Економічні науки/1. банки та банківська система

Окуленко О.Ю. –магістрант

Науковий керівник –к.е.н. Фаюра Н.Л.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

Банківський кредит та його значення в сучасних умовах господарювання

         Кредитування завжди було та залишиться важливим напрямком фінансової діяльності будь якого підприємства. Особливо це стосується сільськогосподарських виробничих підприємств. Його важливість пояснюється тим, що для розширення діяльності, виробничих потужностей підприємству потрібно не вистачає власних коштів і тому воно залучає кошти ззовні, у вигляді інвестиційних внесків чи безвідсоткового фінансування це зробити крайнє важко, тому підприємства в основній своїй більшості беруть кредити банків.

Проблемам розвитку банківського кредитування присвячено праці вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема праці М. Я. Дем’яненка, П. Т. Саблука, С. А. Володіна, О. Є. Гудзь, П. А. Сте­цюка, О. О. Богданової, М. Х. Корецького та багатьох інших науковців.

Cлово "кредит" активно використовується чи не всіма представниками суспільства. Кредитні відносини так глибоко проникли не лише у економіку, а й побут громадян, що, напевно, знайдеться не так і багато людей, які б не знали, що це.

Уряд бере позики на покриття дефіциту держбюджету, великі корпорації - на переоснащення виробництва, менші фірми - на вирішення тактичних завдань, громадяни - на квартири, автомобілі, телевізори чи телефони.

Недаремно економісти говорять про існування не просто ринкової товарно-грошової економіки, а ринкової товарно-кредитної, підкреслюючи, таким чином, важливість кредиту в сучасних відносинах.

Сам по собі кредит - це особлива форма руху грошей. Якщо в умовах традиційних економічних відносин для отримання продукту людина спочатку мала щось зробити і отримати за це плату, то кредит змінює даний алгоритм.

Сучасна система кредитування – це модель, за якої функціонують нові методи та форми кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації кредитних відносин; відбувся перехід від об'єктного кредитування до кредитування суб'єкта, тобто кредитування юридичної або фізичної особи; до уніфікації методів кредитування клієнтів незалежно від їхнього галузевого підпорядкування та форм власності [1, c. 249].

Беручи до уваги статистичні дані НБУ [4] останніх років, стає помітним сповільнення темпів розвитку кредитування в Україні. У 2008 р. обсяги виданих кредитів становили 734 млрд грн у 2009 р. – 723 млрд грн у 2010 р., порівняно з 2009 р. обсяги наданих кредитів скоротилися на 7 млрд грн [2].

На початку 2011 р. спостерігається стабілізація кредитування в Україні. Це свідчить про загальну тенденцію до розширення кредитного ринку.

Кредити надані банками на кінець лютого 2011 р. становили 739 млрд грн, а темп їх приросту становив 4,3 % у річному обчисленні, порівняно з 3,1 % на кінець січня.

Темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, становили 11,5 % у річному обчисленні, а кредитів, наданих домашнім господарствам, – 10,5 %. При цьому темп приросту, наданих нефінансовим корпораціям у національній валюті, становив 16,9 % у річному обчисленні, а темп приросту кредитів, наданих домашнім господарствам у національній валюті, – 2,8 % у річному обчисленні. Темпи приросту кредитів, наданих домашнім господарствах і нефінансовим корпораціям у доларах США, становили відповідно 15,1 % і 5,5 % у річному обчисленні [2].

Кредит є надзвичайно важливим у розвитку сільськогосподарського виробництва, це пояснюється унікальністю його ролі в процесі формування оборотних та необоротних ресурсів господарства.

Як відмітила Корнійчук Г.В. завдання кредиту як джерела фінансування ін­вестиційно-інноваційних проектів агроформувань полягають у такому:

·                   кредит виступає альтернативним джерелом фінансування науково-технічних проектів;

·                   кредит потрібний для вирішення довгостро­кових господарських потреб, таких як онов­лення виробничих фондів;

·                   кредит «згладжує» значні відхилення потреби в оборотних засобах від їхньої фактичної на­явності;

·                   за допомогою кредиту є можливість запро­вадження нових виробництв і прогресивних технологій у сільському господарстві;

·                   необхідність у кредитуванні пов’язана з по­требою поповнення оборотних коштів [3, c. 147].

Роль кредиту постійно зростає в економіці і в подальшому роль кредиту буде збільшуватися, оскільки він зростає в найважливіших напрямках функціонування економічної системи, зокрема:

    1) перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах виробництва і реалізації продукції за допомогою надання позик і залучення коштів юридичних і фізичних осіб;

    2) вплив на безперервність процесів відтворення через надання кредитів;

    3) участь у розширенні виробництва через видачу позикових коштів на поповнення основного капіталу та лізинговий кредит;

    4) економне використання позичальниками власних і позичених коштів;

    6) регулювання випуску в обіг та вилучення з нього готівкових грошей на основі кредитних відносин і забезпечення безготівкового грошового обороту платіжними засобами.

На нашу думку, роль кредиту переоцінити важко, він проник у всі економічні відносини і має всі передумови для подальшого розвитку.

 

Література:

1.                Самець С.І., Ковальчук С.П. Розвиток банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10

2.                Річні звіти НБУ. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep.htm.

3.                Корнійчук Г.В. Банківський кредит як альтернативне джерело фінансування інвестиційно-інноваційних проектів агроформувань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3 (12)