Буран В.Е.   к.е.н., доц. Татаренко В.О.

Донбаський державний технічний університет

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

         Успішна ринкова трансформація економіки та соціального життя українського суспільства не може здійснюватися на фоні інвестиційних процесів, які протікають в’яло. Висока інвестиційна активність є важливою умовою розвитку вітчизняних підприємств незалежно від галузевої приналежності та форми власності відповідно до обраної економічної стратегії для досягнення конкурентних переваг. Економічне зростання та інвестиційна активність є взаємозумовленими процесами. А тому будь-яке підприємство повинно постійно приділяти увагу питанням залучення інвестицій.

 

Для визначення максимальної ефективності інвестиційного рішення, використається поняття інвестиційної привабливості підприємства. Поняття використовується переважно при характеристиці і оцінці об'єктів інвестування, рейтингових зіставленнях, порівняльному аналізі процесів. Дослідження різних точок зору на його трактування дозволило встановити, що в сучасних уявленнях немає єдиного підходу до сутності цієї економічної категорії.

Сутність інвестиційної привабливості підприємств вже протягом тривалого часу є предметом уваги як у вітчизняній, так й у зарубіжній науковій літературі. Теоретико-методологічним засадам інвестиційної привабливості підприємства присвячені праці таких провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників як саме Брігхем Ю., Гапенскі Л., Коупленд Т., Марковиць Г., Фабоцци Ф.Дж., Шарп У., Руснак Н.О. і Руснак В.А., Бочарова В.В., Бланка І.О., Іванов А.П., Сахарова І.В., Чорної Л.О., Задорожної Я.Є, Дядечко Л.П., Коюди В.О., Нападовської І.В. Федоренко В.Г, Савчук В.П, Дука А.П.

Аналіз наукових праць цих авторів з питань інвестиційної привабливості підприємства показав, що не всі її науково-методичні та практичні аспекти отримали відповідний розгляд, що пов’язано зі складністю, широтою та багатогранністю проблеми.

Для визначення ефективності інвестиційного рішення на мікрорівні введено поняття інвестиційної привабливості підприємства. Дослідження поглядів на його трактування дозволило виявити відсутність єдиного підходу до цієї економічної категорії. Думки науковців дещо розрізняються, але в той же час й істотно доповнюють одна одну.

Дослідники англо-американської економічної школи, а саме Брігхем Ю., Гапенскі Л., Коупленд Т., Марковиць Г., Фабоцци Ф.Дж., Шарп У. зводять інвестиційну привабливість підприємства до максимізації добробуту акціонерів, який проявляється у зростанні ціни акції. Тобто, увесь фінансовий менеджмент як система фінансового управління компанією має вирішувати завдання зростання її інвестиційної привабливості. Ми вважаємо, що дослідники згаданої школи сприймають інвестиційну привабливість, ототожнюючи її з корисністю для власників.

Іванов А.П., Сахарова І.В., Хрустальов Е.Ю. визначають інвестиційну привабливість підприємства як сукупність економічних і фінансових показників підприємства, що визначають можливість одержання максимального прибутку в результаті вкладення капіталу при мінімальному ризику вкладення коштів [2]

Бланк І.О. розглядає інвестиційну привабливість з позицій фінансового стану підприємства як «інтегральну характеристику окремих фірм - об’єктів можливого інвестування з позицій перспективності розвитку, обсягів та перспектив збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості» [1, с.400].  Автор зосереджує увагу на напрямах інвестування та складових інвестиційної привабливості. Такого ж визначення притримується багато сучасних дослідників, серед яких    Федоренко В.Г, Савчук В.П, Дука А.П., Прилипко І.П.та ін

Бочаров В.В. під інвестиційною привабливістю розуміє досягнення мінімального ризику при вкладенні грошей у цінні папери тільки тих підприємств, які є стабільними та забезпечать отримання високого прибутку       [3, с.61]. 

Руснак Н.О. і Руснак В.А. зводять визначення інвестиційної привабливості об'єктів в основному до евристичних методів, пов'язаних з ранжуванням досліджуваних об'єктів на підставі оцінки спеціалістів. Звідси, інвестиційна привабливість стосується порівняння кількох об'єктів з метою визначення кращого, середнього, гіршого [4]. 

Задорожна Я. Є., Дядечко Л.П. вважають, що інвестиційну привабливість слід визначити як комплекс різноманітних факторів, перелік і вага яких може змінюватись в залежності від: цілей інвесторів; виробничо-технічних особливостей підприємства, у яке інвестуються кошти; економічного розвитку підприємства у минулому, на теперішній час, а також очікуваного у майбутньому економічного розвитку [5]. Цей підхід, на нашу думку, враховує дуже важливий момент – вимоги інвесторів, забезпечення яких є важливою умовою високої оцінки інвестиційної привабливості.

На думку Коюди В.О, Лепейко Т.І, Коюди О.П., інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність характеристик його фінансово-господарської та управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливостей залучення інвестиційних ресурсів [6, с.166]. Такий підхід передбачає однозначну можливість формалізації оціночних методів, що залишає поза увагою психологічний аспект даної проблеми.

Нападовська І.В вважає, що інвестиційна привабливість -  це системна сукупність потенційних можливостей укладання коштів з метою отримання економічних вигід у майбутньому як наслідок результатів минулої господарської діяльності потенційного об’єкта інвестування, суб’єктивно оцінювана інвестором [7,с.57].  Такий підхід не містить співставлення цілей інвестора з можливостями  їх  без ризикової реалізації, а також не враховує ступінь готовності інвестора прийняти  на себе цей ризик.

Вивчивши існуючі підходи до сутності інвестиційної привабливості підприємства, їх можна систематизувати та поєднати у чотири групи:

1) інвестиційна привабливість як умова розвитку підприємства;

2) інвестиційна привабливість як умова інвестування;

3) інвестиційна привабливість як сукупність показників;

4) інвестиційна привабливість як показник ефективності інвестицій.

Наведений перелік трактувань поняття «інвестиційна привабливість підприємства»  свідчить не лише про різноманітність підходів до розкриття його змісту, але і про незавершеність дослідження цієї проблеми.

Отже, на нашу думку, інвестиційна привабливість підприємства - це економічна категорія, що характеризується комплексом фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, техніко-організаційних та інших показників, на основі яких можна прийняти об'єктивне рішення про доцільність вкладання коштів у певне підприємство (інвестиційний об'єкт).

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТРИ

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: МП "ИТЕМ" ЛТД,  "Юнайтед Лондон Лимитед", 1995.-448 с.

2. Иванов А.П. Принципы и факторы определения инвестиционного рейтинга предприятий / А.П. Иванов, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталев // Консультант директора. — 2005. — № 12. — С. 31.

3.  Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. — СПб:Питер, 2000. — 160с

4. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов. М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 286

5. Задорожна Я.Є., Дядечко Л.П. Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів// Інвестиції:практика та досвід №2.- 2007.- С.32-35.

6. Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Основи інвестиційного менеджменту: Навчальний посібник .- К.: Кондор, 2008.- 340с.

7. Нападовська І.В. Теоретичні та методичні аспекти дослідження інвестиційної привабливості України // Вісник ДонДует №4(28).- 2005.- С.55-61.