Экономика / Финансовые отношения

Муза И.М., Пирогова М.В.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Страховий ринок України, стан та перспективи розвитку

          Страхування як сектор національної економіки, що суттєво впливає на соціально-економічну стабільність суспільства, входить до кола проблем, безпосередньо пов`язаних з питаннями фінансової безпеки країни. На сьогодні роль страхової діяльності в Україні загалом недооцінюється. Найбільш проблемним питанням є розробка комплексу заходів щодо створення повноцінного страхового ринку як обов`язкового атрибуту ринкової економіки.

          Діяльність в умовах ринку супроводждується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, економічного і доступного засобу захисту інтересів. Роль вітчизняного страхування залишаються дуже незначними та не відповідають тим завданням, які стоять перед Україною в сучасних умовах формування ринкової економіки. Тому питання щодо перспектив розвитку страхового ринку України є дуже актуальним, та перед страховими компаніями виникає дуже багато проблем, які потребують якнайшвидшого вирішення [2].

          Питання формування страхового ринку досліджували такі вчені: Базилевич В.Д. – роглядав нову парадигму страхування в умовах глобаліцації; проблеми, перспективи страхового ринку в Україні досліджував В.С.Захарченко,також багато уваги приділили питанню перстпектив страхового рину С.С.Осадець, О.І.Барановський, Ф.М Фурман, Н.М. Внукова та інші.

          Метою дослідження є визначення сутності страхового ринку та перспектив його подальшого розвитку.

          Становлення України як самостійної, незалежної і демократичної держави не могло не обумовити створення і розвиток страхового ринку. Процес демонополізації економіки, який охопив усі галузі народного господарства, одразу ж позначився і на такій сфері суспільних правових відносин, як страхування.

          За роки незалежності в Україні створено законодавчу та нормативну базу страхування. Це дало можливість розбудувати страховий ринок на засадах конкуренції, що сприяє підвищенню якості надання страхових послуг.

          Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.

          Отже, страхова діяльність належить до найприбутковіших видів світового бізнесу [3].

          Аналіз стану страхового ринку України за останні роки можна охарактеризувати динамічним розвитком діяльності страхових компаній, що супроводжується зростанням кількості страхових компаній, розширенням напрямків страхової діяльності, збільшенням обсягів страхових операцій. Найбільша кількість компаній займається такими видами страхування, як страхування майна (205), від нещасних випадків (204), вантажів та багажу (177), наземного транспорту (196), від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (204), відповідальності перед третіми особами (92), фінансових ризиків (166). Ці дані дають підстави стверджувати, що на національному страховому ринку створено конкурентне середовище.

          Важливий показник розвитку страхового ринку – присутність на ньому іноземного капіталу. На вітчизняному страховому ринку іноземна присутність зростає. Так, кількість страхових компаній з іноземним капіталом зросла з 40 СК у 2004 р. до 90 СК у 2010 р., тобто більше ніж в 2 рази. На початок 2010 р. Кожний 5-й страховик мав частку іноземного капіталу. У 25 українських страховиків інвестиції іноземних компаній шляхом придбання часток у статутному капіталі становили 51% і вище, частка іноземного капіталу в статутних фондах страховиків складала не меньше ніж 20%. Найбільшими іноземними інвесторами в страховий сектор національної економіки є Австрія, Польща, Англія, США і Росія [4].

          Незважаючи на світову фінансову кризу, яка в цілому негативно відобразилась на динаміці національних фінансових ринків, позитивна динаміка на українському страховому ринку збереглась.

          Зростання обсягів страхової діяльності стало одним із факторів збільшення страхових резервів та активів. Незважаючи на позитивні зрушення у розвитку страхового ринку, мають місце і негативні тенденції: відсутність системи стандартизації і сертифікації страхових продуктів; відсутність послідовної і чіткої державної політики щодо розвитку страхування; нерозвиненість страхового брокерства; наявність недобросовісної конкуренції; недосконалість інвестиційної діяльності страхових компаній.

          Негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні справляють:

-відсутність механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектору економіки;

-неповна законодавча база, неефективий контроль з боку держави, прояви монополізму;

-відсутність економічної стабільності, неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;

-високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довгострокових видів страхування в національній валюті неможливе;

-неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри населення до страхування [2].

          Однією з найважливіших проблем є низька частка виплат, що зумовлюється шахрайством. Тому завданням політики в галузі страхування є забезпечення механізмів формування страхових резервів страховиками на випадок виникнення кумулятивних ризиків.

          Не менш важливим заходом розвитку страхової діяльності є удосконалення податкової політики. Необхідно запровадити систему прямого оподаткування прибутку страховика, що поставило б страховий бізнес у рівні умови з іншими підприємницькими структурами.

          Особливу увагу необхідно приділити вирішенню проблем у сфері здійснення перестрахування. На сьогодні суттєвою проблемою для страхового ринку України є відтік значних грошових ресурсів за кордон. Тому вкрай важливим заходом розвитку інфрастуктури страхового ринку України має стати вдосконалення системи перестрахування шляхом створення перестрахової біржі або перестрахового бюро, що знизить необгрунтований рівень перестрахування закордоном.

          В рамках реформування страхового ринку, підвищення рівня якості послуг на страховому ринку, а також підвищення його інвестиційного потенціалу доцільно реалізувати заходи нормативно-правового, організаційно-методологічного та інормаційного характеру [5].

          Розглянувши сутність страхового ринку та перспективи його розвитку можна сказати, що страховий ринок є надзвичайно складною системою, яку утворює низка взаємопов`язаних і взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації продажу і формування попиту, інфраструктури тощо.

          Таким чином, ми бачимо, що перспективи розвитку страхової діяльності залежать від того, наскільки ефективно розв`язуватимуться проблеми, які стосуються розвитку і регулювання страхової діяльності в Україні, адже страхова система України не відповідає сучасним вимогам організації суспільного розвитку. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про численні недоліки, притаманні функціонуванню я у окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування. Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність державної політики розвитку економіки, неузгодженість господарського і страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища господарюючих суб`єктів. Вище викладені перспективи вдосконалення страхової діяльності в Україні дозволять прискорити створення повноцінного страхового ринку як необхідного елементу ринкової економіки.

 

Література:

1. http://www.president.gov.ua/ru/content/constitution.html

2. Захарченко В.С. Страховий ринок в Україні: стан, проблеми, перспективи. [Текст] / В.С. Захарченко // Національна оборона і безпека. – 2008. – с.26.

3. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. [Текст] Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2010. – 520с.

4. Ковтун Н.В. Сучасні тенденції розвитку страхової діяльності в Україні: макроекономічні і регіональні аспекти [Текст] / Н.В. Ковтун // Статистика України. – 2007. - №3. – с.38-44.

5. http://ukrinsurance.com