к.п.н., доц. Лобачева І.Ф., Усата Т.В., Виногородська Н.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Проблема підвищення ефективності використання основних засобів під­приємств є досить актуальною в сучасних умовах господарювання. Від її вирішення залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Питанням аналізу ефективності використання основних засобів присвятили свої праці багато вчених, як зарубіжних так і вітчизняних: З. Н. Борисенко, В. О. Вишневський, В. Є. Козак, О. Є. Кузьмін, Е. В. Лапін, А. Е. Фукс та інші.

Основні засоби є одним з найважливіших елементів виробничого процесу, тому з приводу цього на економічних теренах постійно триває дискусія стосовно тлумачення поняття «основні засоби». Основні засоби - це активи підприємства, які мають вартісну оцінку, не втрачають матеріально-речову форму в процесі експлуатації, використовуються в процесі виробництва більше одного року або операційного циклу, переносять свою вартість у вигляді амортизаційних відрахувань на новостворений продукт, використання яких, як очікується, принесе підприємству певну економічну вигоду [1, с.131].

Стан та використання основних засобів – один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу – головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва.

Більш повне та раціональне використання основних засобів та виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Ефективне використання основних засобів сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів. Чим краще експлуатуються основні засоби, тим швидше оборотні засоби проходять фазу виробництва і тим менше потреба в їх прирості [2, c. 405].

Ми проаналізували ефективність використання основних засобів агропромислового ТОВ «Лан»  в селі Гайове, Барського району, Вінницької області (табл.1)

Таблиця 1

Показники ефективності використання основних засобів ТОВ «Лан» протягом 2009-2011 років

Показники

Роки

Відхилення 2011 року від

2009

2010

2011

2009

2010

Фондовіддача

1,4

2,08

2,6

1,2

0,52

Фондоозброєність

31,3

30,5

28,4

-2,9

-2,1

Фондомісткість

0,72

0,48

0,38

-0,34

-0,1

Рентабельність основних засобів

0,05

0,26

0,54

0,49

0,28

 

Як свідчать дані проведеного аналізу фондовіддача на даному підприємстві в 2011 році порівняно з 2009 роком збільшилась на 1,2 грн., а проти 2010 року – на 0,52 грн., що показує про перехід підприємства до ресурсо-зберігаючого типу відтворення.

Обернений показник до фондовіддачі є фондомісткість, яка характеризується  кількістю основних засобів, що припадає на одиницю вартості виробленої валової продукції. Відповідно коефіцієнт фондомісткості в 2011 році порівняно з 2009 роком зменшився на -0,34, а проти 2010 року – на -0,1, що свідчить про підвищення ефективності виробництва і використання основних виробничих засобів.

Показник фондоозброєності характеризує рівень забезпеченості основними виробничими засобами промислово-виробничого персоналу підприємства. В 2011 році порівняно з 2009 роком він зменшився на 2,9, а проти 2010 року зменшився на 2,1, що може свідчити про низький рівень механізації виробничих процесів та відповідно зниження продуктивності праці працівників.

Рентабельність основних засобів в 2011 році порівняно з 2009 роком збільшилась на 0,49, а проти 2010 року – на 0,28. Збільшення даного показника свідчить про збільшення віддачі від кожної гривні вкладеної в основні засоби підприємства, тобто ТОВ «Лан» використовує їх ефективно.

Ефективність  використання основних засобів у великій мірі   залежить   від  рівня забезпеченості підприємства ними, що у свою чергу пов’язано з процесами їх відтворення (руху). Протягом тривалого періоду основні засоби надходять на підприємство і передаються в експлуатацію; зношуються в результаті експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності подальшого застосування.

Для покращення використання основних засобів, пріоритетне значення повинно бути відведено своєчасній заміні і мобілізації морально застарілих засобів механізації, організації прискореного введення в експлуатацію придбаної нової техніки; удосконаленню організації матеріально-технічного забезпечення підприємства та технічного обслуговування сучасних систем машин; запровадження прогресивних форм організації виробництва і праці; застосування сучасних ефективних систем матеріального стимулювання робітників та інженерно-технічних працівників. Практична реалізація окреслених заходів на підприємстві позначиться на його діяльності і сприятиме підвищенню інтенсивності виробництва [3, с. 46].

Отже, ТОВ «Лан» досить розвинуте підприємство, що навіть у складних економічних умовах, що склалися в агропромисловому комплексі України, щороку отримує прибутки, частину яких воно направляє на відновлення основних засобів – будівництво, оновлення продуктивного стада та закупку сільськогосподарських машин. Але разом з тим повинні бути розроблені конкретні засади, спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні та підприємствах резерви підвищення їх ефективності.

 

Література:

1.                 Колеснік, Я. Відтворення основних засобів: види, форми та джерела фінансування/Я. Колесник//Збірник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2009. - №4. – С.130-133.

2.                 Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / Петрович Й. М., Будіщева І. О., Устінова І. Г. та ін.; За ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2001. – 405 с.

3.                 Левицька Н.В. Ефективність використання основних засобів / Н.В. Левицька //Податкове планування. - 2009. - №3. -  С. 45-51.

4.                  Кузьмін, О. Економічна ефективність використання основних засобів підприємства/О. Кузьмін//Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. - №20(9). – С.240-24

5.                 Олійник, Т. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва/Т. Олійник//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. - №2(10). – С.61-65.