Артеменко Т.М., Ліпко І.П.

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

 

CТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

 

    Ціллю навчання іноземної мови на сучасному етапі є дати студентам основи комунікативного знання мови. Такий підхід при викладанні мови спрямовано на формування іншомовної комунікативної компетенції, яка є гарантією успішного використання мови у майбутній професійній і громадській діяльності тих, хто навчається. Формування такої комунікативної компетенції з поглибленням мотивації навчання іноземним мовам може сприяти у великій мірі успішності процесу навчання. Викладачу слід акцентувати  абсолютну необхідність знання іноземної мови для інтелектуального розвитку, а як наслідок, для гарантії кар’єри майбутнього фахівця. Сучасні методики викладання іноземної мови вимагають від викладача не тільки навчити студентів змісту предмету “іноземна мова”, а й навчити їх орієнтуватися у різних видах колективної діяльності. Як українські, так і зарубіжні методисти та лінгвісти вважають необхідною таку організацію навчального процесу, при якій навчання англійської мови органічно пов’язано з вирішенням проблем міжнаціональної, міжкультурної комунікації (Тер-Мінасова). Формування іншомовної комунікативної компетенції: спроможності розуміти і породжувати іншомовні висловлювання у зв’язку з конкретною ситуацією і т.п. вимагає нового рівня кваліфікації викладача, великого об’єму підготовчої роботи для проведення занять і багато творчих зусиль з боку  студентів. Слід зазначити важливість формування мовних навичок у їх зв’язку з професійною спрямованістю курсу навчання. Пріоритетним на сучасному етапі підготовки майбутнього спеціаліста є комунікативний аспект викладання іноземної мови. Це стосується навчання професійно спрямованій мові і навчання мові для загального спілкування. Щоб уникнути при природній комунікації з носіями мови непорозуміння, треба знати норми мовленнєвої поведінки.

Серед основних завдань викладання іноземної мови майбутнім юристам  МЗС є надання конкретних знань у галузі  іноземних мов для спеціальних цілей. Для успішного навчання іноземних мов для спеціальних цілей необхідно вирішити цілу низку завдань: створити сучасні вітчизняні підручники, які б містили комунікативні завдання і функціональну граматику. Робота над створенням такого підручника вже ведеться на кафедрі іноземних мов  Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Потрібен, також,  контроль рівня підготовки викладачів з точки зору володіння ними комунікативними методами викладання мови, збільшення кількості годин для самостійної роботи студентів на етапі, коли вони вже зможуть плідно працювати самостійно.    

Активна самостійна робота студентів у світі Болонського процесу є дуже важливою і, мабуть, основною на сучасному етапі. При її плануванні необхідно враховувати індивідуальні особливості тих, хто навчається. На результативність самостійної робота часто впливає те, як викладач керує нею. Таке керівництво може здійснюватися викладачем безпосередньо на занятті і шляхом підготовки для студентів різноманітних навчальних матеріалів, які вони використовують під час самостійної роботи. Це можуть бути різноманітні країнознавчі матеріали, без знання яких часто буває неможливим повноцінне спілкування з носіями мови.  Без адекватних екстралінгвістичних країнознавчих знань неможливе повноцінне спілкування з носіями мови, особливо на офіційному рівні, навіть при наявності граматично правильного мовлення. У зв’язку з цим особливого значення набуває  лінгвокраїнознавство, метою якого є ознайомлення студентів з культурою та традиціями країни через мову і в процесі її вивчення. Досягнення культурологічної компетенції може стати мотивацією для вивчення іноземної мови. Наявність якісних матеріалів для самостійної роботи (включаючи довідкові матеріали), які мають комунікативну спрямованість, і наявність необхідних матеріалів з права, компенсує відсутність викладача під час самостійної роботи. Діяльність студентів може контролюватися за допомогою ключа до завдань. Але ж велика увага повинна приділятися і розвитку творчої самостійності студентів, при цьому контроль часто замінюється самоконтролем, який може здійснюватися на етапі, коли студент вже має достатньо знань і вмінь. Як показує практика викладання іноземної мови використання навчальних матеріалів з орієнтацією на самостійну роботу є засобом оптимізації учбового процесу. Велику роль у цьому процесі відіграють мультимедійні засоби, які характеризуються великим дидактичним потенціалом. Мультимедійний формат викладання іноземної мови дає можливість постійного оновлення матеріалів і вдосконалення системи  роботи над ним , включаючи роботу над помилками. Він, також, дає  можливість удосконалити систему перевірки знань за допомогою використання різноманітних режимів тестування. Використання мультимедійних засобів, чіткі цільові завдання сприяють засвоєнню мовного матеріалу. Завданням викладача при цьому є здійснення загального контролю за роботою студентів, розуміння того, що головною особою в процесі навчання є студент. Встановлення партнерських відносин зі студентами, правильне планування співвідношення між роботою в аудиторії і самостійною роботою є важливою рисою роботи викладача.  На сучасному етапі  втілення ідей Болонського процесу дуже важливим є допомогти студентам привчити себе до регулярної самостійної роботи над матеріалом: навчити їх планувати роботу,  правильно працювати з різноманітними словниками, додатковою літературою. На цьому етапі студентам дуже потрібні поради викладача щодо методів опанування матеріалом, засвоєння прочитаного та прослуханого матеріалу, засвоєння нової лексики. Окрім цього, слід підкреслити важливість урахування індивідуальних здібностей студентів для створення конкретних творчих завдань для них. Як показує досвід, саме розвиток творчих здібностей студентів, а як наслідок, їх зацікавленості роботою, сприяє успішній діяльності студентів по засвоєнню нових знань. Перед викладачем на сучасному етапі стоїть задача ефективного розвитку пізнавальної активності студентів, їх творчого мислення. Цьому сприяє урахування  індивідуальних особливостей та здібностей студентів при підборі навчальних матеріалів.