Г.І. Данилюк

Науковий керівник: С.М. Безродна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

 

У сучасних соціально-економічних умовах господарювання підприємств виникають чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, які дестабілізують їх діяльність. Недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, неефективне фінансове планування та управління активами обумовлюють нездатність фінансового менеджменту своєчасно діагностувати негативні тенденції їх діяльності  зсередини та потребу в управлінні фінансовим потенціалом підприємств. Дослідженнями фінансового потенціалу підприємств займаються такі науковці, як І. Бланк, Н. Гнип, Н. Краснокутська, В. Кунцевич, А. Линенко, І. Мельник, Т. Перекрест, П. Пузирьова, І. Рєпіна, А. Семенова та ін.

   В наслідок цього набувають актуальності проблеми дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів управління фінансовим потенціалом підприємства; використання прогресивних методів господарського маневрування фінансовими ресурсами підприємства на основі законів ринкової економіки; вдосконалення методів вимірювання й обґрунтування оцінки фінансового потенціалу підприємства. Вирішення цих проблем обумовлює впровадження ефективної системи управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, що не можливо без розробки принципово нових підходів до визначення ролі й місця управління фінансовим потенціалом в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього економічного середовища [3].

Трактуючи термін «потенціал», як сукупність наявних засобів та можливостей в певній області, та відповідно до проблематики нашого дослідження вважаємо найбільш доречним трактування Т. Паєнко: фінансовий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку. Автор зазначає, що фінансовий потенціал є базовий і характеризує можливості підприємства досягнути основні комерційні цілі, та прихований активи, які не є конкретною перевагою на даному етапі розвитку підприємства, але в подальшому зможуть принести вигоди. Оскільки формоутворюючими елементами фінансового потенціалу є фінансові ресурси, життєздатність підприємства багато в чому залежить від його спроможності формувати і ефективно використовувати фінансові ресурси. Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої підприємницької структури, незалежно від сфери і виду діяльності, організаційно-правової форми бізнесу [5].

  На управління фінансовим потенціалом підприємств впливає їх елементний склад, джерела надходження та фактори впливу на розвиток фінансового потенціалу. Управління фінансовим потенціалом здійснюється на підприємствах з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за таких умов: наявність власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості; можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами, яка забезпечує прозорість поточного й майбутнього фінансового стану.

Фінансовий потенціал у структурі стратегічного потенціалу підприємства відіграє визначальну роль:

- впливає на виробничий потенціал з точки зору вільних фінансових ресурсів, достатності коштів на технологічні інновації;

- впливає на управлінський потенціал через стабільний фінансовий стан для нарощування стратегічного потенціалу, забезпечення прибутковості та рентабельності бізнесу, реалізації ефективних господарських стратегій;

- впливає на ринковий потенціал через фінансові можливості для здійснення маркетингових досліджень, забезпечення гнучкої цінової політики, значної ринкової частки, низьких витрат на збут та доведення продукції до споживача [2].

Як наслідок, фінансовий потенціал формує ключові напрями розвитку та ефективні інструменти перспективного управління усією фінансовою діяльністю і відповідає за ефективне забезпечення руху грошових потоків від одних господарюючих суб’єктів до інших. Безумовно, фінансовий менеджмент повинен при плануванні фінансових потоків використовувати весь доступний інструментарій, у тому числі орієнтацію на внутрішні і зовнішні позикові джерела фінансування. Тому завданням управління фінансовим потенціалом підприємства є оптимізація фінансових потоків з метою максимального збільшення позитивного фінансового результату. Для цього підприємство повинно розробляти і ефективно застосовувати відповідні стратегії фінансування.

Як зазначає Семенов Г.А., передумовою здійснення управління фінансовим потенціалом виступає фінансовий аналіз, головним завданням якого є зниження неминучої невизначеності, пов’язаної з прийняттям майбутніх економічних рішень. При такому підході фінансовий аналіз є інструментом управління фінансовим потенціалом підприємства у довгостроковому та короткостроковому вимірі доцільності прийняття економічних рішень, реалізації інвестицій. Відображення структури, динаміки фінансових ресурсів як складової фінансового потенціалу  забезпечується агрегованими показниками ліквідності, рентабельності активів та фінансової стійкості підприємства. Динамічність показників визначає доцільність аналізу їх зміни з метою реалізації  управлінських рішень [4].

Використавши весь можливий інструментарій управління фінансовим потенціалом підприємства, формується і застосовується відповідна фінансова стратегія. Фінансова стратегія, як засіб управління фінансовими потоками підприємства з метою збільшення його вартості за умов збереження фінансової рівноваги, забезпечується оптимальним співвідношенням між довгостроковою і поточною ліквідністю та рентабельністю. Зростання ринкової вартості підприємства потребує безперервного надходження капіталу та визначає спрямованість фінансової стратегії на підвищення інвестиційної привабливості підприємства, однією з важливих умов якої є його стійкий фінансовий стан.

Отже, у межах сучасної парадигми фінансовий потенціал може бути визначений як підґрунтя створення й розвитку стійких конкурентних переваг підприємства на основі формування унікальних комбінацій ресурсів і високих компетенцій, стратегічної гнучкості управління фінансовими ресурсами. Успіх у будь-якій підприємницькій діяльності сьогодні визначається якісною побудованою системного фінансового правління управління, необхідною умовою якого є формування  фінансової стратегії підприємства.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Паєнко Т.В. Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала на предприятии/ Паєнко Т.В. //Бізнес-информ.- 2009. - №9. - С. 96-98.

2. Пробоїв О.А. Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємства інструментами фінансового інжинірингу, теоретико-методологічні аспекти: монографія/О.А. Пробоїв, [НАН України, інститут економіки промисловості]. - Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 235 с.

3. Семенов Г.А. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства/ Семенов Г.А., Яровская О.В. //Вісник економічної науки України. – 2011. - №1. – С. 137-141.

4. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб./ Н. С. Краснокутська. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 352 с.

5. Колicник М. К. Фiнансовий ринок : навч. посiб. / М. К. Колicник, О. О. Маслак, Є. M. Pоманів. — Л. : НУ «Львівська політехніка», 2009. — 191 с.