Экономика / Финансовые отношения

Муза И.М., Гордиенко Е.С.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Проблеми розвитку фінансової стійкості підприємства в сучасній економіці

          У сучасних ринкових умовах об`єктивна поточна оцінка та прогнозування досяжного рівня економічної стійкосиі будь-якої економічної системи є однією із найважливіших характристик, яка базисно формулює передумови її розвитку. Кризові та посткризові умови діяльності сучасних підприємств, процеси економічного середовища, банкрутство відомих компаній, які нещодавно оцінювалися фінансово стійкими, викликають потребу розроблення адекватних методик оцінювання фінансової стійкості сучасних суб`єктів господарювання.

          Фінансова стійкість є об`єктом вивчення таких відомих вітчизняних вчених: О.М. Гончаренко, В.О. Подольська, О.О Оржинська, О.Є. Журавльова, М.С. Свєшнікова, В.М. Радіонова. Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених з питань розкриття змістових параметрів фінансової стійкості сучасного підприємництва можна назвати праці : Л. Бернстайна, Б. Коласса, С. Майерса, Дж. Робертса та ін. Але, не дивлячись на велику кількість досліджень, залишаються невирішеними багато питань по узагальненню методичних підходів до встановлення фінансової стійкості та аналізу характеристики показників для оцінювання цієї категорії [1].

          Невирішена частина загальної проблеми стосується недостатньої конкретизації сутності фінансової стійкості у сучасних умовах, відсутності науково обгрунтованої методики комплексного оцінювання цієї категорії на основі системи показників та параметрів для проведення аналізу.

          Метою дослідження є вивчення існуючих підходів щодо визначення сутності поняття «фінансова стійкість», а також виявлення факторів, що забезпечують фінансову стійкість підприємства в сучасних умовах.

          Фінансова стійкість підприємства визнається найголовнішою характеристикою фінансового стану і фінансової рівноваги будь-якої економічної системи. Цей показник відзеркалює результати функціонування економічного суб`єкта,є базовим орієнтиром у формуванні фінансової стратегії.

          Сьогодні багато моделей і систем оцінювання ринкової позиції підприємства грунтуються на показниках чистого грошового потоку. Дотримуючись позиції про характеристику фінансової стійкості показником позитивного чистого грошового потоку, ставить концептуальні засади такого оцінювання у порівняння доходів над витратими і раціональне та ефективне маневрування грошовими коштами. Такі засади встановлення фінансової стійкості недостатньо враховують рівновагу активів і капіталів підприємства для забезпечення умов свого функціонування у майбутньому.

          Відповідно до вироблених засад оцінювання фінансової стійкості підприємства, аналітичні процедури здійснюють на основі системи коефіцієнтів, які різнобічно характеризують структуру капіталу та його розміщення. Серед численних факторів, які формують характеристику фінансово-майнової позиції підприємства на ринках капіталів, інвестицій і товарів, провідними є показники його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості загалом [2].

          У сучасній фінансово-економічній архітектурі фінансову стійкість необхідно розглядати на засадах багатофакторності, що поєднує сталість і стабільність функціонування сучасного суб`єкта економіки. З одного боку, фінансова стійкість підприємств – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон`юнктури. З іншого боку, досягнення фінансової стійкості підприємства забезпечується досягненням раціональних параметрів діяльності й ефективним розміщенням економічних ресурсів як потенціалу забезпечення майбутнього функціонування.

          За засадами сучасного оцінювання ефективності системи корпоративного управління в контексті стратегічного розвитку підприємства у світовій практиці розроблені моделі, що грунтуються на кількісній оцінці потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства у вигляді загальних інтегральних показників.

          Інформаційне забезпечення інтегрального оцінювання потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства передбачає формування вхідних даних, які містять фактичну, ретроспективну і перспективну інформацію про фінансові показники підприємства.

          Поняття фінансової стійкості сучасних суб`єктів господарювання складне й неодназначне. Загалом фінансову стійкість можна характеризувати структурою економічних ресурсів, яка забезпечується рентабельністю їх реалізації. Своєю чергою, продуктивне використання економічних ресурсів та рівень рентабельності їх спрямування значною мірою залежать від багатьох чинників зовнішнього середовища, на які підприємство прямого впливу не має. Ці чинники передусім впливають на такі вагомі елементи фінансової стійкості, як платоспроможність і кредитоспроможність. У сучасній ринковій економіці фінансову стійкість найбільш об`єктивно слід розглядати як комплексну категорію, яка розкриває поточний фінансовий стан підприємства та можливості фунцкіонування і розвитку при збереженні платоспроможності.

          Показники й індикатори фінансової стійкості, характеризуючи результат поточного, інвестиційного та фінансового розвитку підприємства, є важливим інформаційним полем для інвесторів та кредиторів щодо здатності виконувати свої зобов`язання. Формування фінансової рівноваги і підтримання належної платоспроможності у сучасних ринкових умовах демонструє спроможність підприємства адаптуватися до змін зовнішного середовища і передумови нарощувати свій економічний потенціал [3].

          Враховуючи думку численних авторів, а також матеріали довідників, можна назвати визначальні внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства:

- галузева належність суб`єкта господарювання;

- структура продукції (послуг), що випускається, її частка в загальному платоспроможному попиті;

- розмір сплаченого статутного капіталу;

- розмір і структура витрат. Їхня динаміка у порівнянні з прибутком;

- стан майна і фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви.

          Суттєво впливають на підприємство взагалі й фінансову стійкість зокрема і зовнішні фактори:

- економічні умови господарювання;

- політична стабільність;

- техніка і технологія;

- платоспроможний попит споживачів;

- економічна і фінансово – кредитна законодавча база;

- соціальна і екологічна ситуація в суспільстві;

- податкова політика;

- рівень конкрентної боротьби;

- розвиток фінансового ринку, страхової справи і зовнішньоекономічних зв`язків.

          Чинниками і факторами забезпечення фінансової стійкості сучасного підприємства як відкритої соціально-економічної системи є не тільки його внутрішній потенціал, спрямований на досягнення цілей економічного розвитку, а й зовнішні економічні умови, які значно впливають на продуктивну силу (ефективність) фінансово-економічного потенціалу будь-якого суб`єкта економіки. З погляду динамічності фінансово-економічної стійкості сучасного суб`єкта господарювання, її оцінювання на основі лише кількісних показників не є адекватним умовам реальної економіки [4].

          Перспективи розвитку й забезпечення стійкого фінансового стану підприємств полягають не тільки у прийнятті відповідних рішень щодо зміни характеру діяльності підприємства, пов`язаних із макро- і мікросередовищем, а й коригуванням зазначених тактичних і стратегічних цілей на підприємстві та їх ефективним виконанням.

Література:

1. Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства / О..М.Гончаренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – 2010. Вип. 39. – 39-43.

2. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика / О.Є. Журавльова // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.- 2009. – Вип. 22. – с.523-536.

3. Шмигель О.Є. Напрямки забезпечення фінансової стійкості підприємств / О.Є. Шмигель // Інноваційна економіка. Всеукраїнська науково-виробничий журнал. – 2009. - №2. – с. 211-219.

4. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія/ М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009.– 144 с.