к.п.н., доц. Лобачева І.Ф., Путь І.О., Марценюк В.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельного-економічного університету

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Однією з найважливіших складових ефективного управління діяльністю підприємства є забезпечення його ліквідності та платоспроможності, тобто з позиції довгострокової перспективи фінансовий стан підприємств характеризується структурою джерел коштів, рівнем залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

За останні роки питання ліквідності та платоспроможності підприємства знайшли своє відображення у роботах таких вчених: Орєхова К.В., Челомбитько Ю.М., Ольховський А.М.,  Шемчук Є.В., Вдовиченко В.О. та ін.

Ліквідність балансу – це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань. Якісна відмінність цього поняття від ліквідності активів у тому, що ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів із розмірами і термінами погашення зобов’язань, тоді як ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу [1, с. 119].

Ліквідність підприємства – це здатність та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних зобов’язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів.

Важливим фактором розвитку підприємства є його спроможність перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів в міру настання їх терміну, тобто ліквідність. Ми досліджували ліквідність ПАТ «Макаронна фабрика» за 2009-2011 роки. В останні роки фабрика має таку структуру балансу, яка показує його недостатню ліквідність (табл.1).

 

Таблиця 1

Ліквідність балансу ПАТ «Макаронна фабрика» протягом 2009-2011 років.

 тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення 2011 року від

2009

2010

2011

2009

2010

Актив

Найліквідніші активи (А1)

86

200

176

90

-24

Активи, що швидко реалізуються (А2)

11990

13515

16637

4647

3122

Активи, що повільно реалізуються (А3)

5874

17024

26198

20324

9174

Активи, що важко реалізуються (А4)

25147

21211

17532

-7615

-3679

Баланс

43097

30689

43011

-86

12322

Пасив

Негайні пасиви (П1)

1287

1296

1530

243

234

Короткострокові пасиви (П2)

13799

25564

36219

22420

10655

Довгострокові пасиви (П3)

10346

4771

405

-9941

-4366

Постійні пасиви (П4)

17665

20269

22389

4724

2120

Баланс

29298

30689

43011

13713

12322

Платіжний залишок

А1 – П1

- 1201

- 1096

- 1354

-153

-258

А2 – П2

- 1809

- 12049

- 19582

-17773

-7533

А3 – П3

- 4472

12253

25793

21321

13540

А4 – П4

7482

942

- 4857

2625

-3915

 

У вітчизняній практиці підприємство вважається абсолютно ліквідним за умови: А(1) >= П(1); А(2) >= П(2); А(3) >= П(3); А(4) <= П(4). Як показують результати нашого дослідження,  ПАТ «Макаронна фабрика» не являється абсолютно ліквідним підприємством, оскільки його найліквідніших активів недостатньо для покриття негайних пасивів.

Детальніше ліквідність ВАТ «Макаронна фабрика» можна прослідкувати по показниках ліквідності, що дають уявлення про платоспроможність підприємства не тільки на конкретну дату, а й на випадок надзвичайних ситуацій. Їх застосовують для оцінки можливостей підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання (табл.2).

Як свідчать дані табл.2, товариство у 2009-2011 роках нарощувало обсяги власних оборотних коштів.

 

 

Таблиця 2

Показники ліквідності ПАТ «Макаронна фабрика»  протягом 2009-2011 років

Показники

Межа оптимальності

Роки

Відхилення 2011 року від

2009

2010

2011

2009

2010

Власні оборотні кошти, тис. грн.

>0

2860

-8914

5245

2385

14159

Маневреність функціонуючого капіталу

тенденція до ↑

0,03

-0,02

0,03

0

0,05

Коефіцієнт покриття

>1

1,18

0,66

1,13

- 0,05

0,47

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,6

2,46

1,29

1,01

- 1,45

- 0,28

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

0,005

0,007

0,004

-0,001

-0,003

 

Коефіцієнт покриття був більшим за норматив у 2009 та 2011 роках, що свідчить про наявність резерву ліквідних коштів, які можна використати в ролі гарантій безпеки при будь-якому ризику, якому піддається рух грошових коштів підприємства. Проте, з іншого боку, кредитна політика даного підприємства нераціональна. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності значно перевищувало оптимальне. Це пов’язано зі значним рівнем дебіторської заборгованості підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2009-2011 роках був нестабільним і його значення було поза межами оптимальності, що свідчить про недостатню ліквідність та платоспроможність підприємства.

Отже, в умовах ринкової економіки, підтримання ліквідності та платоспроможності на належному рівні є надзвичайно важливим завданням для будь-якого підприємства. Низька ліквідність та платоспроможність підривають можливості здійснення нормального виробничого процесу, позбавляють можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів внаслідок низької довіри кредиторів та інших контрагентів, зумовлюють додаткові непродуктивні витрати у вигляді пені та штрафів тощо.

 

 

 

Література:

1.                 Ольховський А.М. Ліквідність і платоспроможність підприємства: концептуальний підхід / А.М. Ольховський, Є.В. Шемчук, В.О. Вдовиченко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – C. 118-123.

2.                 Орєхова К.В., Челомбитько Ю.М.  Роль та місце ліквідності та платоспроможності підприємства в  сучасному економічному середовищі [Електронний ресурс] - http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc _Gum/Fkd/2011_1/part2/44.PDF

3.                 Фінансова звітність ПАТ «Макаронна фабрика» за 2009-2011 роки [Електронний ресурс] – smida.gov.ua