Економіка /10. Економіка пiдприємств

Заремба Н. В.

 

Науковий керівник: Мараховська Т. М.

 

Вінницький національний аграрний університет, Україна

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

 

 

Актуальність теми дослідження.  В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб’єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочуються надходження до бюджету. За цих обставин важливого значення для здійснення господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств.

Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, але в той же час досить складним для дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства.

Фінансові ресурси підприємства — це грошові нагромаджен­ня та доходи, які знаходяться в розпорядженні підприємства, створюються у процесі розподілу і перерозподілу виручки та при­бутку та зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб.

Мета. Метою даної роботи є вивчення сутності  і складу фінансових ресурсів підприємств, методичних основ їх формування та розробка пропозицій щодо підвищення їх використання.

Аналіз останніх досліджень. Питання  джерел формування фінансових ресурсів вивчали такі вітчизняні вчені-економісти: Білик М.Д., Бланк І.О., Буряк Л.Д., Василик О.Д., Даниленко А.І., Загородній А.Г., Опарін В.М, Павлюк К.В., Поддєрьогін А.М., Романенко О.Р., Федосов В.М. та інші.

Результати дослідження: За джерелами формування фінансові ресурси підприємств по­діляються на: власні, позичені та залучені кошти табл.1 [3].

Таблиця 1

Джерела формування фінансових ресурсів

Власні

Позичені

Залучені

Частина прибутку, який спрямовується на розвиток виробництва;амортизаційні відрахування;доходи від реалізації основних засобів;

частина залишків оборотних активів, котра і мобілізується; емісія цінних паперів.

Довгострокові кредити банків та інші кредитні ресурси;цільовий державний кредит, спрямований на конкретний вид інвестування.

Внески сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів ( грант, безповоротна фінансова допомога).

 

Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та структуру фінансових ресурсів підприємства. Так, підви­щення частки власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока частка залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприєм­ства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Отже, спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств виступають як складова фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження.

До створення підприємства засновники визначають необхідний розмір фінансових ресурсів, який обмежується: видом фінансово-господарської діяльності та обсягом виробництва і продажу; законодавчо зафіксованим мінімальним розміром статутного фонду[2].

Фінансові ресурси підприємств слід розглядати як кошти, залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел з метою отримання економічних вигод і використовуються для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності. Формування фінансових ресурсів — це процес надходження коштів у розпорядження підприємства із відповідних джерел.

В процесі господарської діяльності підприємства, фінансові ресурси використовуються на придбання основних і оборотних засобів, виробництво продукції, яка реалізується за визначеною ціною. Отже, виручка від реалізації включає спожиту вартість оборотних та основних засобів в сумі амортизаційних відрахувань, а також нараховану заробітну плату, визначений прибуток, податки, відсотки. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, яка надійшла на банківський рахунок підприємства, створює передумову для формування фінансових ресурсів підприємств (надходження та повернення).

При створенні  підприємств  джерела  формування  фінансових  ресурсів залежать від форми власності, на основі якої створюється підприємство. Так, при створенні державних підприємств фінансові ресурси формуються за рахунок бюджету, засобів вищих органів керування, засобів інших аналогічних підприємств при їх реорганізації та ін. При створенні приватних підприємств  чи інших недержавних підприємств, вони формуються за рахунок часткових  внесків засновників, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб і т.п. Усі ці внески (засоби) являють собою статутний (первісний) капітал і акумулюються в статутному фонді створеного підприємства.

Отже, статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників до капіталу підприємства. Статутний капітал є основною частиною власного капіталу й основним джерелом власних фінансових ресурсів підприємства. За рахунок його коштів формуються необоротні та  оборотні активи підприємств.

У процесі подальшої роботи фінансові ресурси підприємств можуть поповнюватися за рахунок додатково створених власних джерел, залучених і позикових засобів. При цьому до складу додатково сформованих власних фінансових ресурсів (власного капіталу) включають: резервний капітал,  додатково - вкладений капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток, цільове фінансування й ін.

Крім власного капіталу, фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок залучених і позикових джерел. До складу залучених фінансових ресурсів включають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, а також усі види поточних зобов'язань підприємства. До складу позикових фінансових ресурсів входять довгострокові і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фінансові зобов'язання, пов'язані з залученням позикових засобів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та інше.

Власний, залучений і позиковий капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов'язання (довгострокові і короткострокові) перед конкретними власниками - державою, юридичними і фізичними особами[4].

Проблеми формування фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві. Вони пов’язані з особливостями організації виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств; державною регуляторною політикою щодо формування фінансових ресурсів підприємств, вплив якої зростає за умов державної монополії на виробництво продукції. Однак в сучасних умовах підприємства недостатньо забезпечені  фінансовими ресурсами через відсутність та недостатність відповідних джерел їх формування. Значна кількість підприємств є збитковими, що суттєво обмежує власні джерела формування фінансових ресурсів. Залучення банківських кредитів супроводжується зростанням плати за їх використання, що призводить до збільшення операційних витрат та збитковості підприємств. Тому кожному суб’єктові господарювання необхідно раціональніше використовувати свої ресурси, зменшити кількість кредитів і зобов’язань. А державі необхідно, особливо в даних  умовах, забезпечити сталість економіки та покращити нормативну базу, що дозволить підприємствам бути захищеними і функціонувати навіть в кризових ситуаціях.   

Література

 

1.Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства.//. Фінанси України – 2006. - №10 – с.123 - 128.

2.Волк І.Ф. Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління.//. Держава і регіони. – 2006. - №6 – с.339 -342.

3.Попов В.Ю. Потоки фінансових  ресурсів в Україні.//. Фінанси України - 2008 - №5 – с.78 - 86.

4.Гудзь О.Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 3/5. - С.100 - 105.