Вплив демографічної ситуації на стан пенсійного страхування в Україні та в світі.

В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію в Україні один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати од­ного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюд­жету Пенсійного фонду.

         У системі державного пенсійного страхування ви­никла низка проблем, серед яких: низький рівень пенсійного забезпечення; відсутність диференціації розмірів пенсій; наявність значних переваг і пільг у пенсійному забезпеченні окремих категорій працівників за однакового рівня відрахувань на пенсійне забезпечення; несвоєчасна сплата страхового збору (внесків) до Пенсійного фонду України, що зумовило заборгованість з випла­ти пенсій. Всі ці проблеми сприяли реформуванню системи страхування та розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Запровадження недержав­ного пенсійного забезпечення (НПЗ) є одним із основних завдань і важливих кроків реформування системи пенсійного забезпечення України.

         Питання про розвиток пенсійної системи в Україні і за кордоном розглядались у публікаціях так їх учених, як М. Бондарчук [3], О. Ботвиновська [4], О. Зарудний [6]. Значний внесок в тео­рію соціального страхування (в тому числі і соціального пенсійного страху­вання) зробили такі вчені, як В. Александров, С. Березіна, Б. Зайчук.

    Страхування пенсійного забезпечення розподіляється на такі види:

1.     обов'язкова участь у пенсійному страхуванні;

2.     добровільна участь у пенсійному страхуванні;

3.  пенсійне підстрахування [1].

Працедавець повинен відраховувати ті страхові внески, які зобов'язаний платити працівник. Страхові внески за працівника працедавець відраховує з його неоподаткованої зарплати. Якщо за календарний місяць працівник має врахований дохід не у грошовій формі, то працедавець відраховує страхові внески з доходу у грошовій формі у найближчі календарні.

Самозайняті особи повинні відраховувати завдаток на пенсійні страхові внески, відрахування на державну політику зайнятості і медичне страхування за окремі календарні місяці на рахунок відповідної місцевої районної адмі­ністрації соціального забезпечення. Місцева відповідність районної адмініст­рації соціального забезпечення визначається місцем постійного проживання самозайнятої особи [3].

Завдаток на страхові внески повинні сплачуватися від першого дня кален­дарного місяця до восьмого дня наступного календарного місяця. Величина ставки страхових внесків на пенсійне забезпечення працівників визначається відсоткового ставкою з установленої основи, яка у працівників становить разом 8% від установленої основи, утому числі 6,5% на пенсійне страхування, 0,4% на державну політику зайнятості та 1,1% на страхування від хвороб [9].

Пенсійне страхування забезпечує такі види пенсій:

·  за старістю;

·   повна інвалідна;

·   часткова інвалідна;

·   для вдів і вдівців;

·  для сиріт [1].

Мінімальний страховий внесок на загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування — це сума грошових коштів, визначена розрахунковим шляхом як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внес­ку, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу). Розмі­ри мінімального страхового внеску до Пенсійного фонду у 2010 році залежно від категорії застрахованих осіб наведемо в таблиці 1.

                Таблиця 1. Суми мінімальних страхових премій у 2010 році.

 

 

 

 

 

Категорії застрахованих осіб

Ставка страхового внеску, %

 

01.01.2010

-

31.03.2010

01.04.2010

 -

30.06.2010

01.07.2010

- 

30.09.2010

01.10.2010

-

30.11.2010

10.12.2010

-

31.12.2010

 

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

 

869

 

884

 

888

 

907

 

922

Розмір мінімального страхового внеску, грн.

Особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, у фі­зичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) за договорами цивільно-правового характеру.

 

 

35,2

 

 

305,89

 

 

311,17

 

 

312,58

 

 

319.26

 

 

 

324,54

Особи, які працюють на підприємствах всеукраїнськихгромадських організацій інвалідів, де чисельність : інвалідів становить не менше 50% і загальної кількості працюючих.

 

 

6

 

 

52,14

 

 

53,04

 

 

53,28

 

 

54,42

 

 

55,32

Особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях та які і мали та/або мають статус інвалідів.

 

6

 

52,14

 

53,04

 

53,28

 

54,42

 

55,32

Фізичні особи - підприємці

33,2

288,51

293,49

294,82

301.12

306,10

 

 

 

 

 

         Результати досліджень міжнародних фінансових організацій свідчать, що тем­пи скорочення населення України є найвищими в Європі. У зв'язку з низькою народжуваністю швидко змінюється віковий склад населення — зростає частка людей середнього та похилого віку. Розглянемо процеси старіння населення в Україні на сьогоднішній день та у перспективі.

Рис. 1 Співвідношення працюючого населення та пенсіонерів в Україні.[4]

     Розглянемо ставки пенсійного страхування, які розраховуються в інших країнах світу.

Аналізуючи пенсійні системи Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Швейцарії та Польщі, слід зазначити, що:

1.     пенсійний вік встановлений не нижче 65 років для чоловіків (у Німеч­чині - 67 років) та 60 років для жінок. У Великій Британії обговорюється пи­тання про відміну пенсійного віку взагалі [10]

2.     дострокова пенсія надається на 2—4 роки раніше, якщо особа відповідає пев­ним вимогам. У реформованих системах така можливість обмежена. Однак відміна спеціальних пенсій є предметом активного обговорення у Польщі, а у Великій Британії та Нідерландах можливість ранньої пенсії відсутня;

3.     відстрочення виходу на пенсію стимулюється підвищенням пенсії (кое­фіцієнт підвищення становить 0,5—7,5% за додатковий рік), термін відстро­чення - 1-5 років, у Швейцарії та Великій Британії не обмежується.

На рис. 2 наведено більш детальну інформацію про вік виходу на пенсію у деяких країнах.

Рис. 2 Вік виходу на пенсію у деяких країнах.[11]

     Основою могутності держави є населення, його соціальне самопочуття та роз­виток. Тому демографічна сфера зазвичай привертає особливу увагу громадсько­сті та уряду країни при розробці соціальної політики на макрорівні. Саме остан­ні демографічні тенденції в суспільстві дали поштовх до проведення пенсійних реформ в європейських країнах, у тому числі й в Україні.

Отже, для вдосконалення механізму розрахунку ставок пенсійних виплат в Україні слід дотримуватись таких принципів:

-   при розрахунку страхового пенсійного тарифу потрібно врахувати ре­альну тривалість життя особи на пенсії, тобто розміри страхових виплат;

-   диференціація розміру пенсій залежно від терміну страхових внесків і добровільного страхування;

-  при призначенні та розрахунку ставок страхових виплат мають врахову­ватись інтереси платників страхових сум;

-   слід запровадити мінімально необхідний страховий стаж для сплати страхових внесків громадянам України;

-  слід враховувати тендерні особливості тривалості життя чоловіків та жі­нок для розрахунку ставок пенсійних внуків.

Список використаних джерел

1.     Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України зі змінами від 25.06.2009 №1564-VI // гакопі.гасіа.воу.иа.

2.     Ботвиновська О.Л. Розвиток соціального страхування // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки.- Серія: Економічні науки.- 2009,- №4 - С. 49-54.

3.     Зайчук Б.О., Зарудний О.Б., Березіна С.Б., Александров В.Т., загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Навч. курс. - К.: АВТ, 2010. - 256 с.

4.     Столяров В.Ф., Васечко Л.І. Економічний механізм соціального страхування // Фінанси України.- 2009,- №2. - С. 31-45.

5.Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. - К., 2009.- 195 с.