Кузнецова В.Б.

магістрантка економічного факультету

Науковий керівник: Очеретько Л.М.

к.е.н., доцент, кафедри фінансів та банківської справи

Запорізький національний технічний університет

 

                АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ, ЯКІ ВИНИКЛИ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

З прийняттям нового податкового кодексу  виникли такі проблеми і незручності: пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, перерахунку частки податкового кредиту при використанні необоротних активів кожні 12, 24, 36 місяців.

Наукове вирішення проблем застосування, удосконалення податку на додану вартість, як і непрямих податків в цілому знайшли своє відображення у дослідженнях таких вчених як В.Андрущенко, О.Василик, В. Волканов, В.Геєць, А.Крисоватий, І.Луніна, В.Опарін, О.Резніченко, А.Соколовська, В.Суторміна, В.Федосов. В.В.Вітлінського, О.Р.Іщука, Л.О.Терещенко, М.Я.Азарова, Ю.Б.Іванова, В.П.Бочарнікова, Ю.В.Сибірянської, В.І.Островецького, С.В.Давиденка. Проте деякі питання застосування ПДВ в Україні й досі носять дискусійний характер.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених податку на додану вартість у зв’язку із постійними змінами та доповненнями до Податкового кодексу України (ПКУ), питання недоліків ПДВ і можливостей їх вирішення не було в достатній мірі розглянуто і все ще залишаються актуальними.

Однією із проблем є пропорційне віднесення сум до податкового кредиту: коефіцієнт пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, перерахунок частки податкового кредиту при використанні необоротних активів кожні 12, 24, 36 місяців.

Коефіцієнт пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту відповідно до статей 199.1, 199.2 у разі, якщо придбані або виготовлені товари частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, ПДВ, нарахований та сплачений може бути лише частково віднесений до податкового кредиту. Коефіцієнт віднесення сум ПДВ до податкового кредиту в поточному році повинен обчислюватись на підставі відношення між оподаткованим та неоподаткованим доходом попереднього звітного року. Використання коефіцієнту, який обчислюється на основі доходів попереднього року, є економічно неприйнятним, оскільки співвідношення оподаткованих та неоподаткованих операцій в поточному році може значно відрізнятись від минулорічного. Може статись, що платнику ПДВ буде не дозволено віднести потрібну частку сплаченого ПДВ до податкового кредиту, оскільки частка оподаткованих операцій зросла порівняно з попереднім роком. В результаті платежі ПДВ до бюджету буде переоцінено .

Зважаючи на це доцільно було б вхідний ПДВ поточного року розраховувати на основі даних по діяльності поточного року.

          Також недолік є і в перерахунку частки податкового кредиту при використанні необоротних активів кожні 12, 24, 36 місяців. В Ст. 199.4 визначено спеціальні вимоги щодо вхідного ПДВ по операціях купівлі необоротних активів на основі коефіцієнту за попередній рік, як і по товарах/послугах, з наступним перерахунком вхідного ПДВ, який можна віднести до податкового кредиту, на основі коефіцієнту, який слід обчислювати кожні 12, 24 та 36 місяців за кожним видом необоротних активів, що використовуються в оподатковуваних операцій. Таке положення призводить до недоцільної втрати часу на обчислення податку .

Потрібно проаналізувати додаткове навантаження щодо ведення обліку, яке пов’язане із перерахуванням податку, особливо зважаючи на те, що переоцінка ПДВ повинна здійснюватись за кожною податковою накладною, отриманою від постачальника. Перерахунок може бути зроблений лише раз на рік для всіх необоротних активів одночасно із закриттям року на розсуд платників ПДВ.

ПДВ є досить серйозним наповнювачем державного бюджету України. Він сприяє забезпеченню рівномірності податкового навантаження на всі без винятку етапи виробництва і розподілу товарів та послуг.

Але він має цілу низку недоліків. Тому ПДВ в Україні потребує негайного реформування. Треба удосконалити статтю Кодексу щодо пропорційного віднесення сум ПДВ. Також  необхідно дозволити новоствореним і реорганізованим компаніям реєструватись платниками ПДВ без необхідної умови мати мінімум 300тис.грн оподаткованого доходу протягом 12 попередніх календарних місяців та передбачити виключний перелік підстав для відмови у реєстрації платником ПДВ. Досвід країн світу показує, що він може служити на благо бюджету, забезпечуючи суттєву частку у структурі загальнодержавних доходів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Податковий кодекс України від 07.07.2011р. №3609 - VI [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Огляд нововведень Податкового кодексу[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://flexp.com.ua/library/article/328/

3. Податковий кодекс України – недоліки, Томас Оттен, аналітична записка липень 2011року [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/arhives_papers.php.