Салацький О.А., Сатур В.С.,

Науковий керівник: к.е.н. Ворошан А.Д.

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

м. Чернівці

Економічна безпека України: проблеми та шляхи забезпечення

Стан економіки України протягом останніх років її незалежності залишається вкрай складним. Значення поточних економічних показників таких, як дефіцит державного бюджету, інфляція, падіння рівня виробництва, наявність безробіття та різке падіння рівня життя населення, свідчать про те, що, як ніколи, зросла актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки України, що є одним з найважливіших національних пріоритетів, гарантом державної незалежності України,  умовою її прогресивного,  мирного економічного розвитку й зростання добробуту громадян.

Свої роботи в сфері дослідження економічної безпеки присвячували представники різних напрямків і шкіл економічної науки. Зокрема це Данилишин Б.М., Костін М.І., Муньтян В.І., Сидоренко-Стеценко Д.В., Тігіпко С.Л., Ткач В.О.,  Цушко В.П. та інші. Багато хто з авторів досліджує проблему економічної безпеки України в податковому, фінансовому, екологічному аспектах, в аспекті інноваційної політики держави тощо. У той же час важливим є аспект дослідження сучасного стану економічної безпеки нашої країни, що залишається висвітленим ще недостатньо.

Метою даної роботи є дослідження основних загроз економічній безпеці України, а також пошук можливих шляхів їх подолання. Необхідно наголосити на таких глобальних проблемах для економіки України, як рівень інфляції, рівень безробіття, демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, величина дефіциту бюджету, обсяг зовнішнього боргу, показник зовнішньоторговельного сальдо тощо.

Економічна безпека - це здатність економіки забезпечувати ефективне задоволення суспільних потреб на національному і міжнародному рівнях. Іншими словами, це сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють ефективному динамічному росту національної економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентоспроможність на внутрішніх та зовнішніх ринках [1].

Економічна безпека держави являє собою комплексну систему, що  створюється завдяки виконанню визначеної кількості дій. Сама по собі теж  має багато відгалужень (напрямків): демографічний, екологічний, ресурсний,  продовольчий, енергетичний, інформаційний та інші.

Відповідно, головними критеріями, за якими доцільно здійснювати оцінку економічної безпеки є система індикаторів з визначення їх припустимих (граничних) рівнів, що була затверджена у 2007 році Наказом Міністерства Економіки «Про методику розрахунку рівня економічної безпеки» [5] (табл. 1).

Таблиця 1

Основні показники економічної безпеки

Основні індикатори економічної безпеки

Порогові значення

Значення в Україні на кінець 2011 р.

Рівень інфляції, %

Не більше 10

8,0

Рівень безробіття (за методологією МОП), %

Не більше 10

8,2

Очікувана тривалість життя при народженні, років

Не менше 70

66,29

Частка машинобудування і металообробки в промисловому виробництві, %

Не більше 25

37,5

Коефіцієнт покриття імпорту експортом, разів

Не менше 1

0,83

Частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу, %

Не більше 30

41,9

Рівень відкритості економіки за експортом, %

Не більше 50

70,4

Грошова маса М3, % до ВВП

Не більше 50

53,9

Дефіцит бюджету, % до ВВП

Не більше 3

1,7

Зовнішній борг, % до ВВП

Не більше 25

76,6

Рівень «тінізації» економіки, %

Не більше 30

50,0

Розраховано на основі джерела: [6].

На основі наведених даних, можна зробити висновок, що по основних індикаторах економічної безпеки в Україні відповідають нормам лише: рівень інфляції (8,0%), рівень безробіття (8,2%), дефіцит бюджету (1,7%). Решта індикаторів не відповідають стандартам, а саме: очікувана тривалість життя при народженні (менша на 3,7 р.),  частка машинобудування і металообробки в промисловому виробництві (більша на 12,5%), коефіцієнт покриття імпорту експортом (менший на 0,17), частка іноземного банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу (більша на 11,9%), рівень відкритості економіки за експортом (більший на 20,4%), грошова маса М3 (більша на 20,4%),  зовнішній борг (більший на 51,1%), рівень «тінізації» економіки (більший на 20,0%).

Підсумовуючи вищезазначене та з метою нівелювання негативних трендів, на нашу думку, необхідне, передусім, спрямування основних зусиль на вирішення проблем, пов’язаних із здійсненням структурної перебудови вітчизняної економіки, істотним зменшенням енерго- і ресурсомісткості ВВП та випуском наукоємної  конкурентоздатної  продукції,  забезпеченням  альтернативності джерел надходження енергоносіїв та ефективною диверсифікацією зовнішньоекономічних зв’язків.

Для покращення економічної безпеки України необхідно:

·                   зменшення частки машинобудування і металообробки у промисловості і збільшення частки наукомістких галузей;

·                   зменшити імпортну залежність держави, особливо від енергоносіїв;

·                   збільшити економічну активність населення;

·                   збільшити частку національного капіталу у банківському секторі;

·                   збільшити обсяг ВВП;

·                   зменшити обсяг грошової маси в обігу та дефіцит бюджету;

·                   зменшити обсяги зовнішнього боргу та залучати необхідні кошти із внутрішніх джерел;

·                   провести ефективні заходи щодо «детінізації економіки»;

·                   стимулювати збільшення тривалості життя населення, шляхом покращення стану навколишнього середовища та якості життя.

Таким чином, економічна безпека має значну кількість складових,  які характеризуються економічними та соціальними показниками.  Здійснивши аналіз ступеня розвиненості економічної безпеки України  в даній роботі, нами визначено параметри індикаторів економічної безпеки України у 2011 р. Отримані результати дають змогу  пересвідчитись у необхідності вироблення політики, побудованої на основі  забезпечення стабільного та збалансованого розвитку галузей економіки, підвищення політичної культури, соціальної захищеності населення тощо. Це, в свою чергу, позитивно вплине на рівень економічної безпеки.

Література:

1.                 Похилюк В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки: монографія / В. В. Похилюк. – Полтава: РВВ ПУСКУ. – 2008 – 403 с. 

2.                 Сидоренко-Стеценко Д.В. Сутність проблеми економічної безпеки україни та методи її моделювання: монографія / Д.В. Сидоренко-Стеценко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. — 2009. — Вип. 152. — С. 109–115.

3.                 Ткач В.О. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій: монографія / В.О. Ткач // Збірник наукових праць Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – №1 (10). – С. 228-234.

4.                 Толстова А.В. Економічна безпека україни в умовах поширення світової кризи: монографія / А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - №35 – С. 277-281.

5.                 Наказ Міністерства Економіки «Про методику розрахунку рівня економічної безпеки» (від 02.03.2007 р., №60) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

6.                 Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua