Зелікман В. Д.

Національна металургійна академія України

Системна класифікація видів прибутку

 

У сучасних ринкових умовах діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання зростає важливість ефективного управління процесами отримання, розподілу та використання прибутку, що вимагає досліджень різних видів прибутку та, відповідно, їх системної класифікації.

Поряд з основними визначальними ознаками прибутку як економічної категорії, прибуток може бути додатково охарактеризований достатньо великою кількістю параметрів, за якими виділяються різні його види. Найбільш повна класифікація видів прибутку наведена в монографії БланкА І.А. [1], однак деякі з наведених класифікаційних ознак доцільно дещо уточнити. Крім того, розглядаючи прибуток як економічну категорію [2], слід згрупувати усі напрямки його класифікації за основними цілями цієї класифікації.

Згідно підходу І.А. Бланка [1], загальною метою класифікації прибутку є забезпечення ефективного та цільоспрямованого управління прибутком підприємства. Оскільки управління прибутком здійснюється шляхом прийняття зважених управлінських рішень на основі аналізу окремих складових факторів, які призвели (або можуть призвести) прибутку чи надали (або можуть надати) впливу на його величину, вказана мета класифікації прибутку може бути уточнена, і метою класифікації прибутку слід вважати забезпечення аналізу ефективності окремих складових виробничо-господарської діяльності, що є причиною отримання прибутку, для прийняття зважених управлінських рішень.

При цьому зазначена мета має під собою, з одного боку, визначення впливу окремих складових факторів (підрозділів, періодів часу, видів продукції тощо), які в сукупності забезпечили отримання певної величини прибутку, та, з іншого боку, задовільнення певних специфічних інформаційних потреб осіб, що приймають (або мають приймати) обґрунтовані раціональні управлінські рішення, в першу чергу – в галузі управління прибутком.

Таким чином, в якості основних слід виділити два напрями класифікації прибутку:

а) за параметром локалізації просторово-часових ознак складових виробничо-господарської діяльності – з метою аналізу ефективності окремих складових виробничо-господарської діяльності, що є причиною отримання прибутку;

б) за складом формуючих елементів та особливостями аналізу величини прибутку – з метою забезпечення адекватності результатів аналізу та відповідності інформації потребам користувачів.

За параметром локалізації просторово-часових ознак складових виробничо-господарської діяльності може бути здійснена класифікація прибутку за адміністративним визначенням території, за масштабом суб’єкту виробничо-господарської діяльності, за ознаками виробничо-господарської діяльності, що є причиною отримання прибутку, за видами продукції та за періодом часу.

Згідно означених параметрів локалізації можуть бути відокремлені наступні види прибутку:

– за адміністративним визначенням території – прибуток регіону, прибуток області, прибуток району;

– за масштабом суб’єкту виробничо-господарської діяльності – прибуток галузі, прибуток об’єднання, прибуток підприємства, прибуток підрозділу, прибуток фізичної особи;

– за ознаками виробничо-господарської діяльності, що є причиною отримання прибутку:

1) за характером діяльності підприємства – прибуток від звичайної діяльності та прибуток від надзвичайних подій;

2) за видом господарської діяльності – прибуток від операційної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності;

3) за значимістю діяльності для підприємства – прибуток від основної діяльності та прибуток від побічної діяльності;

4) за відношенням до виробничого процесу – прибуток від виробничої діяльності та прибуток від невиробничої діяльності;

5) за видом господарських операцій – реалізаційний прибуток та позареалізаційний прибуток;

– за видами продукції – прибуток від певного виду продукції, що виготовляється та реалізується суб’єктом господарської діяльності;

– за періодом часу – прибуток минулого періоду, прибуток звітного періоду, прибуток майбутнього періоду.

У свою чергу, за складом формуючих елементів та особливостями аналізу величини прибутку може бути здійснена класифікація прибутку за можливістю аналізу, за підходом до отримання, за підходом до визначення, за підходом до розрахунку, за оцінкою значення та за характеристиками використання.

Відповідно, згідно означених параметрів можуть бути відокремлені наступні види прибутку:

– за можливістю аналізу:

1) за зв’язком з управлінським рішенням, що приймається – релевантний та нерелевантний;

2) за можливістю впливу управлінських рішень – альтернативний та безальтернативний;

3) за сферою повноважень керівництва – контрольований та неконтрольований.

4) за імовірністю виникнення – очікуваний (обов’язковий, гарантований) та ймовірний;

– за підходом до отримання:

1) за поточним станом – плановий та фактичний;

2) за відношенням до заданих параметрів – нормативний та стандартний;

3) за способом отримання – прибуток внаслідок збільшення доходів та прибуток внаслідок зменшення витрат;

– за підходом до визначення:

1) за характером обліку – реальний та розрахунковий;

2) за економічним змістом – економічний та бухгалтерський;

3) за характером відображення в обліку – фінансовий, податковий, управлінський;

– за підходом до розрахунку:

1) за способом розрахунку – маржинальний та диференційний;

2) за залежністю від обсягів продукції – загальний та питомий;

3) за урахуванням податку на прибуток – валовий та чистий;

4) за способом розрахунку – середній та точний;

5) за урахуванням впливу інфляції – номінальний та реальний;

– за оцінкою значення:

1) за значенням – позитивний та негативний;

2) за достатністю рівня формування – достатній та недостатній;

3) за результатами зіставлення – низький, нормальний, високий;

– за характеристиками використання:

1) за характером оподаткування – оподатковуваний та неоподатковуваний;

2) за ступенем використання – розподілений та нерозподілений;

3) за характером використання – капіталізований та споживаний;

4) за суб’єктом отримання – згідно переліку юридичних та фізичних осіб, яким належить отриманий прибуток.

Застосування запропонованої системної класифікації видів прибутку має поточнити розуміння поняття «прибуток» як економічної категорії та полегшити процес розробки ефективних методів управління прибутком.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бланк И.А. Управление прибылью. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Ника-Центр, 2007.– 768 с.

2. Зелікман В.Д. Визначення поняття «прибуток» як економічної категорії //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.–2010.–№3(23).–С.74–78.