К.п.н. Лавриш Ю.Е.

Національний технічний університет України «КПІ», Україна

Активізація пізнавальної діяльності студентів через використання інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення іноземної мови

В умовах гуманізації та демократизації суспільства важливим стає пошук шляхів удосконалення змісту, методів та засобів навчання, надання йому європейського характеру. В контексті стратегічних завдань сучасної системи освіти визначальними напрямами є створення умов для формування інтелектуальної, конкурентоздатної, компетентної особистості та збільшення освітньої та самоосвітньої функції вищого навчального закладу.

Метою статті є обґрунтування такої педагогічної інновації,  як навчально ігрове проектування  та визначення особливостей його застосування у вищому навчальному закладі.  Актуальність теми визначається тим фактом, що студенти не філологічних спеціальностей  демонструють  дуже низькі оцінки емоційної привабливості  та професійної необхідності певних  предметів. За цих предметів пізнавальна активність студентів підмінюється системою зовнішнього впливу, що приводить до формального вивчення. Отже, ефективність засвоєння цих предметів в професійному плані невисока. Саме тому використання інноваційних педагогічних технологій у вищій школі є актуальним і раціональним одночасно.

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін "інноваційна діяльність", який означає оновлення технології навчання та перебудову особистісних установок викладача. В дидактиці вищої школи існує достатньо дефініцій і класифікацій понять “освітня технологія”, “педагогічна технологія” та “технологія навчання” (І. Зязюн, В. Безпалько, О. Савченко, О. Пометун, В. Сластьонін, М. Буланова-Топоркова, Л. Поддимова, Л. Столяренко, С. Сисоєва, Р. Піонова,Л. Лук’янова та ін.). У межах функціонування освітніх технологій (кредитно- модульної, модульно-рейтингової, дистанційної, диференційованої тощо) і відбувається

реалізація будь-яких педагогічних технологій (наприклад, особистісно орієнтованого навчання, розвивального навчання, технологій саморозвитку, тощо).

Основними освітніми технологіями, що нині є пріоритетними у вищій школі є: а) освітня кредитно-модульна технологія; б) технологія рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів; в) технологія дистанційної освіти; г) технологія диференційованого навчання. Педагогічними технологіями, що спрямовані на розвиток студентів, є:

технологія особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного, контекстного, комбінованого навчання, ігрового проектування, навчального моделювання.

Інноваційними навчальними технологіями є всі технології, які розроблені викладачами з метою формування творчої, компетентної особистості студентів усіх напрямків. Особливе місце серед таких технологій займають ігрові, де їх розглядають у світлі освітянських інновацій (Т. Калашнікова), у системі підготовки конкурентоздатного фахівця (М. Воровка), як інтенсивні педагогічні технології (В. Трайнєв) тощо.

Оскільки сучасною засадою впровадження інновацій є розуміння навчального процесу як діалогу особистостей - викладача й студента, то на нашу думку,  найбільш  емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному навчанні є навчальне ігрове проектування. Сутність цієї технології полягає в тому, що: студенти у складі невеликих груп творчо працюють над виконанням проектного завдання; кінцевий результат роботи, форму якого вибирають самі студенти (конкурс проектів, дискусія, прес-конференція, усна презентація тощо) має бути пред’явлений на розгляд експертної ради, інших викладачів іноземної мови та підлягати рейтинговій оцінці; викладач іноземної мови виступає в ролі консультанта з питань мови, спостерігача за творчою працею студентів, організатора підготовчого етапу та створення умов для успішної роботи.

Метою навчального ігрового проектування є навчальний творчий проект, що має суб’єктивну або об’єктивну новизну та виконується під керівництвом викладача. В ігрових проектах студенти обирають собі ролі, обумовлені характером та змістом проекту. Це можуть бути як вигадані, так і реально існуючі ролі, які ускладнюються заданими ситуаціями. Готовність студента до участі в ігровому проекті є суттєвою умовою його ефективності.

Навчальне ігрове проектування пред’являє особливі вимоги до викладача, як керівника ігрових форм діяльності. Він має знати основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації, мати відповідну соціально-психологічну підготовку, уміти використовувати теоретичні знання в практичній діяльності, адже від його особистісної підготовки залежить успішність реалізації всіх тих переваг, які має ігровий проект в порівнянні з традиційними формами навчання.

Отже, основна освітня проблема полягає в тому, щоб надати викладачу методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному процесі із урахуванням інтересів та здібностей студентів і своєї особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання поступаються цілісним педагогічним технологіям. Для кожного педагога дуже важливим є правильний вибір освітньої технології, адже це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи того, хто навчає, і того, кого навчають.

Подальшої розробки потребують питання вивчення впливу інших педагогічних технологій на розвиток професійних якостей майбутніх фахівців, створення оптимальних умов поєднання використання методу проектів з інтерактивними формами і методами навчання.

Література:

1.     Даниленко Л. І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці / Даниленко Л. І. // Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2007. – 308 с.

2.     Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики: Навчальний посібник/  Дичківська І. М. – Рівне: Зелент, 2001. – 222 с.

3.      Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М.  Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : Вид. А.С.К., 2003. –255 с.

4.     Сисоєва С. О. Особистісно зорієнтовані педагогічні технології: метод проектів / С. О. Сисоєва // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико-зорієнтований збірник / кер. С. М. Шевцова, І. Г. Єрмаков. — К. : Видавництво “Департамент”, 2003. — С. 119—124.

5.     Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання - система педагогічних інновацій/ Фурман А.В.// Педагогіка і психологія. –К.: 1995. - №3. - С. 96-107.