УДК 336

Дідик В.М.

Вінницький національний аграрний університет

ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

Постановка проблеми Зовнішньоекономічні операції у більшості випадків пов’язані з обміном однієї національної валюти на іншу. У цьому зв’язку виникає необхідність у встановленні співвідношення обміну між валютами — валютного курсу.
Валютний курсце співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни. 
Валютний курс відбиває взаємодію сфер національної та світової економік. Якщо основні характеристики кожної валюти формуються у межах національних господарств, то їх кількісне порівняння відбувається у зовнішньоекономічних операціях. Валютний курс порівнює національні вартості не прямо, а опосередковано — через їх відносну купівельну спроможність. Це забезпечує наявність вартісних критеріїв при проведенні міжнародних розрахунків, дає змогу вимірювати ефективність зовнішньоекономічних операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми динаміки валютних курсів та факторів,  які впливають на цей процес, висвітлені у роботах: Ф. Журавки, Н. Горського, О. Береславської,  О. Барановського,  А. Гальчинського,  О. Дзюблюка,  Т. Вахненко, А. Золотова, В. Міщенка, В. Ющенка, Ф. Рогача та Ю. Курзи, І. Крючкової, Є. Драчко-Єрмоленка та І. Сакурової та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та вивчення валютного курсу та факторів впливу на нього.

Виклад основного матеріалу дослідження Валютний курс – співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.

Валютний курс має неабияке значеннядля економіки: 

- через механізм валютного курсу перерозподіляється національний продукт між країнами;

- валютний курс є засобом інтернаціоналізаціїгрошових відносин; на основі валютного курсу здійснюється порівняння цінових структур окремих країн, результатів виробничого відтворення,  торговельного і платіжного балансів.

З вище сказаного сформульованого визначення нам стало відомо, що валютний курс необхідний при таких чинниках:

ü    під час купівлі та продажу валюти у зв 'язку з експортом та імпортом товарів чи послуг;

ü    для порівняння цін світових та національних ринків, а також: вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах;

ü    для надання кредитів та здійснення інших зовнішньо-економічних операцій.

Таким чином валютний курс можнакласифікувати за різними ознаками, такими як:

ü  фіксований валютний - курс передбачає наявність певного зареєстрованого (офіційного) паритету, який підтримується державними валютними органами;

ü  плаваючий валютний курс - самостійно формують на валютних ринках під впливом попиту і пропозиції. Однак плаваючий валютний курс має тільки провідні валюти - долар США, англійський стерлінг, японська єна та деякі інші;

ü  за змішаного валютного курсу -держава вибирає валютний режим з урахуванням конкурентної економічної ситуації, намагаючись подолати абсолютизацію жорсткого фіксування чи вільного плавання [2]. Змішаний валютний курс іншими словами можна охарактеризувати як контро­льований плаваючий курс. Однією з форм такого контролю є введення так званого "курсового валютного коридору" - встановлення міні­мального і максимального значення відхилення валютного курсу. Різноманітні варіанти валютних курсів можна класифікувати за табл. 1.

Таблиця 1

ФУНКЦІЇВАЛЮТНОГО КУРСУ

Види валютних курсів

Метод фіксації курсу

1. Фіксовані курси

Система, що припускає наявність офіційних валютних паритетів

1.1. Фіксований курс за класичною схемою

Офіційні курси, що базуються на золотому паритеті (можливі за умов золотого стандарту)

1.2.Договірні фіксовані курси

Курси, що базуються на договірній основі

1.3. Фіксований курс, що коригується (adjustable rate)

Фіксація курсів стосовно стійких валют чи міжнародних валют на рівні, то фактично склався на валютному ринку. Фіксація передбачає регулярний перегляд або встановлення межі можливих відхилень

1.4. Змінно-фіксований курс

Курс що змінюється за певною заздалегідь визначеною схемою, наприклад, з урахуванням очікуваної зміни Індексу інфляції. Потребує втручання держави

