Ящук О.О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

Питання системи управління якістю на промисловому підприємстві

Рівень сучасної конкуренції та вимоги ринкового середовища вимагають від суб’єкта господарювання заходів, що спрямовані на утримання та посилення конкурентних позицій з метою завоювання певної частини ринку, збільшення числа споживачів, отримання більшого прибутку чи підвищення ділової репутації. Тами заходами є дії цінового та нецінового характеру. Відповідно цінові аспекти стосуються маніпулювання цінами. Друга група стимулюючих заходів пов’язана покращенням обслуговування, упакування, умов продажу та безлічі інших факторів, серед яких і якість. Власне, якість є одним із найбільш вагомих чинників визначення рівня конкурентоспроможності підприємства, а отже управління рівнем якості є першочерговим завданням у процесі здійснення господарської діяльності.

Проблема якості та, власне, управління якістю висвітлені у численних працях науковців-економістів, серед яких: Шишкіна Л., Коршунов Д., Шубіна Е., Віткін Л., Єршова І., Василенко О., Юзьків Я., Огірко Р., Сторожук В., Петік П., Долішній М., Запунний О., Кардаш В., Плоткін Я., Пащенко І. Стосовно нормативно-правового забезпечення та регулювання якості продукції, то дана проблема була розглянута у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких С. Ламоткін, Н. Морозова-Герасимович, М. Несмелов, М. Шаповал та інші.

Якість продукції визначальною мірою, формується упродовж виробничого процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу технології її виготовлення. Об’єктами контролю тут слугують повне дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки та складання виробів. При цьому контрольні операції здійснюються не лише стосовно якості, але й кількості, оскільки порушення технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинити псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів, а також невиконання завдань виробничої програми підприємства [1]. Управління  якістю є динамічним і багатоаспектним процесом, а сучасні системи управління якістю є важливим засобом конкурентного змагання, оскільки вони дають можливість оптимізувати  ресурсний потенціал, сприяють формуванню портфеля замовлень та залученню інвестицій [2].

Система управління якість повинна враховувати різноманітні чинники та фактори, що впливають на рівень якості продукції, серед яких випадкові та очікувані, внутрішні та зовнішні, об’єктивні та суб’єктивні. Тому для більш досконалого та ефективного функціонування управлінська підсистема повинна бути всеохоплюючою, багатоаспектною та вирішувати проблеми якості на різних етапах виробництва.

Термін “управління якістю” може розглядатись у двох аспектах:

1) як один з напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в межах системи управління організацією та охоплює всі стадії життєвого циклу продукції згідно з “петлею якості”. За таких умов він відповідає за своїм змістом термінові “менеджмент якості”;

2) як один з аспектів загального управління якістю продукції, коли акцент робиться саме на оперативний рівень управління якістю продукції, тобто на діяльність, що здійснюється в рамках операційної системи, на яку спрямовано на запобігання виникненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю.

Власне якість ґрунтується на витратах, понесених на створення товару, а саме на їх розмірі. Тому важливо правильно поєднати систему управління якістю та управління витратами. Отже, першочерговими питаннями, що потребують адекватного наукового розв’язання, є:

1) визначення алгоритму та принципів аналітичного й економіко-математичного моделювання стратегічного розвитку промислових підприємств на основі зростання і підтримання якості (з урахуванням специфіки промислових підприємств), а також безпосередньо моделі ефективного управління витратами на якість як основи підвищення якості продукції;

2) обґрунтування оцінювальних критеріїв і показників стосовно відстеження динаміки якості, у т. ч. якості продукції в процесі оцінювання ефективності проектів реалізації програм якості [3].

Отже, розвиток науково-технічного прогресу та стан конкуренції зумовлююсь ускладнення системи управління якість, яка повинна бути гнучкою, динамічною та спеціалізованою для кожного підприємства. Тому вирішення усіх питань, що пов’язані з якістю, власне її рівнем, витратами на якість є пріоритетним завданням кожного підприємства, в тому числі кожного підрозділу конкретного підприємства. Функціонування системи управління якістю дасть змогу уникати витрат, що пов’язані з браком, загалом підвищувати конкурентну позицію, довіру споживачів та рівень прибутковості підприємства.

Список використаних джерел

1.        Кахович Ю.О. Контроль якості продукції підприємства в умовах сучасної економіки / Ю.О. Кахович, К.С. Янко // Науковий вісник НГУ.-2011.-№1.-С.123-128

2.        Костюк О.Д. Якість і безпека як пріоритетні напрями діяльності підприємств. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv. Gov .ua/portal///Chem_Biol/Nppdaa/econ/2011_3_2/186.pdf

3.        Меленюк В.О. Визначення ефективності управління якістю продукції на підприємствах промисловості. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr _ep/2011_5/files/EC5 11_30.pdf

4.         Петренко К.В. Система управління якістю продукції на підприємстві як чинник його ефективної діяльності / К.В.Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2009. – №12. – С. 32 – 34. – Бібліогр.:с.34.