Бордюжа А. С., студентка

Завадська Д. В., к.е.н., доцент, науковий керівник

Одеський державний економічний університет, Україна

 

Оцінка фінансової стійкості сучасної банківської системи України

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Комерційні банки постійно знаходяться під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на них по-різному. Тому, щоб банки могли здійснювати свою діяльність, як сьогодні, так і в майбутньому, їм потрібно бути фінансово стійкими. Особливого значення дана проблема набуває в останні роки в умовах фінансової кризи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій останніх років. Питання пов’язані з методичними підходами до оцінки фінансової стійкості банків висвітлені в працях таких вчених як В. В. Коваленко [4], О. В. Крухмаль [6],           Н. П. Погореленко [7], В.М. Кочетков [5] та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість публікації по даній проблемі невирішеним серед вчених-економістів залишається питання оптимальної оцінки фінансової стійкості як окремого банку, так і банківської системи в цілому.

Постановка завдання. Метою даної статті є надання оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи України за допомогою оптимального методичного підходу.

Об’єктом дослідження виступає банківська система України.

Предметом дослідження є методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансову стійкість банківської системи в межах даного дослідження пропонуємо розглядати як здатність банків функціонувати згідно з їх стратегією, цілями та задачами під дією різних зовнішніх та внутрішніх чинників, яка може бути оцінена різними показниками.

На сьогоднішній день однією з головних методик, якою користується Національний банк України для оцінки фінансової стійкості банківської системи є система «Індикаторів фінансової стабільності», яка розроблена Міжнародним валютним фондом. За даною методикою НБУ регулярно розробляє та поширює 12 основних та 10 рекомендованих індикаторів фінансової стійкості, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Індикатори оцінки фінансової стійкості банківської системи за

методикою МВФ

Група

Індикатори

Достатність капіталу

Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів (І1)

Cпіввідношення регулятивного капіталу І рівня до зважених за ризиком активів (І2)

Cпіввідношення недіючих кредитів за мінусом резервів до капіталу (І3)

Співвідношення капіталу до активів (І13)

Cпіввідношення великих відкритих позицій до капіталу (І14)

Якість активів

Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів (І4)

Cпіввідношення кредитів за секторами економіки до сукупних валових кредитів (І5)

Cпіввідношення кредитів за географічним розподілом до сукупних валових кредитів (І15)

Прибуток і рентабельність

Норма прибутку на активи (І6)

Норма прибутку на капітал (І7)

Cпіввідношення процентної маржі до валового доходу (І8)

Cпіввідношення непроцентних витрат до валового доходу (І9)

Cпіввідношення прибутків (збитків) за фінансовими інструментами до валового доходу (І18)

Cпіввідношення витрат на утримання персоналу до непроцентних витрат (І19)

Спред між базовими ставками за кредитами та депозитами (базисні пункти) (І20)

Спред між найвищою та найнижчою міжбанківськими ставками (базисні пункти) (І21)

Ліквідність

Cпіввідношення ліквідних активів до cукупних активів (І10)

Cпіввідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань (І11)

Cпіввідношення депозитів клієнтів  до сукупних валових кредитів (крім міжбанківських) (І22)

Чутливість до ринкового ризику

Cпіввідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу (І12)

Cпіввідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових кредитів (І23)

Cпіввідношення зобов’язань в іноземній валюті до сукупних зобов'язань (І24)

* Складено за даними НБУ [8] та  Погореленко Н. П. [7]

На думку Н. П. Погореленко [7], дана методика  сприятиме удосконаленню системи моніторингу фінансової стабільності банківського сектору.

