К.э.н. Ігнатова О. М., Кісіль О.В.

Криворізький національний університет

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ, ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

В умовах сучасних загальносвітових інтеграційних процесів система управління комерційними організаціями – планування, облік та контроль вибірково-господарської, чи банківської діяльності – дуже змінилася, водночас необхідність врахування інтересів власників комерційних структур, їх акціонерів, працівників вимагає застосування інноваційних методів. Практика ж засвідчує нас у тому, що на сьогодні найкращим інструментом ринкових змін у комерційній діяльності є впровадження системи внутрішнього аудиту.

Створення на вітчизняних підприємствах, банках, чи інших установах, підрозділів внутрішнього аудиту та нормативного регулювання їхньої діяльності на сьогодні являється актуальним, складним та багатогранним питанням. Актуальність же обраної теми полягає, саме в тому, що робітники бухгалтерських служб, дочірніх i залежних підприємств не завжди дотримуються єдиної методики ведення бухгалтерського обліку i, особливо, його підсистеми –управлінського обліку.

Внаслідок відсутності єдиного методологічного підходу одні й ті ж операції відображаються по-різному, а це може стати причиною невірогідності консолідованої звітності. Така недостовірність звітності, у свою чергу, не дає змоги керівництву оцінити реальне фінансове становище господарюючого суб’єкта в цілому i правильно визначити напрями його подальшого розвитку.

Наявність ефективного внутрішнього аудиту стає невід’ємною складовою

успішного розвитку господарської діяльності в умовах швидких змін зовнішнього середовища, ускладнення процесів управління, розподілу функцій володіння та управління бізнесом. Наскільки при цьому внутрішній аудит стане корисним, залежить від завдань, які будуть перед ним поставлені. Оскільки економіка в сучасному середовищі розвивається швидкими темпами, то виникають проблеми, які потрібно негайно вирішувати до поки вони не завдали нищівних наслідків для банку. Тому пропонуємо розглянути основні з них та запропонувати шляхи їх вирішення:

№ п/п

Наявні проблеми

Варіант вирішення

1.

Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення знаходиться на стадії розробки, а наявне використовується банками недостатньо і поверхово.    

Потрібно створювати нові нормативні акти та вдосконалювати існуючі, покращувати систему законодавства нашої країни.

2.

Дефіцитом кваліфікованих кадрів

Підвищення кваліфікації осіб, що вже мають практичний стаж аудиторської діяльності, шляхом проходження ними обов’язкових короткострокових чи довгострокових  курсів, які б сприяли їхньому розвитку та розумінню наявних проблем

3.

Невірне розуміння суті аудиту.

Проведення роз’яснювальних робіт з персоналом, для уточнення розуміння самої сутності, наявних проблем чи перспектив вдосконалення.

4.

Недостатнє наукове опрацювання

Необхідне грунтовне наукове опрацювання усього комплексу питань, що пов’язані  із внутрішнім аудитом, виокремлення і вчасне вирішення існуючих проблем у цій сфері.

5.

Мала увага наявним проблемам в сфері аудиту

Банки не приділяють достатньої уваги системному аналізу, діагностиці та прогнозуванню своєї діяльності, що і ставить їх у скрутне становище, наражаючи їхні результати діяльності на різні ризики         

 

Хоч і служба внутрішнього аудиту не дає повної гарантії щодо стабільності банку, вона є  важливим інструментом контролю, що використовується керівництвом банківської установи для оцінки ефективності діяльності кожного окремого структурного підрозділу.

Тому  для підвищення конкурентоспроможності українських банків на національному та зарубіжному ринках необхідно вдосконалювати процес внутрішнього аудиту у комерційних банках. Що надасть змогу мати впевненість керівництва та зацікавлених сторін у надійності банківської установи, вчасно виявляти існуючі проблеми та попереджати їх появу, мінімізувати можливі ризики та примножувати отримані доходи.

 

Література:

1.Закон України «Про аудиторську діяльність» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12

2. Авдєєва О.В. Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№3.-С.5-12

3. Герасимович «Облік та аудит у комерційних банках» [Електронний ресурс].- Режим доступу:  http://in1.com.ua/book/16294/13435/

4. Пишна О.Б. Концептуальна модель системи внутрішнього аудиту в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. – 2004. – с.101-104.

5. Швець Н.Р. Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні / Н.Р. Швець // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 105-112.