Економічні науки/16. Макроекономіка

 

 

К.е.н., доцент Ковбатюк М.В., аспірант Шкляр В.В.

Київська державна академія водного транспорту

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна

 

Види криз та їх класифікація

 

В сучасній літературі ще не встановилося загальновизнане уявлення про кризи в розвитку соціально-економічної системи. Деякі вважають, що воно відноситься лише до процесів макроекономічного розвитку, а в масштабах фірми або підприємства, наприклад, існують тільки більш менш гострі проблеми, викликані помилками або непрофесіоналізмом управління [1]. Але існують й інші автори, які відстоюють та обґрунтовують протилежну думку, що найбільша кількість кризових явищ спостерігається на мікрорівні. Вони вважають, що щорічно 10-20 % малих підприємств потрапляють в кризові ситуації і в середньому близько 10 % з них припиняють свою діяльність.

Значно рідше кризові явища виникають на рівні галузі. Найчастіше кризові явища галузевого характеру виникають унаслідок неправильної економічної політики держави. Те ж саме можна сказати і про виникнення кризових ситуацій на міжгалузевому рівні. На регіональному рівні кризові явища виникають, як правило, з екологічних причин, а також через глобальні техногенні катастрофи [2].

Поняття «криза» найтіснішим чином зв'язано і з поняттям «ризик», яке в тій чи іншій мірі впливає на методологію розробки будь-якого управлінського рішення. Криза — це крайнє загострення суперечностей в соціально-економічній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі.

Причини кризи діляться на об'єктивні та природні, зовнішні і внутрішні. Саме тому можна констатувати ту обставину, що небезпека кризи існує завжди і її необхідно передбачати і прогнозувати.

Крім того, практика показує, що кризи неоднакові не тільки з своїх причин і наслідків, але і по самій своїй суті.  Таке різноманіття факторів впливу, що сприяють виникненню кризових явищ в економіці, обумовлює необхідність класифікації криз.

 Також необхідність в розгалуженій класифікації криз пов'язана з диференціацією засобів і способів управління ними. Якщо є типологія і розуміння характеру кризи, з'являються можливості зниження його гостроти, скорочення часу і забезпечення безболісності протікання [1].

Кризи класифікуються з наступних основних причин їх виникнення:

• непередбачені події, що раптово наступили в зовнішньому середовищі;

• зміни відносин суб'єкта управління з його контрагентами;

• зміни усередині суб'єкта управління;

• зміни, що відбуваються завдяки науково-технічному прогресу, результатом чого є формування нових підходів, поглядів і орієнтирів.

Чернявський А.Д. класифікує кризові явища і ситуації за наступними ознаками, що наведені в таблиці 1[2].

В свою чергу Коротков Є.М. виділяє наступну типологію криз: загальні і локальні кризи; макро- і мікрокризи; економічні, соціальні, організаційні, психологічні, технологічні; природні, суспільні, екологічні; передбачувані (закономірні) і несподівані (випадкові); явні і латентні (приховані); глибокі і легкі; затяжні і короткочасні.       

Типологія криз має велике значення в їх розпізнаванні, а отже, і успішному управлінні ними. Класифікаційні ознаки реальної кризи можуть розглядатися і як його параметри, «підказуючі» або визначаючі оцінку ситуації, розробку і вибір вдалих управлінських рішень. Небезпека кризи існує завжди, навіть коли її немає. Тому дуже важливо знати ознаки настання кризових ситуацій і оцінювати можливості їх дозволу. Успіх управління залежить від своєчасного розпізнавання кризи, симптомів її настання[1].

 

 

Таблиця 1.  Класифікація кризових явищ і ситуацій

№ п/п

Класифікаційна ознака

Вид кризових явищ і ситуацій

1

Приналежність до країни функціонування суб'єкта управління

зовнішні за межами країни

внутрішні в межах країни

2

Рівень виникнення

суб'єкта управління (мікрорівні)

галузеві (групові)

міжгалузеві

регіональні

державні

світові (глобальні)

3

Сфера походження

соціально-політичні

адміністративно-законодавчі

виробничі

комерційні

фінансові

природно-екологічні

демографічні

геополітичні

4

Причини виникнення

з невизначеністю відносно майбутнього

з недоліком інформації

особові (суб'єктивні)

5

Ступінь системності

системні

не системні (унікальні)

6

Можливість прогнозування

прогнозовані

частково прогнозовані

7

Ступінь реалізації

що реалізувалися

що не реалізувалися

8

Час ухвалення рішення

по антикризовому управлінню

з наперед виробленою стратегією управління

з ухваленням поточних рішень по антикризовому управлінню

9

Вплив на діяльність суб'єкта управління

руйнуючі суб'єкт управління

частково руйнуючі суб'єкт управління

не впливають на суб'єкт управління

 

Отже, розпізнавання кризових ситуацій і передбачення криз сьогодні у зв'язку з великою складністю управління і масштабів виробничої діяльності, що збільшуються, повинне бути поставлено на професійну основу. Це, в свою чергу, дозволить обрати підприємству оптимальну антикризову стратегію розвитку.

Література:

1. Коротков Э.М. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА-М, 2003.

2. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 208 с.