Недбалюк О.П., Кардінал Т.Л.

Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Особливості створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні

Проблема створення сприятливого інвестиційного клімату завжди знаходилась в центрі уваги економічних дослідників. Це обумовлено насамперед тим, що інвестиції сприяють розвитку процесу економічного зростання в цілому.

         Мета – визначити основні  напрями формування інвестиційного іміджу  та визначення основних проблем розвитку інвестиційного клімату в Україні.

Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають привабливість її для іноземного інвестора.

Проблеми інвестиційного клімату в в економічній літературі поняття інвестиційний клімат розглядалося в наукових роботах І. Бланка, С. Гутеквича, М. Мельника,  А. Музиченко, Ю. Лукашина, Л. Рахлина, та ін.

         Формування та утримання статусу країни з привабливим інвестиційним кліматом на міжнародному рівні можливе, зокрема за умов стабільної макроекономічної ситуації в країні, стабільної законодавчої бази та скоординованої діяльності всіх органів державної влади.

         Враховуючи стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні інвестиційні можливості впродовж всього періоду трансформації економіки, наша держава намагається створити сприятливі рамкові умови для розвитку інвестиційної сфери, зокрема, шляхом проведення відповідної податкової політики

Основними напрямами формування інвестиційного іміджу України є:

·       лібералізація ділової та інвестиційної активності, розвиток ринку товарів та послуг;

·       поліпшення корпоративного та державного управління, реформування адміністративної системи;

·       усунення обмежень для залучення міжнародного капіталу та з метою активізації інвестиційної діяльності;

·       удосконалення фінансової системи;

·       проведення антикорупційних заходів;

·       мінімізація політичних ризиків.

Значно збільшує ризик інвестування в Україну і її політична ситуація, ключовою проблемою якої є неефективна модель розвитку, неадекватність управління, нерозвиненість демократичних інститутів, невідповідність професіоналізму влади характеру завдань, що не дозволяє забезпечити надійний соціально-економічний розвиток країни і створити привабливий інвестиційний клімат.

Інвестиційну діяльність в Україні регулюють безліч нормативно-правових актів: Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери і фондову біржу» тощо. Однак, характерними рисами законодавства України є нестабільність та невизначеність, що значно ускладнює її інтеграцію в глобальну систему в цілому та світовий ринок капіталів зокрема.

Поліпшити інвестиційний клімат в Україні можна завдяки:

  концентрації наявних ресурсів у пріоритетних галузях економіки з наступною їхньою трансформацією в інвестиції і,  завдяки цьому,  створити умову для економічного зростання;

  інвестуванню в людський капітал, підвищенню ступеня кваліфікації працівників, що є основою для впровадження нових технологій на підприємствах;

  зростанню інвестицій в акціонерний капітал і надання кредитного фінансування на більший термін сприяє підвищенню конкурентоспроможності приватного сектору економіки;

  забезпеченню прозорості прийняття інвестиційних проектів у сфері місцевого виробництва,  сервісу,  нерухомості й сільського господарства;

  створенню системи стимулів,  спрямованих на залучення інвестицій,  які включають податкові пільги, передачу новим підприємствам держзамовлень, надання послуг за митним оформленням,  консультування,  спрощення процедур реєстрації та ліцензування, фінансова підтримка;

  поліпшення ділового клімату (оздоровлення довкілля, створення інфраструктури ринку).

Станом на 1 січня 2010 року в економіку України іноземними інвесторами     внесено 40 026,8 млрд дол. США.

 

http://in.ukrproject.gov.ua/files/content/89798798.jpg

 

Отже, для створення сприятливого інвестиційного клімату, основним завданням регулювання інвестиційної діяльності має стати: створення сприят­ливого інвестиційного середовища шляхом стимулю­вання національних інвесторів здійснювати інвестиції;  забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; забезпечення пріоритет­ного виділення кредитних ресурсів на пільгових умо­вах рефінансування банкам, які кредитують високое­фективні інвестиційні проекти тощо.

Список використаних джерел

1.     http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=212

2.     Носова О.В. Інвестиційний Клімат України: основні напрями поліпшення / Стратегічні пріоритети №1, 2008 С 59-62

3.     Ульяницька, О. Інвестиційний клімат в Україні / О. Ульяницька, В. Горлов // Економічний аналіз. - Т., 2008. - Вип.3(19). - С. 61 - 64.