Державне управління. 1/Сучасні технології управління 

Магістр Малюська В.А.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

У кризові моменти в людській спільноті завжди знаходяться особи, здатні взяти на себе прийняття доленосних рішень, вибір і дії. Саме їх здібності, розум, передбачливість, рішучість допомагають суспільству долати негаразди. Традиційно такі завдання покладаються на політичну еліту, яка покликана професійно керувати справами суспільства, врегульовувати конфлікти, розв’язувати суперечності, піклуватися про добробут співгромадян. До того ж, в інформаційних (постіндустріальних) суспільствах самостійність і значущість елітарних кіл стає все більшою [1]. Однак, суспільство не має права покладатися на те, що до влади завжди приходитимуть відповідальні й компетентні люди, які можуть конкретно піклуватися про громадян, процвітання Батьківщини і авторитет Української держави. По суті, йдеться про роль ціннісних орієнтирів вищих керівних кадрів. На нашу думку, саме вони визначають політичний «портрет» правлячої еліти й досить мало залежать від форми правління, співвідношення сил та конфігурації влади. Більше того, система цінностей влади сама визначає ці політичні параметри державного життя, але, у вітчизняній державно-управлінській науковій літературі відсутнє системне висвітлення зазначеної проблеми, що потребує подальшого наукового дослідження даної теми.  Мета дослідження – виявлення особливостей суб’єкт-об’єктної взаємодії механізмів формування системи ціннісних орієнтацій вітчизняної політичної еліти як основи подальшої еволюції демократичних державно-управлінських відносин. Досягнення зазначеної дослідницької мети передбачає реалізацію низки пошуково-аналітичних завдань, а саме: визначити особливості сучасного стану системи професійно-ціннісних орієнтацій політичної еліти та її вплив на процеси державного управління в Україні; окреслити специфіку взаємодії механізмів формування системи цінностей вітчизняної політичної еліти та українського суспільства загалом; виокремити механізми деструктивного й конструктивного впливу на формування системи політичних і державно-управлінських цінностей демократичного суспільства.

Ймовірно, ніякі зовнішні обставини чи статусні зобов’язання урядовців неспроможні так впливати на рішення, які вони приймають, як власні внутрішні переконання й цінності, уявлення про те, що припустимо і що неприпустимо в політиці. Це стосується звичних способів виконання посадових обов’язків, домінуючих у політико-адміністративному середовищі норм міжособистісних стосунків, напрацьованих упродовж тривалого періоду стандартів і технологій управління, тобто всього, що традиційно відносять до елементів системи цінностей влади й управління.

На жаль, у тезах немає можливості відобразити весь спектр питань дослідження виявленої проблеми формування ціннісних механізмів функціонування політичної еліти сучасної України. Однак із викладеного можна зробити такі висновки:

1. Саме ціннісні орієнтири професійної поведінки, на нашу думку, визначають політичний «портрет» правлячої еліти. Але при цьому вони досить мало залежать від форми правління, співвідношення сил та конфігурації влади. Більше того, система цінностей влади сама визначає ці політичні параметри державного життя. Оскільки, як показує історичний досвід, жодні зовнішні обставини чи статусні зобов’язання урядовців неспроможні так постійно впливати на рішення, які ними приймаються, як власні внутрішні переконання й цінності, уявлення про те, що припустимо і що неприпустимо в політиці. Не що инше, як система політичних цінностей, кристалізує й тиражує зразки політичної поведінки.

2. У сучасній Україні ціннісні орієнтири політичної еліти відображають не лише прогресивні способи державного управління, а й традиції радянського періоду розвитку та навіть досвід інших, більш ранніх етапів вітчизняної історії. Тож не дивно, що в культурно-професійній свідомості політичної еліти практично недоторканними залишилися етичні погляди, що виправдовують наполегливе прагнення керівників до постійного розширення своїх повноважень.

3. Один із парадоксів сучасної ціннісної системи вітчизняної політичної еліти полягає в тому, що у зневажливому ставленні до права (як до провідної управлінської цінності) спостерігається духовна солідарність верхівки й основної маси суспільства. Дію останньої тим більше відчутно тому, що внутрішнє заперечення цінності права підкріплюється й постійною наявністю подвійних стандартів відповідальності, які привчили керівників різного рівня до уникнення будь-якої реальної відповідальності перед суспільством.

4. До пріоритетних механізмів налагодження конструктивної суб’єкт-об’єктної взаємодії політичної еліти України й системи її професійних цінностей належать: раціональне збалансування суспільно-політичних інтересів; зміна парадигми сприйняття політики як такої. Розуміння політики як технології досягнення суспільно визначених цілей визначає встановлення чітких, зрозумілих кожному правил участі громадян в управлінні державою, кардинальна зміна управлінської культури, самої філософії державного управління; розвиток соціальних механізмів «природного» виділення «кращих людей»; підвищення ефективності системи політичної освіти населення й професійної підготовки управлінських кадрів тощо.

5. Нова модель державного управління в контексті управління сталим суспільним розвитком має базуватися на принципах прозорості, під яким розуміється право кожної людини знати, де й ким приймаються політико-управлінські рішення, скільки і на що витрачаються кошти держави, оскільки це є запорукою побудови громадянського суспільства.

Тому важливість використання ціннісних орієнтирів в державному управлінні повинно слугувати інтересам формування та функціонування громадянського суспільства, прийняттю адекватних державно-управлінських рішень. 

 

Список використаних джерел

1. Кальниш Ю.Г. Етика влади й розвиток культури державного управління в Україні // Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні: Наук. пр. / За заг. ред. В.А. Ребкала. К.; Житомир: Полісся, 2002. С. 190-205.

2. Вебер, Макс. Покликання до політики // Соціологія: Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. О. Погорілий. К.: Основи, 1998. С. 173.

3. Pareto V. Traite de sociologie generale // V. Pareto Oeuvres completes. Geneve, 1968. Т. ХІІ. P. 26-43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

ІI Международной научно-практической конференции

 «Европейская наука XXI века – 2009»

 

 

Прізвище Малюська

Ім’я Вікторія

По батькові Анатоліївна

Навчальний заклад Національний університет біоресурсів і природокористування України, магістр кафедри державного управління, спеціальність «Державна служба»

Адреса 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, кім. 308, кафедра державного управління 

Телефон: (044) 527-86-48

Моб. телефон: 8-097-56-555-96

E-mail: viktoria_mal@rambler.ru 

Назва тез   ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Напрямок Державне управління. 1/Сучасні технології управління