Экономические науки / Банки и банковская система

Власенко Д.В.

Харківський національний економічний університет, Україна

Уточнення змісту категорії «прибуток банку»

 

У сучасному конкурентному середовищі, що склалося на ринку банківських послуг, зростає зацікавленість клієнтів та власників банку щодо якості фінансового стану банківської установи. З огляду на це, стабільність діяльності банку на сьогодні стає першочерговим питанням. Прибуток є важливою категорією, що характеризує стійкість та надійність кредитної установи. Перш за все він необхідний для створення резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.

Існує велика різноманітність підходів до  визначення поняття «прибуток», але вони стосуються до прибутку, що утворюється в процесі виробництва продукції в галузях матеріального виробництва. Щодо походження прибутку комерційних банків, то це питання недостатньо досліджене.

В результаті аналізу існуючих підходів встановлено, що банківський прибуток,  як  стверджує М.Р. Ковбасюк – це економічна категорія, яка відображає економічні відносини, що складаються між комерційними банками і суб’єктами підприємницької діяльності з приводу надання їм тимчасово вільних коштів за умови повернення й оплати за користування ними та інших послуг. [4, с. 173].

За У. Я. Груздевичем, прибуток – це фінансовий показник результативності  діяльності банку. Загалом прибуток залежить від трьох «глобальних» компонентів: доходів, видатків і податків, сплачених у бюджет [3, с. 116].

В. М. Кочетков та О. В. Омельченко вважають, що прибуток – це головний показник результативності роботи банку. Кількісний та якісний аналіз прибутковості проводиться з метою визначення фінансової стійкості банку та оцінки ефективності його роботи за визначений звітний період [6, с. 43].

 О. Д. Вовчак визначила, що прибуток – це позитивний результат діяльності банку, розрахований як різниця між усіма доходами та усіма витратами понесеними банком. Причому ці доходи та витрати не завжди супроводжуються рухом грошових коштів. На її думку прибуток необхідно розглядати як економічний показник діяльності установи, а не як кошти. Слід завжди пам’ятати, що наявність прибутку ще не означає своєчасного надходження грошових коштів [2].

Т. Д. Косова вважає, що прибутковість комерційного банку – це сумарний позитивний сукупний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності [5, с. 307].

 За Ю. Г. Лисенком прибуток – це рiзниця мiж доходами та витратами банку. Балансовий прибуток банку – це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається із прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій [7].

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України визначає прибуток як суму, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати [1].

На підставі проведеного аналізу та узагальнення наукових підходів, щодо визначення сутності прибутку банку можна сказати, що найбільш точне і обширне визначення цього поняття дала О.Д. Вовчак. За її твердженням прибуток – це позитивний результат діяльності банку, розрахований як різниця між усіма доходами та усіма витратами понесеними банком. Також доцільно зауважити, що на думку  У.Я. Груздевич прибуток залежить від трьох компонентів: доходів, видатків а також податків, сплачених у бюджет. О.Д. Вовчак  визначила, що прибуток банку слід розглядати не як кошти, а як економічний показник діяльності банку.

Вдале твердження В.М. Кочеткова та О.В. Омельченка говорить, що кількісний та якісний аналіз прибутку банку дає змогу визначити фінансову стійкість та оцінити ефективність його роботи за звітний період.

Отже, на мою думку,  прибуток банку – це позитивний результат діяльності установи, що залежить від трьох компонентів: доходів, видатків та податків, сплачених у бюджет. Його необхідно розглядати як економічний показник діяльності банку, а не як грошові кошти. Кількісний та якісний аналіз прибутку банку дає змогу визначити фінансову стійкість та оцінити ефективність його роботи за визначений звітній період. Саме таке визначення створює передумови для проведення аналізу прибутку та розробки заходів, щодо його максимізації.

 

Література:

1). Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480 [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2007_12_27/an/20/RE14723html. 2). Вовчак, О. Д. Кредит і банківська справа. / Електронний ресурс / Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/18100713/bankivska_sprava/ analiz_dohodiv_vitrat_pributk u_banku. 3). Груздевич У.Я. Аналіз банківської діяльності. Навчальний посібник. – Київ: УБС НБУ, 2007. – 222 с. 4). Ковбасюк  М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. Навчальний посібник. – Київ: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.             5). Косова Т. Д.  Аналіз банківської діяльності : Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с. – ISBN 978-966-364-687-9. 6).  Кочетков В.М. Основи аналізу комерційного банку. Навчальний посібник./ В.М. Кочетков, О.В. Омельченко. – Київ: Видавництву Європейського університету, 2003.- 96с.       7). Лисенко, Ю. Г. Підприємницька сутність банків [Текст] / Ю. Г. Лисенко, Н. І. Волкова // Финансы, учет, банки. – 2007. – №13.