К.е.н. Герасимова І.Ю., Приймаш Є.С.

Національний гірничий університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЛІКВІДНІСТЬ» ТА «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ» ПІДПРИЄМСТВА

 

Оцінювання ліквідності та платоспроможності є важливою складовою фінансового аналізу при оцінці фінансового стану суб’єкта господарювання. Поняття «ліквідність» та «платоспроможність» є складними та багатофакторними, обумовлюються економічним середовищем, в межах якого здійснюється діяльність підприємства, а також результатами його функціонування. Це обумовлює існування багатьох різних точок зору щодо цих понять. Між тим, для правильного проведення фінансового аналізу і отримання достовірних аналітичних висновків та пропозицій важливим є єдине їх розуміння. Тому дослідження розуміння ліквідності та платоспроможності й правильне застосування їх в сучасному фінансовому аналізі підприємницької діяльності є доволі важливим та актуальним.

За останні роки питання платоспроможності та ліквідності підприємства знайшли своє відображення у роботах І.А. Бланка, В.В. Ковальова та О.Н. Волкової, А.В. Куліка, Л.А. Лахтіонової, О.В. Єфимової, К.В. Ізмайлової та ін.

Метою роботи є аналіз підходів різних авторів щодо визначення платоспроможності та ліквідності підприємства, виділення їх спільних та відмінних рис, а також представлення власного погляду з цього приводу.

Незважаючи на значну теоретичну розробленість тематики, сьогодні продовжує відбуватися дискусія між дослідниками стосовно тотожності понять «ліквідність» та «платоспроможність».

Такі науковці як О.В. Єфімова [7], О.С. Фiлiмоненков [13], К.В. Ізмайлова [8], І.А. Бланк [1], В.В. Буряковський [2] ототожнюють ці поняття та вважають, що ліквідність і платоспроможність – це здатність підприємства виконувати відповідні поточні та зовнішні зобов’язання. На нашу думку, при визначенні ліквідності та платоспроможності підприємств як об’єкта аналізу, ототожнення цих понять навряд чи виправдано, оскільки кожне з них має власний економічний зміст. Тому ці поняття слід розглядати окремо.

Розглянемо думку деяких авторів щодо поняття «ліквідність». В.В. Ковальов та О.М. Волкова [9] вважають, що ліквідність підприємства – це наявність у нього оборотних коштів в розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань, навіть з порушенням термінів погашення, що передбачені контрактами. З цим також погоджуються І.Ф. Прокопенко та В.І. Ганін [12]. На нашу думку, неточність цього поняття полягає в тому, що автори не вказують, що це не просто наявність оборотних коштів, а саме здатність та швидкість їх перетворення у грошові кошти.

А.В. Кулік [10] вважає, що ліквідність підприємства здатність підприємства за будь-яких умов перетворювати свої активи в гроші без втрати своєї ринкової вартості, а також залучати кошти із зовнішніх джерел для виконання всіх своїх зобовязань в строк і в повному обсязі, фінансувати свою діяльність і погашати непередбачені борги. Ми вважаємо, що це поняття є не зовсім коректним. По-перше, важливо зауважити, що головне призначення ліквідності суб’єкта господарювання полягає в дослідженні можливості трансформації саме оборотних активів як найбільш мобільної частини майна, бо вимушена реалізація необоротних активів – це вже не дуже нормальне явище в діяльності суб’єктів ринкової економіки. По-друге, залучення зовнішніх джерел призводить до появи водночас як нових платіжних засобів – грошей, так і до нових зобов’язань.

Також при визначенні цього поняття необхідно наголосити, що важливим практичним питанням оцінки фінансового стану в умовах дії ринку є дослідження можливості погашення саме поточних зобов’язань, а не всіх боргів, у тому числі й довгострокових. Тому ми приєднуємося до думок тих авторів, які в цій частині визначення наголошують саме на поточних зобов’язаннях (В.В. Ковальов та О.М. Волкова [9], І.Ф. Прокопенко та В.І. Ганін [12], О.О. Шеремет [14] та ін.).

На нашу думку, найбільш відображаючим суть слід вважати поняття, наведене Л.А. Лахтіоновою [11], згідно з яким ліквідність суб’єкта господарювання – це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.

Визначившись щодо поняття «ліквідність», проаналізуємо підходи різних авторів щодо визначення платоспроможності. Я.В. Васьковська [4] вважає, що платоспроможність – це здатність, готовність виконати зобов’язання в назначений термін. На нашу думку, це поняття є дещо розмитим, та в ньому не уточнюється, про які саме зобов’язання йде мова, та за рахунок яких коштів підприємство має їх виконувати. Також неясно, за рахунок яких коштів підприємство має розраховуватися зі своїми боргами, із поняття, наведеного Л.С. Васильєвою та М.В. Петровською [3]: «Платоспроможність – це здатність своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, що витікають із торгівельних, кредитних та інших операцій грошового характеру».

На нашу думку, найбільш точним є визначення, яке наводять А.Горбатенко [5], Н.М. Давиденко [6], В.В. Ковальов та О.Н. Волкова [9], згідно з яким, платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що потребує негайного погашення.

Відповідно до міжнародної класифікації активів залежно від їх здатності набувати грошової форми з урахуванням вірного на нашу думку визначення платоспроможності, можна сказати, що розраховуватися по кредиторській заборгованості підприємство повинно абсолютно ліквідними активами, тобто грошовими коштами та їх еквівалентами.

Таким чином, на наш погляд, ліквідність відображає здатність підприємства розраховуватися зі своїми поточними зобов’язаннями своїми оборотними активами шляхом швидкого обернення їх у гроші, а платоспроможність – лише наявними грошовими коштами та їх еквівалентами. Отже, поняття ліквідності є дещо ширшим за поняття платоспроможності.

 

Література

1.     Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е издание, переработанное и дополненное - К.: Ника-центр, Эльга, 2004. – 656 с.

2.     Буряковский В. В. Финансы предприятий. Электронный учебник, 2008 http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/1/

3.     Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: Учебник. – М.: КНОРУС, 2006. – 544 с.

4.     Васьковська Я.В. Оцінка економічного потенціалу підприємства як складова процесу реструктуризації: методичний аспект // Вісник економіки транспорту і промисловості, Збірник науково-практичних статей. Розділ: Економіка підприємства – Харків. – 2009. – С.121-124.

5.     Горбатенко А. Оцінка платоспроможності підприємства в кризових умовах

6.     Давиденко Н.М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства // Фінанси та кредит. Розділ: Актуальні проблеми економіки – 2005. Вип. 2 (44). – С.36-41.

7.     Ефимова О.В. Финансовый анализ: 3-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 1999. – 352 с.

8.     Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник – 2-ге видання, стереотипне – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

9.     Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. — M.: OOO «ТК Велби», 2002.— 424 с.

10. Кулик А. В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – К.: – 2009. - Вип. 14. - С.300-332.

11. Лахтіонова Л.А. Уточнення поняття ліквідності суб’єкта економіки в ринкових умовах підприємницького господарювання // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки - Черкаси: ЧДТУ. - 2007. - Вип. 22. - С.114-122.

12. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навчальний. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 430 с.

13. Фiлiмоненков О. С.Фінанси підприємств: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене і доповнене – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

14. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 196 с.