2. Фіксовані курси

Система, за якої у валют немає офіційних паритетів

2.1. Вільно плаваючий курс

Курси, які самостійно формуються на ринку під впливом попиту і пропозиції

2.2. Керований плаваючий курс (managet float)

Курси валют, які прив’язані безпосередньо чи через «валютні кошики» до провідних валют. Вони коригуються валютними інтервенціями центральних банків з метою уникнути надто значних коливань

 

Теорія грошей визначає такі функції валютного курсу, які зазначені в табл. 1

По-перше, за його допомогою знімається економічна обмеженість національної грошової одиниці. Відбувається перетворення її локальної цінності на інтернаціональну. Відтак валютний курс є засобом інтернаціоналізації грошових відносин, утворення світової грошової системи.

По-друге, через валютні курси здійснюється порівнювання вартісних показників окремих країн, умов і результатів виробничого відтворення – продуктивності праці, заробітної плати, темпів економічного зростання, а також платіжного балансу країни.

По-третє, за допомогою валютних курсів порівнюються національні ціни зі світовими цінами та інтернаціональною вартістю. Валютний курс – це механізм реалізації інтернаціональної вартості товарів і послуг.

По-четверте, через механізм валютних курсів перерозподіляється національний продукт між країнами-учасницями міжнародних економічних зв’язків.

Для кожної держави визначення курсової політики має надзвичайно важливе економічне і політичне значення. Розробляючи стратегію курсоутворення, держава повинна, з одного боку, усвідомлювати, що ринковий валютний курс є реальною ціною іноземної валюти, яка відповідає потребам більшості покупців і продавців і сприяє вирівнюванню платіжного балансу країни. З іншого боку, необхідно пам’ятати, що коливання валютного курсу часто бувають пов’язані із спекулятивними операціями, змінами очікувань і т. ін., що може деструктивно впливати на загальну економічну ситуацію в країні.

Основним валютним курсом у країні є офіційний курс. Офіційний курс використовується при здійсненні всіх операцій продажу та купівлі іноземної валюти, в бухгалтерському обліку всіх операцій, здійснених в іноземній валюті, розрахунків з бюджетом і митницею, при плануванні та аналізі зовнішньоекономічної діяльності, ціноутворенні, складанні оперативної та бухгалтерської звітності, для міждержавних розрахунків. Офіційний курс використовують усі резиденти України та нерезиденти, які здійснюють діяльність на території України незалежно від форми власності та господарювання, видів операцій та товарних груп.

До найбільш важливих понять, використовуваних на валютному ринку, належить поняття реального і номінального валютного курсу.

Номінальний валютний курспоказує обмінний курс валют, що діє в певний момент часу на валютному ринку країни. Наприклад, номі­нальний курс гривні до долара США дорівнює 1,0 дол./ 8,21грн[3].

Номінальний валютний курс збігається із загальним валютним курсом і встановлюється на валютному ринку. Він використовується у валютних контрактах і є найпростішим та базовим визначенням валютного курсу. Однак для довгострокового прогнозування не є зручним, оскільки співвідношення вартості іноземних та національних валют змінюється одночасно із зміною загального рівня цін у країні, що є невід'ємною складовою ринкової економіки.

Реальний валютний курс - це номінальний валютний курс, скоригований на відносний рівень цін у своїй країні і в тій країні, до валюти якої котирується національна валюта [4].

Вітчизняний економіст Ф. Журавка систематизував та класифікувавфактори курсоутворення на дві основні групи: кон'юнктурні  (короткострокові) та структурні (довготермінові) фактори.

Кон'юнктурні  (короткотермінові) фактори або фактори стану впливають на динаміку валютного курсу відповідно до короткочасних змін діловоїактивності та не пов'язані з тими чи іншими зрушеннями у реальному секторігосподарства. До таких факторів можна віднести такі як: зміна представницької влади та рівень довіри до неї з боку суб'єктів ринку; політичні рішення, що можуть позначитися на грошовій і валютній системі країни; поширення через засоби масової інформації чуток, прогнозів і здогадок, що породжують ажіотаж на валютному ринку; наявність і рівень суперечностей між різними політичними силами країни;  стабільність чинності законодавчої бази та рівень виконання законів в економічній сфері; песимістичні настрої в суспільстві щодо перспектив подальшого економічного розвитку і наявність інфляційних та девальваційних очікувань; психологічні та інші чинники [7, с.345].

