Экономические науки / 10. Экономика предприятия

Кравченко С.А.

Сумський національний аграрний університет

Динаміка валового виробництва продукції на підприємстві ТОВ “Шалигинське” Сумської області

 

ТОВ ”Шалигинське“ Сумської області розпочало свою діяльність в 1933 р. як колгосп ім. Ілліча. Територія господарства розташована в зоні Полісся, тому багата рослинність дуже впливає на формування ґрунтового покрову. Рослинний склад кормових угідь представлений бобоворізнотравнозлаковою асоціацією, де домінують злаки. З ґрунтів переважають чорноземи, а також темно-сірі опідзолені піщано-легкосуглиністі ґрунти, але ці обидва види ґрунтів мають достатньо високий рівень родючості, що є позитивним фактором для розвитку сільського господарства на території ТОВ ”Шалигинське“. Зі виробничих споруд на території господарства є власна хлібопекарня, три тракторні бригади, машино-тракторний парк, дві молочно-тваринні ферми, дві свино-тваринні ферми, три пункти прийому зерна. Загальна земельна площа в порівнянні з 2008 р. зменшилась на 58 га. в 2011р. Площа сільськогосподарських угідь становила в 2011 р. 4837 га, тобто на 58 га. менше, ніж у 2008 р. за рахунок зменшення сіножаті і пасовищ на 211 та 154 га відповідно. У структурі земельної площі сільськогосподарські угіддя займають 100%, у тому числі рілля складає 529,3%, сіножаті 363,8%, пасовища 265,5%. Рілля збільшилась на 307 га. за рахунок зменшення сіножаті на 211 га та пасовищ на 154 га.

Виробництво валової продукції зменшилося на 2,7 тис. грн., що складає 11%, в тому в рослинництві зменшилося на 22%, а в тваринництві збільшилося на 2% і складає 1 тис. грн. Забезпеченість основними засобами поліпшилась; фондозабезпеченість підприємства зросла на 0,1 грн., тобто на 20%, а фондоозброєність праці на 6,6 грн., що складає 44,6%; підвищенню цих показників сприяло збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів у 2011 р. на 374 тис. грн.

Визначимо показники середньорічного приросту ВРХ в ТОВ ”Шалигинське“ Сумської області (табл. 1).

Таблиця 1

Показники середньорічного приросту ВРХ в ТОВ ”Шалигинське“

 

Рік

 

Приріст живої маси, кг

Абсолютний приріст, кг

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Абсолютне значення 1% приросту, кг

 

базисний

 

ланцюговий

 

базисний

 

ланцюговий

 

базисний

 

ланцюговий

2003

110,2

-

-

-

-

-

-

-

2004

140,2

30,0

30,0

127,22

127,22

27,22

27,22

1,10

2005

173,3

63,1

33,1

157,26

123,61

57,26

23,61

1,10

2006

158,6

48,4

-14,7

143,92

91,5

43,92

-8,5

1,10

2007

211,9

101,7

53,3

192,29

133,61

92,29

33,61

1,10

2008

184,5

74,3

-27,4

167,42

87,07

67,42

-12,93

1,10

2009

206,5

96,3

22,0

187,39

111,92

87,39

11,92

1,10

2010

191,2

81,0

-15,3

173,50

92,59

73,50

-7,41

1,10

2011

215,6

85,5

4,5

195,64

112,76

95,64

112,76

0,89

Інформаційне джерело – власні дослідження

В 2011р. в порівнянні з 2003р. приріст живої маси зріс на 105,4 кг або на 95,6%. В 2010 р. в порівнянні з 2009 р. приріст живої маси ВРХ зменшився на 15,3 кг або на 7,4%. Абсолютне значення 1% приросту не значно змінюється: від 1,10 кг а 2003 р. до 0,89 кг в 2011 р. Показники динаміки свідчать про різну інтенсивність зміни показника продуктивності в окремі роки. Середній приріст живої маси ВРХ становитиме 1592/9=176,87 кг. Середньорічний абсолютний приріст маси ВРХ становитиме (215,6 – 110,2) / (9 – 1) = 13,2 кг. Середній темп зростання маси ВРХ становитиме 108,8%. Середній темп приросту маси ВРХ становитиме 108,8% - 100% = 8,8%. Отже, в середньому щороку від однієї голови ВРХ одержували 176,87 кг приросту маси ВРХ. В середньому щороку цей показник збільшувався на 13,2 кг або на 8,8%.

Для виявлення тенденції середньорічного приросту ВРХ застосуємо вирівнювання ряду динаміки за середнім абсолютним приростом що передбачає заміну фактичних рівнів ряду вирівняними (табл. 2). Результати вирівнювання свідчать про основну тенденцію приросту живої маси ВРХ до підвищення. Середнє коливання фактичного приросту живої маси ВРХ навколо прямої тренду становить 19,24 кг або 10,9% відносно загальної середньої, що слід розцінювати як середню варіацію. Простежується тенденція до збільшення приросту живої маси ВРХ.

Таблиця 2

Вирівнювання ряду динаміки середньорічного приросту живої маси ВРХ

 

Рік

 

Приріст, кг

Порядковий номер року

Приріст живої маси, вирівняний за середнім абсолютним приростом, кг

Відхилення фактичних рівнів від вирівняних, кг

2003

110,2

0

110,2

0,00

2004

140,2

1

123,4

16,8

2005

173,3

2

136,6

36,7

2006

158,6

3

149,8

8,8

2007

211,9

4

163

48,9

2008

184,5

5

176,2

8,3

2009

206,5

6

189,4

17,1

2010

191,2

7

202,6

-11,4

2011

215,6

8

215,8

-0,2

Інформаційне джерело – власні дослідження

Головним напрямком збільшення виробництва біологічно повноцінних кормів, як основного фактора інтенсифікації тваринництва є підвищення врожайності зернофуражних  і кормових культур. Особливу увагу слід звернути на максимальне збільшення виробництва високобілкових концентрованих кормів за рахунок зернових і зернобобових культур, а також трав’яного борошна з бобових багаторічних трав, соковитих за рахунок сіножатей, комбінованого силосу, коренеплодів. Інтенсифікація скотарства ставить нові вимоги перед кормо виробництвом: в кормах необхідно підвищити вміст протеїну, біологічно активних речовин, поліпшити їх засвоюваність. Заготівлю і зберігання кормів слід організувати так, щоб протягом усього року максимально зберегти їх поживні якості і біологічну цінність.

Таким чином, в процесі дослідження встановлено, що значним резервом збільшення виробництва продукції тваринництва є: поліпшення породно-племінних характеристик тварин, забезпечення збалансованої годівлі, зміцнення матеріально-технічної бази галузі (типові приміщення укомплектовані необхідним обладнанням), поліпшення санітарно-гігієнічних умов утримання тварин і праці персоналу, впровадження прогресивних систем матеріального стимулювання.