Економічні науки/10. Економіка підприємства

 

  Шафранська Т.Ю.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Комплексна оцінка фінансового стану малого підприємства

За умов нестабільного фінансового стану значної кількості малих  підриємств особливого значення набуває систематична оцінка фінансової стійкості і стабільності підприємства. Аналіз фінансової стійкості дозволяє визначити фінансові можливості підприємства на момент проведення аналізу та на відповідну перспективу. Метою оцінки фінансової стійкості підприємства є  об’єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі ступеня його фінансової стабільності й незалежності.

В умовах трансформації ринкових відносин суттєвим недоліком малих підприємств як суб’єктів господарювання є обмежені фінансові можливості: фінансова діяльність будується з урахуванням постійного фактора недостатності ресурсів для інвестиційного розвитку з огляду на незначний загальний обсяг господарського обороту та неможливість залучення коштів інвесторів, які не є власниками підприємства. Разом з тим, ефективна фінансова діяльність малого підприємства неможлива без постійного залучення коштів, що уможливлює більш ефективне використання власного капіталу, розширює обсяг господарської діяльності підприємства, прискорює формування цільових фондів, і, в кінцевому результаті, підвищує загальну ринкову вартість підприємства. Чим більша перевага в сторону залучених коштів, тим більший ризик  підприємства втратити фінансову незалежність. З огляду на це, мале підприємство обережно підходить до позик капіталу і орієнтується на самофінансування. Необхідність самофінансування за рахунок власного прибутку в умовах обмеженості зовнішнього фінансування обумовлює  стратегію постійного підвищення рентабельнотсі бізнесу. При цьому головною метою фінансової діяльності малого підприємства є дотримання фінансової рівноваги. 

 В таких умовах надзвичайно важливим є формування стійкого фінансового стану підприємства в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності.

Фінансовий стан підприємтва є комплексним поняттям і відображає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, його кредито- і платоспроможність.

Для комплексної оцінки фінансового стану підприємства використовуються кількісні і якісні критерії. Для кількісної оцінки застосовуються абсолютні та відностні показники, які розраховуються за  даними балансу і звіту про фінансові результати. 

До абсолютних показників включаються:

-         показник чистих оборотних активів як різниця  між оборотними активами і поточними зобов’язаннями, що характеризує обсяги фінансування поточної діяльності власним і довгостроковим позичковим капіталом, і відображає можливості розширення операційної діяльності підприємства, а, відповідно, збільшення прибутковості;

-         показники прибутковості (чистий прибуток, прибуток до оподаткування, прибуток від операційної діяльності, чистий грошовий потік, чистий грошовий потік від операційної діяльності).

Відносні показники діяльності підприємства характеризують:

-         стан активів підприємства (показники ліквідності, платоспроможності, майнового стану підприємства);

-         задовільність структури фінансового капіталу підприємства (показники фінансової стійкості);

-         достатність рівня прибутковості (показники рівня рентабельності та самофінансування);

-         ефективність використання оборотних активів (показники ділової активності).

При оцінці фінансової стійкості підприємства використовують низку якісних показників, а саме:

-         надійність підприємства в поверненні попередніх  кредитів;

-         перспективи діяльності на ринку з позицій конкурентоспроможності продукції;

-         оцінка стабільності внутрішнього середовища підприємства;

-         якість кадрового та виробничого менеджменту.

З огляду на багатофакторність фінансових процесів, значну кількість показників фінансової стійкості, а також особливості організації фінансів малого підприємства (простота і прозорість визначення основних показників фінансово-господарської діяльності, мінімізація процедур обліку, їх доступність для професійно непідготовленої людини, а також спрощеність процедури контролю), виникає потреба в застосуванні для оцінки фінансового стану малого підприємства інтегрального показника, що має грунтуватися на оцінці комплексу деталізованих показників, які перебувають у взаємозв’язку і взаємозалежності з урахуванням впливу на них певних факторів.

Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства повинна враховувати як всі основні показники фінансової діяльності підприємства, що обчислюються за даними звітності, так і особливості малого підприємтва як субєкта господарювання. Така вимога робить оцінку прозорою, дозволяє проводити всебічну оцінку стану і тенденцій зміни фінансової стійкості підприємства та визначення наявних потенційних можливостей і резервів підвищення фінансової стійкості та стабільності підприємства.