Вишневська А.Ю.

 Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ  ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах для здійснення безперервного процесу товарного обороту на будь-якому підприємстві необхідні певні запаси товарів. Саме товарні запаси можна розглядати як матеріальну основу роздрібного товарообігу, оскільки вони є масою товарів, що надійшла на підприємство з різних джерел і призначена для подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого або колективного вжитку.

Сучасний стан розвитку ринкових відносин, виникнення різноманітних організаційно-правових форм підприємств, розвиток конкуренції, необхідність впровадження і використання сучасних інформаційних технологій зумовили пошук нових підходів до управління товарними запасами на підприємствах торгівлі. Як наслідок виникає необхідність удосконалення методики управління товарними запасами.

Особливості функціонування підприємств за сучасних економічних умов та значущість для них товарних запасів як базової складової під час формування ринкової стратегії обумовлюють актуальність дослідження проблеми ефективності управління запасами.

Теоретичним аспектам управління товарними запасами на підприємствах присвячені праці вітчизняних науковців – І.І. Королькова, М.Д. Виноградського, П.Ю. Балабана, І.О. Бланка, А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, зарубіжних науковців Дж. Букана, Е. Кенігсберга, П. Зерматі, П. Мілгрома, Дж. Робертса, М.М. Дарбіняна, Л.П. Наговіциної, Ю.П. Гризанова, Ю.І. Рижикова, В.І. Сергеєва, А.М. Гаджинського та ін. Однак багато питань теоретичного та методичного характеру з цієї проблеми ще потребують подальших поглиблених досліджень

В сучасній теорії поняття товарних запасів підприємств розглядається з різних боків, в залежності від того, об’єктом якого функціонального управління вони є. Кожен з цих підходів розглядає лише сутнісні характеристики цього поняття, що не дає змогу ідентифікувати його як цілісний об’єкт управління з позицій системності, а й відповідно приймати найбільш ефективні комплексні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення стійкого економічного підприємства та збільшення його ринкової вартості. Богацька Н. визначає товарні запаси як цілісний інтегрований об’єкт управління таких функціональних управляючих систем роздрібного торговельного підприємства, як операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, логістичний менеджмент та бухгалтерській облік [1].

Основне призначення товарних запасів на підприємствах – забезпечувати стійку пропозицію товарів із урахуванням купівельного попиту. Причому пропозиція товарів має бути виражена у вигляді сформованого асортименту для певного типу торговельного підприємства. Отже, асортимент товарів є вихідним, відправним моментом для створення товарних запасів [2].

Управління товарними запасами підприємств полягає в забезпеченні оптимальної їх кількості та структури, необхідних для реалізації стратегічного плану підприємства. Процес управління товарними запасами являє собою систему заходів, які охоплюють вирішення завдань стратегічного аналізу, фінансового менеджменту та маркетингу. Політику управління товарними запасами підприємств доцільно здійснювати в таких аспектах:

- формування оптимальної облікової, податкової, цінової та товарної політики;

- забезпечення дієвої системи внутрішнього контролю; аналіз складу та структури товарних запасів;

- оптимізація структури товарних запасів;

- мінімізація поточних витрат на обслуговування товарних запасів;

- забезпечення ефективності використання товарних запасів.

Ефективність управління товарними запасами підприємства обумовлюються багатьма чинниками – як зовнішніми, що не залежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які підприємство може та повинно активно впливати. До зовнішніх чинників належить загальний стан економічної ситуації в країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового законодавства, умови надання кредитів та процентні ставки, наявність цільового фінансування. Однак не меншу роль відіграють внутрішні чинники, які підприємство має активно використовувати з з метою підвищення ефективності використання обігових коштів [3].

Отже, ефективність управління товарними запасами на підприємствах залежить від наступних організаційно-економічних факторів: форма товарної спеціалізації та тип магазину; обсяг товарообороту; питома вага товарів місцевих постачальників в загальній сумі їх закупівлі; рівень забезпеченості підприємства приміщеннями для зберігання товарів; наявність розробленої нормативної бази та логістичних схем внутрішнього руху товарних запасів; форми внутрішнього контролю за їх станом і рухом, що використовуються. Врахування розглянутих факторів в процесі управління товарними запасами на підприємствах дозволить підвищити ефективність цього процесу [4].

Список використаних джерел

1. Богацька Н.М. Сутність, мета та задачі управління товарними запасами – один із сучасних аспектів діяльності підприємства роздрібної торгівлі // Зб. наук. пр. ДНУ. Вип.191. – Дн.:2008. – С.180-186.

2. Бондаренко О.С. Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами// Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 16-22.

3. Масленніков О. Шляхи ефективного управління товарними запасами кооперативної торгівлі // Науковий вісник. – 2009. – № 15. – С. 380 – 384.

4. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. – К.: КНЕУ, 2008. – 302 с.