к.е.н., доц.. Татаренко В.О.    Конотоп Ю.В.

Донбаський державний технічний університет

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ КП «АЛЧЕСВЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»

 

Сучасний  етап  розвитку  економіки України  супроводжується  низкою невирішених  проблем.  Дефіцит оборотних  коштів  на  більшості промислових  підприємств, нераціональний розподіл  їх між сферами виробництва  й  обігу,  відсутність раціонального  механізму  їх  поповнення, незабезпечення матеріальних  ресурсів  та готової  продукції,  інфляція, недосконалість  податкової  політики  є основними  причинами  повільного зростання  обсягів  виробництва  й реалізації продукції.

 

Оборотний  капітал  має  значну питому  вагу  в  загальній  сумі майна  підприємства.  Від  раціональності  його розміщення  та  ефективності  його використання  більшою  мірою  залежить успіх підприємства. Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені конкретними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо.

Перш, ніж оцінювати ефективність використання оборотного капіталу підприємства, необхідно детально проаналізувати стан, динаміку та структуру оборотних коштів (табл. 1).

Аналізуючи оборотні кошти можна сказати, що найбільшу частку в оборотних активах підприємства на початок 2009 року займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на початок року 80,78 %, а на кінець – 76,68%. Протягом наступних років відбувається збільшення суми товарної дебіторської заборгованості (на 77,43% та 72,13% відповідно). Збільшення суми товарної дебіторської заборгованості призвело до збільшення її частки в


 

Таблиця 1 – Аналіз структури оборотніх коштів і джерел її утвореннь

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Зміни, «+», «-» (11-09)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На

поча-

ток

року

%

На

кінець

року

%

На

поча-

ток

року

%

На

кінець

року

%

На

поча-

ток

року

%

На кінець

року

%

На

поча-

ток

року

%

На

кінець

року

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

104

14,07

175

20,30

175

20,33

194

19,82

194

19,82

200

14,56

90

5,75

25

-5,74

Готова продукція

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Товари

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість

597

80,78

661

76,68

660

76,66

758

77,43

758

77,43

991

72,13

161

-3,35

330

-4,55

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

-

-

-

-

-

-

15

1,53

15

1,53

153

11,14

15

1,53

153

11,14

за виданими авансами

-

-

-

-

-

-

11

1,12

11

1,12

12

0,87

11

1,12

12

0,87

Інша поточна дебіторська заборгованість

7

0,95

7

0,81

7

0,81

-

-

-

-

7

0,51

-7

-0,95

0

-0,3

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

31

4,19

18

2,09

18

2,09

-

-

-

 

11

0,80

-31

-4,19

-7

-1,29

в іноземній валюті

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші оборотні активи

-

-

1

0,12

1

0,12

1

0,10

1

0,10

-

-

1

0,1

-1

-0,12

Разом оборотних активів

739

100

862

100

861

100

979

100

979

100

1374

100

240

-

512

-

 

 

 


оборотних активах, яка становила протягом 2009 – 2011 років 77,43% та 72,13% відповідно.

Що стосується виробничих запасів підприємства, то їх частка починаючи з кінця 2009 року збільшилася і становила 20,30%, у 2010 році – 19,82%  і у 2011 році –14,56% відповідно. Можливо це пов’язано з розширенням виробництва, адже на підприємстві збільшився обсяг промислової продукції, сума виручки від реалізації продукції, та зросла сума основних засобів. В такому разі зростання запасів на КП «Алчевське управління механізації» можна розцінювати як позитивну зміну.

Негативним явищем у складі оборотних активів протягом 2009 – 2011років є збільшення дебіторської заборгованості з бюджетом на 153 тис. грн. (11,14%). Також негативним явищем являється збільшення частки дебіторської заборгованості за виданими авансами протягом 2009 – 2011 роках, яке пояснюється збільшенням суми заборгованості у 2010 році становило 11 тис. грн. або 1,12%, а на кінець 2011 року сума заборгованості збільшилася до 12  тис. грн. або 0,87%, що вказує на погіршення розрахунково-платіжної дисципліни на КП «Алчевське управління механізації», тобто, його боржники невчасно погашають свої зобов’язання і кошти підприємства відволікаються з обігу. Розглянемо зміни в такій складовій оборотних активів, як грошові кошти. Їх сума в національній валюті постійно зменшується протягом 2009 -2011 років на 7 тис. грн. або 1,29%, що свідчить підприємство неплатоспроможне.

Для  визначення  ефективності використання  оборотних  коштів підприємства розрахували показник  оборотності  й  період оборотності оборотних коштів  які відображені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Показники ефективності використання оборотних коштів КП «Алчевське управління механізації»

№ п/п

Показники

2009

2010

2011

Відхилення

2010-2009

2011-2010

2011-2009

1

Наявність оборотних

коштів (І):

445

21

609

-424

588

164

1.1

надлишок  оборотних коштів.

420

18

597

-402

579

177

2

Коефіцієнт обертання оборотних коштів, раз

2,70

3,58

3,56

0,88

-0,02

0,86

3

Швидкість обертання оборотних коштів за рік, дні

133

100

101

-33

1

-32

 

З отриманих результатів  можна зробити висновок про ефективність використання оборотних коштів на даному підприємстві.

Слід зазначити, що позитивною тенденцією є те, що в динаміці значення коефіцієнту обертання оборотних коштів зростає. Так, за станом на 2011 року у порівнянні з 2009 роком його значення зросло 0,86, що свідчить про прискорення обертання оборотних коштів підприємства.

Як свідчать дані таблиці 2, швидкість обертання оборотних коштів поліпшилась, період часу , що необхідний для одного обороту скоротився   за 2011 рік у порівнянні з 2009 роком з 133 до 101 дня, а, якщо порівнювати це значення зі значенням 2010 року, то різниця складатиме 1 дні (у 2010 році – 100 днів). Це свідчить про  інтенсифікацію виробництва та підвищені ефективності та інтенсивності використання оборотних коштів даного суб'єкт господарювання.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТРИ

1. Брікхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодья, 1997. – 1000с.

2. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы – М.: Инфра-М, 1999 – 298 с.

3. Бланк И.А. Управление активами. – К.: “Ника-Центр”, 2000.- 720 с.

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: ФиС, 2000.- 512 с.

5. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 388с.

6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.- Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.