , дозволяє здійснювати регулювання напруги за рахунок застосування компенсуючих пристроїв . З цієї точки зору компенсація  реактивної потужності може розглядатись як достатньо ефективне направлення енергозбереження на промислових підприємствах. Крім цього , проведення міроприємств по компенсації реактивної потужності на промислових підприємствах  буде також в значній мірі сприяти зниженю втрат електроенергії і збільшеню пропускної спроможності районних розподільчих мереж за рахунок їх розвантаження в наслідок зменшення перетоків реактивної потужності .

 

Список літератури

1. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами. Затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України №19 від 17.01.2002/ Офіційний вісник України. – 2002. – №48. – С. 71 – 147.

2. СОУ – Н МПЕ 40.1.20.510.:2006. Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживача (основного споживача та субспоживача). – 48 с.

3. Омельчук А.О. Щодо балансу реактивної потужності в мережах живлення в нових нормативних умовах перетоків реактивної енергії в Україні / А.О.Омельчук, А.М.Скрипник, В.С.Трондюк// Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК».– 2011.– №161.– С. 111 – 119.