Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Безносюк А. ……

Вінницький національний аграрний університет

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Місцеві податки і збори є складовою частиною системи оподаткування та податкової системи держави в цілому. Економічний зміст їх полягає в тому, що держава, здійснюючи покладені на неї функції, повинна мати певні фінансові ресурси, які забезпечували б діяльність на загальнодержавному та місцевих рівнях.

Частково проблеми, пов'язані із справлянням місцевих податків і зборів, розглядались у працях вчених-економістів Алексєєва І.В., Барановського О.І., Біленчука П.Д., Буковинського С.А., Василика О.Д., Вишневського В.П., Геєця В.М., Данілова О.Д., Кириленко О.П., Козоріз М.А., Кравченка В.І., Крупки М.І., Кульчицького М.І., Кучерявенко Н.П., Луніної І.О., Огонь Ц.Г., Опаріна В.М., Павлюка К.В., Пасічника Ю.В., Петренко Ю.В., Тарангул Л.Л., Чугунова І.Я., Юрія СІ. та ін.

 Усі місцеві податки й збори справляються в Україні згідно з Декретом Кабінету Міністрів "Про місцеві податки й збори". Крім того, оподаткування ринковим збором ще регулюється і Указом Президента "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору". Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів у межах установлених граничних розмірів ставок. Також  вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством. Надміру сплачених платниками сум місцевих податків і зборів зараховується в рахунок майбутніх платежів або повертається їм згідно з чинним законодавством. Іноземні юридичні особи і громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України [5, с.230].

Відзначимо, що комунальний податок, збір за участь у бігах на іподромі, збір за право на проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон та збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі сплачуються юридичними особами за рахунок доходу (прибутку), що залишається в їх розпорядженні, але не більше 10 % оподаткованого доходу (прибутку). Податок з реклами, готельний збір, збір за паркування автомобілів, ринковий збір та збір за використання місцевої символіки, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).

Перелік місцевих податків і зборів визначається на державному рівні, тому місцевий уряд не має права запроваджувати на своїй території власні податки і збори.

Достатній перелік місцевих податків та зборів не дає реального наповнення бюджетів відповідно до розподілу. На сьогодні частка місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів становить менш як 5 %. Тому, у процесі реформування системи оподаткування в Україні необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів та значущості формування дохідної частини місцевих бюджетів. Найкращими видами надходжень до місцевих бюджетів є ті, що справляються з відносно і сплачуються громадянами, котрі мешкають саме на тій території, орган влади якої стягує податок. У багатьох країнах Заходу цим вимогам найбільше відповідає податок на нерухомість [6].

Зазначимо, що податкові надходження загального фонду місцевого бюджету м. Вінниці формуються за рахунок таких статей:

-  податки на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості;

- збори за спеціальне використання природних ресурсів;

- внутрішні податки на товари і послуги;

- інші податки [7].

Аналіз динаміки податкових надходжень до місцевого бюджету представлено у табл. 1.

                                                                                                     Таблиця 1

Динаміка податкових надходжень до бюджету м. Вінниці за 2006-2007 роки

Показники

 

 

 

Роки

Відхилення 2008р. від:

2006р.

2007р.

2006

2007

2008

абс,

(+,-)

темп приросту,

%

абс,

(+.-)

темп приросту,

%

Податки на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості

151859,3

219887,3

297314,1

145454,8

195,8

77426,8

135,2

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

12534,2

23927,6

43019,5

30485,3

343,2

19091,9

179,8

Внутрішні податки на товари і послуги

7485,3

7901,6

8918,6

1433,3

119,1

1017

112,9

Інші податки

22131,3

24104,3

33465,1

11333,8

151,2

9360,8

138,8

Усього податкових надходжень

194010,1

275820,8

382717,3

188707,2

197,3

106896,5

138,8

 

Відмічено, що податкові надходження до місцевого бюджету міста Вінниці фактично виконано на суму 382717,3 тис. грн., відносно 2006р. дана сума збільшилась на 188707,2 тис. грн., відносно 2007р. на 106896,5 тис. грн. Таке зростання обумовлене збільшенням надходження коштів за такими статтями як: податки на доходи, зборів за спеціальне використання природних ресурсів, внутрішні податки на товари і послуги, інші податки.

В структурі податкових надходжень відмітимо, що податки на доходи, податок на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості у 2008р. склали 297314,1 тис. грн., що більше за показник 2006р. на 145454,8 тис. грн., відносно 2007р. на 77426,8 тис. грн. Збори за спеціальне використання природних ресурсів у 2008р. також збільшились на 30485,3 тис. грн. по відношенню до 2006р. та на 19091,9 тис. грн. відносно 2007р. Внутрішні податки на товари і послуги збільшились на 1433,3 тис. грн. відносно 2006р. та на 1017 тис. грн. відносно 2007р. Інші податки мають збільшення у 2008р. відносно 2006р. на 1333,8 тис. грн., відносно 2007р. на 9360,8 тис. грн.

Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок, що система справляння місцевих податків і зборів на сьогодні є досить застарілою і потребує певних змін.

На сьогодні не можна назвати досконалий перелік місцевих податків і зборів. Як правило, країни самостійно визначають такий перелік, виходячи із власних потреб і місцевих особливостей. Скажімо, у Великобританії стягується всього один місцевий податок, в той час як в Бельгії їх налічується більше 100.

Водночас можна визначити кілька основних принципів місцевого оподаткування, за якими побудовано системи місцевих податків розвинених країн:

- система місцевих податків і зборів має бути зрозуміла - саме на це спрямоване скасування застарілих податків і зборів;

-   принципи нарахування та стягнення місцевих податків мають бути прозорими - при зміні підходів адміністрування ринкового збору та збору за припаркування автотранспорту в основу було покладено саме цей принцип;  

-  адміністрування місцевих податків має бути спрощеним;

-  місцеві податки мають враховувати географічний простір.

Зокрема, це стосується рекламного збору в частині реклами, що розміщується на загальнонаціональних телеканалах, або в Інтернеті [5, с.233].

Основним джерелом формування місцевих бюджетів мають бути власні доходи, а не надходження з центру у вигляді дотацій і субвенцій. Адже місцеві органи влади не мають реальних самостійних місцевих бюджетів через відсутність відповідної дохідної бази.

Місцеві бюджети повинні нарощувати обсяги власних надходжень і забезпечувати виконання покладеної на них функції - стабільного фінансування бюджетних заходів.

Також, щоб підвищити рівень власних доходів бюджету необхідне запровадження податку на нерухомість громадян, який має бути власним місцевим податком і став би одним із найбільших власних доходів бюджету, адже його розміри, порядок сплати, базу оподаткування та пільги встановлювали би місцеві органи влади. Цей податок стягується в багатьох країнах, він формує істотну частку доходів місцевих бюджетів, а також проводити приватизацію майна за допомогою аукціонів і кошти спрямовувалися в бюджет.

Список використаної літератури

1.  Конституція України від 28 червня 1996. Закон України // Офіційне видання. -К., 1996.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 27.05.1997 р., № 280/97-ВР // ВВР України. - 1997. - № 24. - Ст. 170 (із наступними змінами і доповненнями).

3.  Про місцеві податки і збори: Указ Президента України від 25 травня 1999 року №565/99.

4. Про місцеві податки і збори: Законопроект від 28.02.2008р. №3532.

5. http://www.vous.vin.ua/ - Головне управління статистики у Вінницькій області.