Бекірова Л.С.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

діяльність комерційних банків України на ринку цінних паперів

 

Вкладення у цінні папери у 2010 р. становили 89494 млн. грн. (лише 8,2% від загальної суми активів), що свідчить про недосконалість і недостатню розвиненість фондового ринку в Україні. Але, загальна тенденція до збільшення обсягів вкладень у цінні папери банками України спостерігається.

Зауважимо, що протягом 2008-2010 рр. спостерігається переорієнтація банків із вкладень у цінні папери на інвестиції на вкладення в цінні папери на продаж. Це свідчить про те, що банківські установи почали надавати перевагу доходам, одержуваним не від погашення цінних паперів,   а   від   проведення   торговельних   операцій   із   ними.    Вкладаючи кошти в цінні папери, банки України прагнуть отримати дохід насамперед від торговельних операцій із ними, що дає банкірам можливість нарощувати обсяги торговельних операцій та отримувати більші доходи загалом. Крім того, банківські установи країни розширили свій вплив на інші сфери діяльності шляхом вкладення капіталу в дочірні та асоційовані компанії.

Незважаючи на те, що частка операцій із цінними паперами в активних операціях ще замала, що, на нашу думку, пояснюється зваженою політикою банків щодо операцій із цінними паперами, яка зумовлена недостатнім рівнем розвитку фондового ринку в Україні та браком надійних інструментів для вкладення коштів на ньому, інвестиційна політика вітчизняних банків має спрямовуватися на розв’язання проблем дохідності, ліквідності та відповідно на зменшення ризику від операцій із цінними паперами через проведення політики диверсифікації портфеля цінних паперів.

Дослідження особливостей діяльності вітчизняних банків у сфері фінансових інвестицій та чинників, що їх визначають, потребує ґрунтовного аналізу структури та динаміки операцій банків із цінними паперами.

Аналіз зміни вартості вкладень у цінні папери банків України демонструє тенденцію до збільшення обсягів вкладень. Так, у 2010 р. вкладення банків у цінні папери становили 89,5 млрд. грн.., що майже у сім разів більше порівняно з аналогічним показником на початок 2005-го (8,2 млрд. грн.).

Але темпи їх зростання демонструють значну волатильність. Коливання в межах досліджуваного періоду дуже високі і варіюються від зростання на 26,0% у 2008 році і незмінності в 2007-му до зростання на 123,9% у 2009 році і на 117,2% у 2010 році.

Однак, незважаючи на такі високі темпи приросту обсягів вкладень комерційних банків у цінні папери, їх питома вага в загальних активах несуттєва в останні роки. У 2010 р. вона зросла лише до 8,2% від загальних активів, у той час як питома вага наданих кредитів становила майже 70% (а в окремі періоди сягала більше ніж 80%). Тобто обсяги наданих кредитів майже в 10 разів перевищують обсяги вкладень у цінні папери (у 2008–2009 роках – майже 15 разів).

Активний розвиток банків обмежується нерозвиненістю вітчизняного ринку цінних паперів, оскільки обсяги операцій і кількість цінних паперів, що обертаються на ринку, є надзвичайно незначними порівняно з іншими макроекономічними параметра ми. Ринок акцій і облігацій у даний час не здатний у необхідному обсязі забезпечити істотний приплив інвестицій у нефінансовий сектор. Саме тому основним джерелом залучення ресурсів для компаній залишається ринок банківських кредитів.

Портфель цінних паперів українських банків у 2010 р. представлений насамперед борговими цінними паперами, питома вага яких становить 96,6%, і лише 6,4% становили вкладення в акції та інші форми участі в капіталі (табл.).

Таблиця

Структура цінних паперів у портфелі банків України

Показники

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Млн. грн.

Цінні папери, крім акцій (включаючи цінні папери НБУ)

10878

10577

22790

16891

38576

81702

Акції та інші форми участі в капіталі

3580

4109

6478

1498

2595

5792

Всього

14458

14636

29268

18389

41171

87494

У % до загального обсягу

Цінні папери, крім акцій (включаючи цінні папери НБУ)

75,2

71,9

77,9

91,9

93,7

93,4

Акції та інші форми участі в капіталі

24,8

28,1

22,1

8,1

6,3

6,6

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Відзначимо, що питома вага боргових цінних паперів у портфелі українських банків постійно зростає, зокрема на кінець 2006 р. вона становила лише 71,9%.

Ураховуючи, що вкладення в акції є набагато ризикованішими операціями, основним мотивом зростання вкладень у цінні папери для банків виступав саме пошук надійних та малоризикованих напрямів інвестування.

Вражаючим є скорочення вкладень банків у акції та інші форми участі в капіталі, що утримуються в портфелі на продаж. Так, знизилась не тільки їх питома вага в загальному обсязі власних інвестицій банків – з майже 20% на у 2005 р. до менше ніж 3% у 2010 р., але за той же період зменшилися навіть абсолютні обсяги вкладень – з 2,8 до 1,9 млрд. грн. Це ще раз підтверджує висновок, що на даний час банки надають перевагу вкладенням своїх коштів у стабільні цінні папери для підтримки своєї ліквідності на необхідному рівні перед торгівлею активами і заробітком на їх купівлі-продажу. Загальну структуру портфеля цінних паперів вітчизняних банків представлено на рисунку.

Рисунок. Структура вкладень банків України у цінні папери станом на 01.01.2011 р.

Як видно з графіка, серед цінних паперів найбільша питома вага належить цінним паперам у портфелі банків на продаж (69,2%). Ще одна за величиною категорія –цінні папери до погашення, хоча їх питома вага значно нижча (15,8% від загальних вкладень у цінні папери українських банків). Питома вага торгових цінних паперів – лише 8,5%. Зовсім мізерними є інвестиції банків у асоційовані та дочірні компанії, які становлять лише 6,5% від загальної вартості цінних паперів.

Відновлення зацікавленості комерційних банків у фінансових інвестиціях у реальний сектор економіки та розвиток відповідного сегмента фінансового ринку мають стати одними з ключових завдань економічної політики влади.