За вище вказаними індикаторами надамо оцінку фінансової стійкості банківської системи України ( таблиця 2)

Таблиця 2

Оцінка фінансової стійкості банківської системи за 2008-2011 рр.,%

Індикатор

Період

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

Базові індикатори

І1

15,14

19,81

23,37

18,90

І2

12,05

15,59

16,94

13,99

I3

9,16

31,97

29,17

25,76

І4

3,88

13,70

15,27

14,73

І5

 

Частка в сукупних валових кредитах: Резиденти

96,85

96,56

96,29

98,23

Частка в сукупних валових кредитах: Депозитні корпорації

3,77

2,67

3,36

4,71

Частка в сукупних валових кредитах: Інші фінансові корпорації

1,24

1,82

1,70

1,92

Частка в сукупних валових кредитах: Сектор загального державного управління

0,00

0,75

1,12

1,00

Частка в сукупних валових кредитах: Нефінансові корпорації

56,26

60,00

63,53

67,13

Частка в сукупних валових кредитах: Інші сектори-резиденти

35,58

31,32

26,58

23,48

Частка в сукупних валових кредитах: Нерезиденти

3,15

3,44

3,71

1,77

І6

0,88

-4,38

-1,40

-0,74

І7

7,29

-32,25

-9,73

-5,01

І8

51,16

66,76

65,98

63,07

І9

52,95

61,08

61,89

68,26

І10

9,35

11,45

10,22

10,64

І11

21,89

25,80

20,81

94,73

І12

33,10

28,51

21,61

8,41

Рекомендовані індикатори

І13

12,86

13,10

14,63

14,76

І14

187,36

169,21

161,21

164,46

І15

 

Частка в сукупних валових кредитах: Внутрішня економіка

96,85

96,56

96,29

98,23

Частка в сукупних валових кредитах: Розвинуті економіки, за виключенням Китаю

2,85

3,16

3,54

1,60

Частка в сукупних валових кредитах: Інші країни з економікою, що розвивається, включаючи Китай

0,30

0,28

0,17

0,17

Частка в сукупних валових кредитах: Центральна та Східна Європа

0,02

0,02

0,02

0,05

Частка в сукупних валових кредитах: Співдружність незалежних держав та Монголія

0,26

0,24

0,15

0,11

Частка в сукупних валових кредитах: Західна півкуля

0,02

0,01

0,01

0,01

І18

16,46

4,45

3,22

5,12

І19

48,13

40,67

40,73

38,91

І20

816

586

721

567

І21

2 753

2 499

1 790

2 900

І22

48,36

45,27

56,01

61,19

І23

60,32

52,59

48,23

42,13

І24

59,04

55,83

51,25

49,76

* Складено за даними НБУ [8]

Як видно з табл. 2 базові індикатори, що відповідають за достатність капіталу в 2011 році зменшились порівняно з 2010 роком, що є негативною зміною. Також за індикаторами І6 та І7 можна побачити, що банківська система за останні три роки є нерентабельною. Погіршились й базові показники прибутковості. Так співвідношення процентної маржі до валового доходу в 2011 році склало 63,07 %, що на 2,91 процентних пункти менше ніж в попередньому році, а співвідношення непроцентних витрат до валового доходу становило 68,26 %, що на 6,37 процентних пункти більше ніж в 2010 році. Базові індикатори ліквідності в 2011 році порівняно з 2010 роком зросли. Позитивною рисою є зменшення в 2011 році порівняно з попереднім значення  індикаторів, що відповідають за чутливість до ринкового ризику - І12, І23, І24. Також  покращився індикатор І4 за рахунок зменшення в 2011 році частки недіючих кредитів. За індикатором І5 можна побачити, що найбільше банківська система кредитує нефінансові корпорації. Так їх частка в сукупних валових кредитах на 01.01.2012 становить 67,13 %.

В цілому можна сказати, що банківська система України станом  на 01.01.2012 є фінанансово нестійкою, але таку оцінку ми даємо «на глазок», адже рекомендованих значень даним індикаторам на сьогодні не установлено. З цієї причини дана методика недостатньо оперативно виявляє фінансові ускладнення, що не дає змогу відповідним органам вчасно відреагувати на них. Крім того, така методика дає лише одномоментну характеристику становища банку на дату складання звітності, хоча показники, за якими визначається фінансова стійкість, постійно змінюються, тобто є динамічними.

Таким чином, для оцінки фінансової стійкості сучасного комерційного банку ми вважаємо за доцільне використовувати запропоновану                     В. В. Коваленко та О. В. Крухмаль [4]методику, яка заснована на аналізі змін інтегрального коефіцієнта фінансової стійкості банків.