Результатом дії сукупності кон'юнктурних факторів є переміщення потоків капіталів, які безпосередньо пов'язані з політичними подіями в країні. Саме внутрішньополітична нестабільність в країні часто породжує відтік капіталу. Відтік капіталу – це активне вивезення резидентами і нерезидентами своїх капіталів за кордон, зумовлене ймовірністю зниження вартості приватних інвестицій або за знаванням прямих збитків від розміщення коштів у валюті певної країни. Це зумовлює зростання попиту на іноземну валюту та девальвацію національної.

Структурні  (довготермінові)  фактори відображають реальний стан економіки країни,  внутрішні особливості функціонування якої та участь у світовому господарстві мають безпосередній вплив на величину і динаміку обмінного курсу. Це, зокрема, такі фактори, як: економічний розвиток країни і темпи зростання її ВВП; темпи інфляції в країні; динаміка грошової маси;рівень відсоткових ставок;  стан платіжного балансу країни;  державне регулювання валютного курсу; ступінь довіри до валюти на національному і світовому ринках, а також спекулятивні потоки капіталів.

Збільшення ВВП країни спричинює подорожчання її національної валюти, а зменшення – здешевлення. Згідно з теорією чистої конкуренції збільшення ВВП країни на 1 %, за інших рівних умов, може спричинити подорожчання національної валюти на 1 %. Зниження обсягів ВВП зумовлює відповідне знецінення валют. Чим більш розвиненою є економіка, передусім у плані наявності у ній налагоджених ринкових механізмів, тим міцнішою є національна валюта.

Найнижчими темпи зростання ВВП в Україні були в 2008 р.,  тоді якнайвищими –  у 2004 р. Однією з основних причин різкого зниження ВВП є уповільнення темпів зростання реальних інвестицій в основний капітал. До негативних факторів варто також віднести підвищення цін на енергоресурси, політичну невизначеність,  посилення інфляційних процесів,  низький рівень продуктивності праці тощо.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України заклав у бюджет зростання ВВП України у 2011 р. на 3,7 % після його падіння у 2010 р. на 15,1 %. За січень-травень 2011 р. ВВП зріс, порівняно з аналогічним періодом 2010 р., на6,1 %. Така динаміка є сприятливим поштовхом до підвищення курсу гривні.

Важливим фактором, який чинить значний вплив на курс гривні є, безумовно, інфляція. Чим вищий темп інфляції в країні, тим нижчий курс її валют. Інфляційне обезцінення грошей в країні викликає зниження купівельної спроможності і тенденцію до падіння їх курсу  до валют країн, де темп інфляції нижчий. Дана тенденція звичайно простежується в середньо і довгостроковому плані.

Таблиця 3

ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ ЗА 2000 – 2012рр., %.

Роки

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2012*

Рівень інфляції, %

25,8

10,3

11,6

16,6

22,3

12,3

10,5

*за прогнозом НБО

Дані таблиці свідчать, що в 2008 році рівень інфляції в Україні був доволі високим  - 22,8 %,  в той час як в Росії 13 %, в країнах ЄС  – близько 4%.   Тому і падіння валютного курсу  грн. по відношенню до долара було найвищим - 60 %. [4]. Але,  враховуючи той факт, що Україна є експортно - залежною країною (в структурі ВВП частка експорту 60%), дешева гривня стимулюватиме експорт. Українські компанії отримали додаткові конкурентні переваги на зовнішніх ринках, оскільки собівартість їх продукції знизилася, насамперед, за рахунок зменшення витрат на персонал у доларовому еквіваленті.

