Єгорова Є.Ю.

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки ТНЕУ, Україна

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал становить фінансову основу створення і розвитку будь-якого суб’єктивного господарства, він виступає одним із найважливіших факторів економічної діяльності підприємства. Структура та ефективність використання власного капіталу підприємства безпосередньо впливають на формування добробуту його власників, адже власний капітал підприємства є головним вимірювачем його ринкової вартості. Тому, дослідження питань формування власного капіталу підприємства нині мають особливу актуальність.

Слід зазначити, що проблемам аналізу формування власного капіталу приділяється значна увага як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, серед яких І. Бланк [2], Ю. Брігхем, Ю. Воробйов [4], О. Єфимова, В. Ковальов [3], В. Савчук [5], Дж. Шим та інші. Однак, зважаючи на значний доробок науковців у сфері аналізу формування власного капіталу підприємства, низка питань залишається невирішеною та потребує подальшої розробки.

З розвитком економіки збільшився інтерес до питання ефективності використання та формування власного капіталу. Проблеми власного капіталу завжди були в центрі уваги економістів. Власний капітал виступає одним із найважливіших об’єктів фінансового та управлінського обліку. Він також виступає об’єктом фінансового аналізу підприємства. Облік власного капіталу є важливим моментом у відносинах підприємства із зовнішніми кредиторами, оскільки величина власного капіталу пов’язана з платоспроможністю підприємства.

Управління власним капіталом пов'язане як із забезпеченням ефективного використання вже нагромадженої його частини, так і з формуванням власних фінансових ресурсів для забезпечення майбутнього розвитку підприємства. У процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів їх класифікують за джерелами цього формування. До внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства належить нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування від використовуваних власних основних засобів і нематеріальних активів та інші внутрішні джерела. Виділяють також зовнішні джерела формування власного капіталу, а саме: залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу, отримання підприємством безоплатної фінансової допомоги і інші зовнішні джерела.

Аналіз різних підходів авторів щодо поняття власного капіталу підприємства свідчить, що сучасна теорія і практика не має його загальноприйнятого визначення. Власний капітал відповідно до п. 3 П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та п. 4 П(С)БО 2 „Баланс” становить частину в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань. Найбільш вдалим, на нашу думку, є підхід професора І. Бланка, який під власним капіталом розуміє загальну суму засобів, які належать підприємству на правах власності, та використовується ним для формування активів.

Згідно з П(С)БО 2 „Баланс” власний капітал підприємства включає такі елементи: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Такий склад власного капіталу відображає наявність його частини, інвестованої засновниками у момент створення підприємства, та частини, одержаної в результаті ефективної діяльності, насамперед нерозподіленого прибутку, суми дооцінки необоротних активів, а також додаткового вкладеного капіталу.

Особливості формування окремих складових власного капіталу підприємств зумовлюються нормами законодавства щодо організаційно-правових форм підприємств та форм їх власності, а також щодо порядку формування і руху власного капіталу.

Функції власного капіталу підприємства визначаються його економічною сутністю. Укрупнено можна виділити оперативну, захисну та регулятивну функції власного капіталу, які спрямовані відповідно на забезпечення безперервної діяльності підприємства, відшкодування в разі необхідності великих збитків і дотримання встановлених вимог щодо здійснення фінансової діяльності.

Величина та структура власного капіталу підприємства може змінюватися в результаті переоцінки активів. Важливим чинником, який впливає на стан власного капіталу, є чистий прибуток (збиток) підприємства. Чистий прибуток може бути направлений на виплати власникам, у статутний або пайовий капітал, – у резервний капітал. Виплати дивідендів, або процентів на паї зменшують власний капітал підприємства. Збільшення статутного (пайового) та резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку спричиняють лише внутрішній перерозподіл сум власного капіталу підприємства. Нерозподілений збиток підприємства зменшує розмір його власного капіталу.

Отже, ефективне використання власного капіталу полягає, з одного боку, в тому, щоб отримати найбільшу суму прибутку, тобто максимізувати  рентабельність  власного капіталу, а з іншого – не втратити фінансової стійкості, залишитися платоспроможним. Використання лише власного капіталу підприємства робить його стан абсолютно стійким, але зводить до мінімуму рентабельність власного капіталу, а отже, і доходи власників підприємства. Залучення великої кількості позикових коштів збільшує рентабельність власного капіталу, але може потягти за собою втрату фінансової стійкості, частим наслідком якої є банкрутство.

Процес формування власного капіталу характеризується рядом особливостей як з економічного, так і з фінансового погляду. Саме тому ефективне управління власним  капіталом полягає у вмінні знаходити "золоту середину" між прибутком і фінансовою стійкістю. Цей процес надзвичайно складний  і потребує як правильної постановки процесу обліку власного капіталу, так і аналізу ринкової ситуації

 

Література:

1.     П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 7 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 14 (802).

2.     Бланк И.А. Управление формированием капитала [Текст] / навч. посіб. /
И.А. Бланк // К.: Вид-во "Ника-Центр", – 2000. – С. 95-98.

3.     Ковалев В.В. Управление финансовой структурой фирмы [Текст] / учебн.-практ. пособ. / В.В. Ковалев // М.: ТК Велби, – 2007. – 147 с.

4.     Економічна теорія [Текст] : посіб. для вищ. шк. / Є.М. Воробйов,
А.А. Гриценко, В. М. Лісовицький, В.М. Соболєв; Ред. Є.М. Воробйов. - К. ; Х.: [б. и.], 2003. - 704 с.

5.     Савчук, Владимир Павлович Диагностика предприятия: поддержка управленческих решений [Текст] / В. П. Савчук. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 175 с.

6.     Сопко  В. В.  Бухгалтерський  облік  капіталу  підприємства  (власності,  пасивів) [Текст] / В. В. Сопко // К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.