Для аналізу банківської системи за даною методикою нами було відібрано тридцять найбільших за розміром активів банків станом на перше січня 2012 року. Таким чином, ми хочемо показати, що методику, засновану на розрахунку інтегрального коефіцієнту, можна застосовувати як для оцінки банківської системи в цілому, так і для окремого банку. Для іллюстрації такої методики ми затосуємо пять коефіцієнтів, які розраховуються наступним чином:

К1= А/СК; К2=А/З; К3=ЧП/ середні А; К4= Кошти банків/З; К5 = К/Д, (1)

де А – балансові активи;

СК – статутний капітал;

З – зобов’язання;

ЧП – чистий прибуток;

МБК зап. – міжбанківські кредити запозичені;

К – капітал;

Д – депозити юридичних та фізичних осіб.

Перший коефіцієнт відомий як мультиплікатор капіталу. Чим вище значення мультиплікатора капіталу, тим істотнішим є потенційний ризик втрат. Для  великого банку він становить 20 % [1]. Другий коефіцієнт показує загальну ліквідність банку і повинен бути більше 100 % [2, c.22], як і третій коефіцієнт – рентабельність активів [6, c.2]. Коефіцієнт чотири характеризує залежність від міжбанківського ринку, його мінімальне значення становить не більше 40 % [3, c.97]. Останій коефіцієнт показує рівень залежності банків від залучених коштів юридичних та фізичних осіб, тобто зобов’язань за депозитами, і повинен бути не менше 15 %.

За допомогою вищевказаних показників нами був розрахований інтегральний коефіцієнт за наступною формулою:

Ікфс = К1/ Н1 + К22 + К33 +...+ Кnn ,                                              (2)             

де Ікфс – інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості;

Кn, Нn – відповідно поточне та нормативне значення n-ого показника.

Так як після нормування кожен з доданків у формулі має бути більше одиниці, то при пяти доданках оптимальне значення коефіцієнта буде значення більше пяти. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.


Таблиця 3

Аналіз інтегрального коефіцієнта фінансової стійкості вибірки 30-ти банків з 01.01.2009 по 01.01.2012

Банки

ПРИВАТБАНК

УКРЕКСІМБАНК

ОЩАДБАНК

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

УКРСОЦБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК

ВТБ БАНК

ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК

УКРСИББАНК

АЛЬФА-БАНК

«НАДРА»