Відомий економіст Ф. Рогач визначив прямий та зворотний зв'язок між економічним розвитком держави та її валютним курсом. Прямий зв'язок, що одержав назву  "ефект Баласса", описали Д. Рікардо та Р. Харродом як залежність валютного курсу від рівня якості економіки та обсягів ВВП на душу населення, його якості і цін. Чим більше і якісніше наповнення грошової одиниці, тим вищий курс валюти. З розвитком економіки (випередженням інших країн в економічному зростанні) проявляються тенденції до підвищення валютного курсу [5, c. 227].

Суть зворотного зв'язку полягає у тому, що штучне завищення номінального валютного курсу через механізм обміну валют сприяє імпорту та пригнічує внутрішнє виробництво та експорт, знижує рентабельність, конкурентоспроможність і ресурси розвитку внутрішнього виробництва,  спричиняє відтік фінансів, зменшує ВВП,  породжує фінансову нестабільність,  інфляцію,  актуалізує соціальні проблеми. І навпаки, штучне заниження номінального валютного курсу, пригнічує імпорт та сприяє внутрішньому виробництву та експорту, тобто має абсолютно протилежні наслідки.

Висновки з даного дослідження Коливання валютних курсів впливає на прибуток підприємств, співвідношення імпортних і експортних цін, конкурентоспроможність фірм. Через різке коливання курсу валюти в міжнародно-економічних, кредитно-валютних та фінансових відносинах виникає нестабільність, негативні соціально-економічні наслідки.        
         Коли знижується курс національної валюти, то він впливає на імпорт, що призводить до його подорожчання і підвищення ціни в країні, до зменшення імпортних товарів, до розвитку національного виробництва, збільшується навантаження зовнішнього боргу в іноземній валюті.
         Коли курс національної валюти  навпаки -  зростає, то це призводить до зниження експорту, розширення імпорту, зменшується конкурентоспроможність внутрішніх цін, зниження зовнішнього боргу, що виражений в обезціненій іноземній валюті, в країні збільшується частка іноземного та національного капіталу.       

Для стабілізації ситуації на валютному ринку доцільно з однієї сторони - підвищити рівень захисту заощаджень громадян від падіння валютних курсів, а з іншої - захистити інтереси суб'єктів підприємництва від підвищення валютного курсу по відношенню до гривні. Для виконання цього завдання, громадянам необхідно зберігати кошти в банках та страхувати валютні резерви від зниження курсу валют, а державі - використовувати валютні резерви з метою стабілізації валютних курсів.

Таким чином підвівши підсумки роботи відомо, що зміна валютного курсу впливає на перерозподіл частини сукупного суспільного продукту між країнами, яка реалізується на зовнішніх ринках. Валютний курс значно впливає на стан економіки країни, таким чином  для створення ефективної валютно-курсової політики треба ретельно досліджувати важливі фактори, які впливають на валютний курс.

 

Література

1.                 Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-2-гевид., перероб. й доп. -К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. -305 с

2.                 Гроші і кредит. Підручник. -3-тє вид., перероб. і доп./ М.І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2004. - 598 с.

3.                 Дербенцев В. Особливості інфляційних процесів в Україні//ВісникНЕУ. 2005.-№1.-С. 11-23.

4.                 Козленке Т. Фактори, що зумовлюють динаміку курсу національної валюти України //Економіка. Фінанси. Права. -К.. -2002. -№7. -СІ5-17.

5.                 Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні//Вісник НБУ- К.:- 2007. -№11. - С.36-38.

6.                  Жмурко Н. Визначальні фактори утворення валютного курсу держави як головного елементу реалізації її валютно-курсової політики / Н. Жмурко. – Сер.: Формування ринкової економіки в Україні. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка. – 2009. – С. 224-230

7.                 Белінська Я.В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / О. Береславська // Вісник НБУ.- 2009. №2.

8.                 http://studik.lviv.ua/valyutniy-rinok/valyutniy-kurs-faktori,-shcho-vplivayut-na-yogo-r-ven.html

9.                 http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/30034.doc.htm 

10.            http://chitalka.org/article.php?book=25&article=951