Крекотень О.В., Березняк О.П.

Сумський національний аграрний університет

Використання автентичних рекламних матеріалів у вивченні іноземних мов студентами немовних спеціальностей

Освiта, квалiфiкацiя i майстернiсть зайнятих у процесi соцiального виробництва людей прямо впливають на темпи формування матерiальних та духовних цiнностей суспільства, тому в сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема професiоналiзму студентів вищих навчальних закладів.

У демократичному суспільстві володіння іноземною мовою перетворюється на насущну необхідність. Використання на заняттях іноземної мови автентичних рекламних матеріалів сприяє, поза сумнівом, підвищенню не тільки мотивації до його вивчення,  але і професійного рівня студентів. (1, с. 316).

Слово “реклама” походить від латинського слова “reclamare” - викрикувати. С.И. Ожегов в своєму словнику приводить наступне визначення: “Реклама - це сповіщення різними способами інформації для створення широкої популярності, з метою залучення споживачів, глядачів і т.п.” (3, с. 587).

Найважливішим елементом рекламного звернення,   що ємко і стисло відображає неповторність  пропозиції є слоган (рекламне гасло). Слогани читають у 5 разів більше людей, ніж самі рекламні тексти. Вони виконують наступні функції: привертання уваги споживачів, підняття престижу фірми, збільшення об'єму продажів і т.д. За  Т.В. Карамишевою та А.І. Іванченко, основними компонентами реклами є: текстовий компонент: (слово (частіше ім'я власне), фраза (як правило рекламне гасло),  мікротекст (переважно описового характеру); - образотворчий компонент (фотографія, малюнок, серія картинок, колаж і ін.);  -  соціокультурний компонент. (2, с. 103) М. Дюверже, Ф. Ме., Д. Морьо вважають, що роботі з рекламними матеріалами повинна приділятись на занятті така ж увага, як і роботі з піснею або відео.(4, с. 41).

Великою перевагою використання автентичної реклами є те, що існує можливість диференціювати завдання залежно від мети заняття і від бажаного рівня (А1, А2, В1, відповідно до європейської системи оцінювання). Незалежно від рівня  можна виділити три обов'язкові етапи для даного виду роботи: підготовчий, репродуктивно-продуктивний і творчий.

Підготовчий етап включає: вступну бесіду викладача про призначення реклами, її ролі в житті суспільства і конкретно в майбутній спеціальності студента; лінгвокультурологічні коментарі, що полегшують розуміння рекламного тексту, а також фонетичні та лексико-граматичні вправи. Загальновідомо, що для розуміння рекламних матеріалів, необхідний достатньо високий рівень розвитку соціокультурної компетенції.

Як фонетичні вправи викладач може запропонувати студентам прочитати слогани і звернути увагу на вимову звуків, на інтонацію окличних і спонукальних речень (А1), вибрати слова з певними звуками (А1), зобразити графічно інтонаційний малюнок рекламного слогану (А2), по даному інтонаційному малюнку скласти професійно орієнтований слоган (В1).

Як лексико-граматичні вправи студентам можуть бути запропоновані завдання: а) придумати слово - рекламу  на основі двох даних слів, що позначають рекламовану продукцію (А1); б) у запропонованих слоганах  знайти омоніми, синоніми або антоніми; (В1); в) відтворити  рекламний текст, з якого  видалені артиклі й прийменники.(А2); г) знайти слогани, які містять 1) імена власні, 2) числівники, 3)  скорочення, 4) неологізми, 5) запозичення (А1);д) різним групам студентів виписати фрази, в яких йдеться про а) продукти харчування, б) електроінструменти, з) медикаменти д) добрива, е) сільгосптехніку і т.д.

Репродуктивно-продуктивний етап передбачає такі види робіт, як: а) прочитати рекламне оголошення й описати переваги даного продукту або послуги (А2); б) прочитати рекламу і вгадати, про який продукт або послугу в ній йдеться (А1); в) пояснити відношення до телевізійної реклами, перерахувати переваги і недоліки (В1). Творчий етап завершує роботу з рекламними матеріалами. Студентам пропонується написати новий слоган на основі даного (А2); по даному початку закінчити рекламну фразу (А1); провести конкурс рекламних слоганів і оголошень, при цьому команди по черзі дають один одному завдання (В1); викладач роздає студентам картки зі слоганами з завданням графічно зобразити суть цих слоганів. Студенти по черзі показують свої роботи всій групі. Група дає оцінку, чи правильно відображений сенс слогану, а також пропонує свої варіанти (А1); викладач роздає малюнки, а студенти повинні швидко придумати слогани (В1); можна запропонувати студентам скласти культурологічний коментар слоганів, а також провести конкурс на кращий коментар (В1). В кінці роботи необхідно підвести підсумок. Слід надати студентам  можливість самим вибрати найбільш вдалі малюнки до заданих слоганів і найбільш вдалі слогани.

Реклама є одним з найдоступніших будь-якому викладачеві іноземної мови видом автентичного матеріалу (2, с. 100-101). Необхідно пам'ятати, що робота з автентичними рекламними матеріалами сприяє не тільки підвищенню мотивації до вивчення мови, але і білінгвістичному і бікультурному розвитку особистості студента.

Література

1.                 Захарова Н.Ю. Язык немецкой рекламы // Вопросы исследования и преподавания иностранных языков: Межвузовский тематический сборник. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2003. – С. 316-320.

2.                 Карамышева Т.В., Иванченко А.И. Реклама как компонент межкультурной коммуникации // Уроки французского языка. – СПб.: КАРО, 2001. – С. 105-136.

3.                 Ожегов С.И. Словарь. – М.: Рус. яз., 1986. – 797с.

4.                 Duverger M., May F., Moriot D. Lisez, сa n’a rien а voir // Le franсais dans le monde. – 1995. – № 275. – Р. 41.