ДЕЛЬТА БАНК

ОТП БАНК

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

БРОКБІЗНЕСБАНК

УКРГАЗБАНК

ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ

КРЕДИТПРОМБАНК

01.01.2012

10,290

11,187

10,415

5,247

5,378

7,115

8,638

7,181

8,943

8,068

8,101

5,994

52,273

5,104

6,627

16,228

9,261

9,495

01.10.2011

9,527

11,510

10,117

5,119

5,355

7,327

8,405

7,068

8,182

7,603

8,853

7,097

18,831

5,257

6,626

17,710

7,729

7,455

01.07.2011

7,829

10,391

10,253

4,976

5,534

7,729

8,401

8,225

7,651

7,470

10,054

4,319

14,759

4,893

6,829

11,521

8,574

7,211

01.04.2011

6,983

10,886

10,268

4,925

5,547

7,457

8,032

7,383

7,732

7,700

2,865

3,596

15,825

5,419

7,003

12,920

7,902

7,318

01.01.2011

7,781

11,492

12,485

4,902

5,539

7,416

8,633

9,300

7,495

8,076

2,854

3,667

16,386

5,076

7,475

12,891

8,479

7,551

01.10.2010

7,318

12,035

12,651

4,944

5,347

9,526

5,315

8,192

5,985

8,294

2,859

3,762

18,701

5,355

7,726

12,286

9,500

7,789

01.07.2010

7,109

12,832

12,693

5,050

5,436

8,466

5,422

8,978

6,289

8,278

2,848

5,309

25,602

5,452

7,322

12,876

11,205

7,871

01.04.2010

6,614

13,229

13,084

4,544

5,702

8,374

5,995

8,513

6,418

6,957

2,873

5,210

24,182

5,822

7,498

12,745

7,616

8,126

01.01.2010

8,242

9,321

12,821

4,478

5,966

8,359

7,908

8,732

6,734

7,139

2,846

5,210

30,657

5,960

6,966

8,403

8,898

6,396

01.10.2009

7,006

8,644

13,626

4,300

5,878

4,152

6,493

8,467

6,700

6,079

2,870

5,285

16,398

6,591

7,514

12,368

7,265

6,771

01.07.2009

6,955

7,534

14,816

4,626

5,248

4,644

7,010

9,090

6,640

6,029

3,087

5,556

29,738

6,544

7,376

4,877

8,669

6,822

01.04.2009

6,911

8,294

14,379

31,341

5,201

4,946

7,013

9,336

5,660

6,657

3,286

5,731

27,165

6,382

7,417

4,911

9,028

6,960

01.01.2009

8,115

6,280

13,637

5,416

6,416

4,473

6,686

7,693

5,989

6,100

3,174

7,038

15,415

6,948

7,832

5,837

10,407

6,241

Коефіцієнт варіації, %

14,12

20,56

13,14

106,27

6,07

25,53

16,57

9,44

13,97

11,58

61,71

22,01

43,94

11,68

5,47

36,22

12,70

11,48

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 3

Банки

IHГ БАНК УКРАЇНА

БАНК ФОРУМ

«ПІВДЕННИЙ»

ЕРСТЕ БАНК

«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

ВIEЙБI БАНК

РОДОВІД БАНК

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

СВЕДБАНК 

«ХРЕЩАТИК»

IМЕКСБАНК

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (ІНДЕКС-БАНК)

Усього  по групі

01.01.2012

9,748

17,421

8,190

8,679

9,674

6,401

119,024

4,224

25,000

6,383

7,409

7,428

7,834

01.10.2011

9,512

14,893

8,768

9,144

12,741

7,986

120,517

4,667

21,424

6,076

7,555

7,586

7,926

01.07.2011

8,833

13,714

9,943

8,352

13,235

8,483

111,927

4,785

16,681

6,150

7,675

7,496

7,715

01.04.2011

7,970

10,176

8,530

10,294

15,120

8,950

19,982

4,993

16,420

5,940

7,540

8,368

7,385

01.01.2011

10,456

9,910

8,832

10,951

22,489

12,020

19,747

4,639

15,452

5,673

6,944

8,092

7,529

01.10.2010

9,450

9,767

8,643

11,413

17,678

6,365

19,668

4,956

14,853

5,680

8,630

7,178

7,510

01.07.2010

9,592

5,290

8,604

9,542

18,102

5,683

19,442

5,314

5,665

5,666

8,285

6,971

7,436

01.04.2010

10,140

6,080

7,615

9,655

15,426

5,787

17,720

5,387

5,186

5,675

8,252

4,119

7,417

01.01.2010

9,406

5,914

7,084

11,797

18,382

5,119

16,036

5,456

4,877

5,364

7,945

4,586

7,053

01.10.2009

8,187

6,440

7,372

10,927

14,732

4,850

12,142

5,279

8,155

5,662

8,359

4,744

6,599

01.07.2009

8,989

6,567

6,776

12,938

15,264

5,287

1,771

5,366

9,544

6,129

8,223

4,872

6,406

01.04.2009

4,990

7,074

6,445

17,030

13,764

5,363

4,589

6,781

9,367

6,623

7,284

4,553

6,522

01.01.2009

7,622

5,378

6,856

22,538

9,772

4,714

4,470

7,146

13,181

7,595

7,062

5,311

6,340

Коефіцієнт варіації, %

16,12

43,79

12,93

33,42

23,40

31,67

122,53

15,49

49,50

9,60

6,92

24,95

7,76

 

 

 

 

 


