Денисова Ю.Е.

Науковий керівник: Корнілова О.В.

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган -Барановського

 

Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній

 

В умовах ринкового середовища широке розповсюдження отримали конкурентні способи укладання господарських договорів, в т.ч. біржові торги.

Важливе значення щодо забезпечення належного рівня правового забезпечення біржових торгів мають положення Господарського кодексу України (далі - ГК України), де зокрема у ч.3 ст.281 отримало закріплення поняття «біржові  торги» [1]. Вперше на законодавчому рівні було закріплено поняття біржових торгів, яке дає змогу визначити як загальні вимоги щодо біржових торгів, так й принципи їх проведення. Разом із тим, сучасні тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні вимагають значного доопрацювання національного законодавства, яке регулює організацію та проведення біржових торгів на товарних біржах України.

Деякі аспекти біржових торгів розглядалися у роботах таких вчених, як О.А. Беляневич , О.М. Вінник , Ю.М. Павлюченко , О.М. Сохацька ,В.С. Щербина, Ю.В. Чижмарь та інших. Однак біржові торги як конкурентний спосіб укладення біржових угод на товарній біржі, є мало дослідженим. Тому метою даного дослідження є вивчення питань, пов’язаних із поняттям, умовами та принципами організації та проведення біржових торгів України.

Згідно ст.281 ГК  України біржові торги, визначаються як торги, що публічно і гласно проводяться в торгівельних залах біржі за участю членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі, в порядку встановленому правилами біржової торгівлі. Таке поняття закріплює такі принципи біржових торгів як публічність та гласність [2].

Основним сучасним методом біржових торгів в Україні є публічний торг, заснований на принципах подвійного аукціону. Характерною особливістю даного методу є те, що оферта і акцепт виражаються за допомогою голосу і жестів учасниками біржової торгівлі, які безпосередньо присутні в торговому залі біржі. При цьому принцип подвійного аукціону припускає, що пропозиції покупців, що збільшуються, зустрічаються з пропозиціями продавців, що знижуються. У разі збігу цін пропозицій продавця і покупця полягає операція, яка підлягає обов’язковій реєстрації товарною біржею. Даний метод з невеликими модифікаціями можна спостерігати в практиці всіх товарних бірж  України. Проте, як показує досвід біржової торгівлі, цей метод є найбільш ефективним при великих кількостях біржових угод, що укладаються в процесі проведення біржових торгів. Відсутність цього показника на товарних біржах України зводить біржові торги до формальної процедури, без якої-небудь реальної конкуренції, як з боку покупців, так і продавців .

Більш прогресивним є метод електронної торгівлі, що, поряд з методом публічного торгу, використовують багато товарних бірж у різних країнах. До переваг використання такого методу фахівці відносять, швидкість обміну пропозиціями, можливість одночасного укладання угод на різних біржах у режимі реального часу, зниження фінансових витрат, виключення посередників й ін. Крім цього, спеціальні програми дозволяють забезпечити високий рівень конфіденційності обміну інформацією [5].

Разом із тим, метод електронної торгівлі передбачає деякі особливості вираження оферти та акцепту при веденні біржових торгів. Як показує аналіз практики проведення біржових торгів у таких країнах як США, Японія, Франція та ін., проведення біржових торгів здійснюється з використанням електронних торговельних систем (далі – ЕТС), та проводиться з підключених до ЕТС автоматизованих робочих місць (далі – АРМ). Відповідно, члени товарної біржі і брокери формують свої заявки на покупку або продаж і в електронному вигляді посилають в ЕТС, вказавши свій ідентифікаційний номер і код. Подані заявки з АРМ реєструються в ЕТС протягом торгової сесії. У заявці повинні бути вказані всі істотні умови біржової угоди. При цьому всі необхідні умови, вказані в заявці, стандартизовані і не можуть мінятися стороною на свій розсуд. Єдиною змінною величиною є ціна і кількість товару [4].

З урахуванням вищезазначеного, а також з метою удосконалення біржового законодавства України пропонується прийняти Типові правила проведення біржових торгів методом електронної торгівлі. Такі правила повинні містити наступні розділи: правила допуску членів біржі до торгівлі; вимоги, що пред’являються до форми заявки; порядок подачі заявок в систему; процедура акцепту; порядок інформаційного обслуговування учасників торгівлі; система захисту інформації; технічні вимоги, що пред’являються до ЕТС; порядок  внесення змін  до заявок, відповідальність учасників біржової торгівлі тощо.

Вбачається необхідним також обмежити число товарних бірж, що мають право на використання такого методу біржових торгів як електронна торгівля. Для цього доцільно передбачити обов’язковість отримання товарною біржею сертифікату відповідності, що видається відповідним органом державної влади.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

 

1.                     Закон України «Господарський кодекс України» : від 16.01.2003 р., № 436//  ВВР України. – 2003. – № 18, 19-20, 21–22. – Ст. 144.

2.                     Біржова  справа : підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 602 с.

3.                     Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання : навч. посіб. / О. А. Беляневич. – К. : Наук. думка, 2002. – 261 с.

4.                     Закон України «Про товарну біржу» : від 10.12.1991 р., № 1956 // ВВР  України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

5.                     Биржевая торговля производными инструментами : учеб.практ. пособие / Сафонова Т. Ю. – М. : Дело, 2008. – 544 с.