З таблиці 3 ми можемо побачити розрахований коефіцієнт варіації по кожному банку та банківській системі. Чим менша варіація, тим більш стабільною є сукупність. Однорідною буде та сукупність, коефіцієнт якої становить менше 33 %. Звідси ми бачимо, що Райффазен банк аваль, «Надра», «ОТП», Укргазбанк, «Форум», Ерстебанк, «Родовід», Сведбанк є нестабільними. Станом на 01.01. 2012 лише «Кредит Дніпро» має інтегральний коефіцієнт менше оптимального рівня, який становить 4,224. Але фінансово стійкими можна назвати лише ті банки, показники яких знаходяться в межах рекомендованих значень та  значення цих показників є стабільними. Нами було помічено, що жоден з банків на 01.01.2012 не відповідає таким критеріям, як і банківська система в цілому. Отже, банківска система України є фінансово нестійкою, що підтверджує наші попередні висновки, які зроблені за допомогою індикаторів фінансової стабільності.

Розглянемо, який з зоставшихся наведених банків має найліпший рівень фінансової стійкості (рисунок 1).

Рис. 1 Розташування банків на площині «фінансова стійкість – стабільність показників»

За рисунком 1 можна побачити, що найбільший інтегральний коефіцієнт має Укрексімбанк, але він має доволі високий коефіцієнт варіації – 20,56 %. Тому найліпшим рівнем фінансової стікості володіють: Ощадбанк, Приватбанк та Укрексімбанк.

В доповнення к розглянутій методиці пропонуємо провести кластерний аналіз даної вибірки банків, за виключенням «Родовід» та «ОТП» банків, так як вони значно вибиваються з даної сукупності. Родовід банк має найвижче значення показника з сукупності банків,  що показує співвіднощення капіталу до депозитів, а «ОТП» - найнижче значення показника, що показує співвідношення міжбанківських кредитів до зобов’язань.

 Метою кластерного аналізу є формування груп схожих між собою за показниками фінансової стійкості банків. За допомогою кластерного аналізу банки можуть порівнювати структурно-функціональні показники своєї фінансової стійкості з показниками інших банків.

Існують різні методи проведення кластерного аналізу. В даному досліджені ми провели кластерилізацію банків за вищевказаними пятьма показниками за допомогою пакету Statistica 6.1 методом К-середніх. В результаті було отримано три кластери (таблиця 4).

Таблиця 4

Кластерний аналіз показників фінансової стійкості вибірки 28-ми

банків за результатами діяльності на 01.01.2012

Банк

Р_ Активи

 К заг.

Мск,

ROA,%

МБК зап./ З

К/ Д

ліквід.

рази

Кластер 1

УКРСИББАНК

9

1,040

4,4

-11,31

0,137

0,061

УКРГАЗБАНК

16

1,183

1,8

-19,90

0,570

0,500

БАНК ФОРУМ

20

1,166

1,8

-7,42

0,116

0,223

СВЕДБАНК

27

1,128

1,5

-6,18

0,747

1,562

Кластер 2

УКРЕКСІМБАНК

2

1,309

4,6

0,12

0,241

0,560

ОЩАДБАНК

3

1,313

5,1

0,72

0,281

0,457

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

4

1,144

17,1

0,06

0,305

0,234

УКРСОЦБАНК

5

1,197

31,7

0,04

0,390

0,373

ПРОМІНВЕСТБАНК

6

1,154

7,2

0,08

0,381

0,308

ВТБ БАНК

7

1,123

6,8

1,57

0,534

0,340

ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК

8

1,131

10,6

0,77

0,201

0,201

АЛЬФА-БАНК

10

1,171

6,0

0,06

0,312

0,335

Продовження таблиці 4

Банк

Р_ Активи

 К заг.

Мск,

ROA,%

МБК зап./ З

К/ Д

ліквід.

рази

Кластер 2

«НАДРА»

11

1,177

6,9

0,00

0,441

0,465

ДЕЛЬТА БАНК

12

1,067

28,1

2,02

0,381

0,140

«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

14

1,088

11,0

-0,36

0,366

0,166

БРОКБІЗНЕСБАНК

15

1,144

9,3

0,12

0,216

0,205

ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ

17

1,150

5,7

1,52

0,389

0,292

IHГ БАНК УКРАЇНА

19

1,188

14,7

1,60

0,735

0,759

ЕРСТЕ БАНК

22

1,138

7,3

-1,72

0,683

0,632

«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

23

1,262

5,0

0,01

0,504

0,536

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

26

1,075

27,2

0,02

0,239

0,107

IМЕКСБАНК

29

1,173

7,4

0,23

0,522

0,379

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (ІНДЕКС-БАНК)

30

1,125

6,6

0,67

0,344

0,212

Кластер 3

ПРИВАТБАНК

1

1,13

10,7

0,98

0,079

0,182

КРЕДИТПРОМБАНК

18

1,205

4,7

-5,47

0,193

0,301

«ПІВДЕННИЙ»

21

1,184

10,7

0,52

0,128

0,225

ВIEЙБI БАНК

24

1,038

7,3

-5,45

0,180

0,061

«ХРЕЩАТИК»

 28

 1,080 

10,1 

-0,49 

0,155 

0,113 

Як видно з таблиці 4 загальна ліквідність всіх банків відповідає нормі. В двадцяти пяти банках мультиплікатор статутного капіталу теж відповідає нормі. Рентабельні активи в межах норми мають лише ВТБ банк, Дочірній банк Сбербанку Россії, ІНГ банк та Дельта банк. Причому девятнадцять банків мають збитки в поточному році, що є наслідком впливу фінансової кризи в Україні. Вісім банків перевищили мінімальний рівень долі коштів банків в зобов’язаннях. Двадцять три банки мають достатньо власного капіталу, щоб відповідати за своїми зобовязаннями за депозитами юридичних та фізичних осіб.

В першому кластері  містяться банки-аутсайдери, які мають самі низькі показники мультиплікатору статутного капіталу та рентабельності активів. В другому кластері міститься банки-середняки, які мають високі показники залежності від міжбанківського ринку. В третьому кластері, на нашу думку, містяться банки-лідери, які мають найліпші рівні фінансової стійкості за пятьма показниками.

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, система «Індикаторів фінансової стабільності» на сьогоднішній день не годиться для оцінки фінансової стійкості банківської системи. Національному банку України необхідно удосконалити її, хоча б рекомендованими значеннями показників. Тому нами запропонована методика, яка основана на аналізі інтегрального коефіцієнту фінансової стійкості, що враховує стабільність показників. За такою методикою можна оцінювати фінансову стійкість як окремого банку, так і банківської системи в цілому, за найважливішими кількісними та якісними показниками, які мають рекомендовані значення, що встановлені експертами. Відкритим питанням при цьому залишається  перелік таких показників, розробку яких необхідно покласти на досвідчених експертів з банківської діяльності.

Для визначення банків-лідерів, банків-середняків та банків-аутсайдерів пропонуємо користуватись кластерним аналізом, так як за його допомогою можна кластерилізувати банки за багатьма показниками одночасно.

У статті нами було виявлено, що на сьогоднішній день банківська система України фінансово нестійка. Головною проблемою є значні збити, що несуть багато банків. Так станом на 01.01.2012 збиток банківської системи становив 7 708 млн.грн.[7]. Дана проблема вирішується шляхом стратегічного управління і реалізується засобом добровільної реструктуризації.

Література

1.Вовчак О. Д. Кредит та банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак,           А.Л. Рущишин. – К. : Знання, 2008. – 564 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14350120/bankivska_sprava/kredit_i_bankivska_sprava_-_vovchak_od

2. Герасимович А. М. Коефіцієнтнй аналіз ліквідності балансу банку [Текст]/               А. М. Герасимович // Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. - 2011. - №1. - С.17-26

3. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник [Текст] /      А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. – К.: КНЕУ, 2005. — 599 с.

4. Коваленко В. В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяльності [Текст] / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 95-108.

5. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія [Текст] /                       В. М. Кочетков — К.: КНЕУ, 2002. — 238 с.

6. Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку [Текст] / О. В. Крухмаль // Вісник Української академії банківської справи. - 2007. - №1(22). - С. 1-4

7. Погореленко Н. П. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору/ Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко //   Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2011. - №1(10).            [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2011_1/part2/28.PDF

8. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua