Економічні науки / 3. Фінансові відносини

 

Бондаренко А. В.

Харківський національний економічний університет

Про тенденції розвитку ринку лізингових послуг

в Європі та Україні

 

Європейський досвід розвитку малого підприємництва свідчить про широке використання лізингу як інструменту, що дозволяє забезпечити розвиток бізнесу без значних власних інвестицій. Тому в умовах  браку фінан­сових ресурсів дослідження питання можливостей застосування лізин­гових операцій як бази підтримання малого бізнесу набуває все більшої актуальності.

Теоретичні й методологічні основи розвитку ринку лізингових послуг досліджувалися у публікаціях таких вітчизняних та закордонних науковців як Акімова І. М. [1], О. Вітт [2], Внукова Н. М. [3], Вороб­йов Ю. М. [4], Лещенко М. І. [5], Сенькович Г. Т.  [6], Філософова Т. Г. [7]  та ін.

Метою роботи є висвітлення тенденцій розвитку ринку лізингових послуг в Європі та Україні.

Досвід розвитку економіки європейських країн свідчить, що зазвичай, для фінансування обігових засобів підприємці використовують кредит, а основних – лізинг. Така популярність лізингу серед малого і середнього бізнесу викликана тим, що це дешевше, а інколи й єдине, джерело розвитку своєї справи: так, за підсумками 2008 р. лізинг використовували близько 40 % європейських фірм. У середньому ж рівень проникнення лізингу по Європі становить 27 % [8, с. 28, 29].

Результати дослідження європейської асоціації лізингодавців Leaseurope (представляє 93 % європейського ринку лізингових послуг) «Leaseurope Index», які містять ключові показники ефективності діяльності її членів (табл. 1 [9, 10]), демонструють, що навіть в умовах боргової хвилі фінансової кризи лізингова галузь Європи   відзначалася зростанням, хоча його темпи дещо й уповільнилися.

Таблиця 1

Динаміка показників Leaseurope Index

Показник

Значення за роками,

€ млрд.

Темп приросту,

% до попереднього року

2010 р.

2011 р.

2010 р.

2011 р.

Операційний дохід*

7,839

8,182

11,00

4,40

Операційні витрати*

3,787

4,062

5,50

7,20

Резерв покриття збитків по кре­ди­тах і позиках*

1,889

1,581

–14,60

–16,30

Прибуток до оподаткування*

2,104

2,550

68,80

21,20

Обсяг портфеля на кінець року*

221,475

226,844

0,70

2,40

Обсяг укладених за рік нових угод*

71,919

75,244

1,80

4,60

Рентабельність (% прибутку до опо­дат­­кування в операційних дохо­дах)**

26,80

29,9

49,72

11,57

Витрати / доходи (% операційних витрат у операційних дохо­дах)**

45,00

41,7

–7,02

–7,30

Вартість ризику (% втрат по пози­ках в обсязі портфеля)**

0,87

0,70

–19,54

Примітки: *  – сукупні дані за компаніями – членами асоціації;

                 ** – середньозважені показники

 

Як видно з табл. 1, прибуток до оподаткування компаній  в 2011 р. зріс на 21% проти темпу приросту в 2010 р., який становив 69 %. Середній коефіцієнт рентабельності  в 2011 році залишався достатньо високим:  його рівень складав 30 % проти 27 % у 2010 р. Як позитивну слід відзначити тенденцію до зниження вартості ризику з 0,87 % у 2010 р. до 0,70 %у 2011 р. Загалом же Європейський лізинговий бізнес у 2011 р. зріс на 7,3 %, що випереджає загальне зростання інвестицій в устаткування в країнах ЄС.

Щодо ринку лізингу в Україні, то за даними асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» (УОЛ) і Нацкомфінпослуг [11, 12], його ріст у 2011 р. склав 10 %, а темп приросту кількості укладених угод становив 114 %. Обсяг укладених за 2011 р. нових угод фінансового лізингу дорівнював 11,33 млрд. грн., що у 2,5 рази більше, аніж у 2010 р. Отже, якщо абсолютні показники проникнення лізингу по Україні є значно нижчим за європейський рівень, то за темпами приросту вітчизняний ринок лізингових послуг випереджує країни-члени  європейської асоціації лізингодавців, що є позитивною тенденцією. Динаміку вартісного розподілу договорів фінансового лізингу подано у табл. 2 [11].

Таблиця 2

Динаміка вартісного розподілу договорів фінансового лізингу

Розподіл за галузями, %

Період, р.

Транспорт

Сільське господарство

Інше

Будівництво

Сфера послуг

Промисловість

Харчова

Добувна

Машино­будування

Металургія

Легка

Хімічна

2010 р.

59,36

12,99

9,79

8,26

4,97

1,36

1,13

0,49

1,10

0,27

0,29

2011 р.

57,40

14,23

10,58

6,71

6,16

1,05

0,90

2,10

0,34

0,26

0,26

Розподіл за видом обладнання, %

Період, р.

Транспорт

Інше

Техніка, машини та устаткування для сільського господарства

Комп'ютерна техніка та телекомуніка­ційне облад­нання

Друкарське та полігра­фічне обладнання

Торгівельне та банківське обладнання

2010 р.

51,83

28,82

12,85

5,57

0,87

0,07

2011 р.

52,65

24,98

15,34

6,22

0,73

0,09

 

Динаміку структури договорів фінансового лізингу подано на рис. 1.

 

а) за галузями

б) за видом обладнання

 

Рис. 1.  Динаміка структури договорів фінансового лізингу (2011 р. до 2010 р., %)

 

Як видно з табл. 2 та рис. 1, найбільшими темпами зростання у галузевій структурі договорів фінансового лізингу в 2011 р. характеризуються машинобудування (темп приросту становив 328,57 %), сфера послуг та сільське господарство (відповідні темпи приросту склали 23,94 та 9,55 %).  За видом обладнання у вартісній структурі договорів збільшилася питома вага торгівельного та банківського обладнання, устаткування для сільського господарства, комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання (відповідні темпи приросту становили 28,57, 19,38, 11,67 % ). Як пояснюють експерти УОЛ [12], зростання попиту на зазначені предмету лізингу пояснюється активізацією діяльності в сільському господарстві та будівництві, а також впровадженням лізинговими компаніями нових програм фінансування в цих сферах.

Структуру предметів лізингу за типом активів подано на рис. 2 [11, 13].

 

а) Україна: в обсязі договорів за 2010 р.

б) Україна: в обсязі договорів за 2011 р.

в) Leaseurope: в обсязі договорів за 2010 р.

 

Рис. 2. Структуру предметів лізингу за типом активів

 

Зауважимо, що подана на рис. 2 структура предметів лізингу у певній мірі є умовною, оскільки данні УОЛ та Leaseurope дещо різняться за складовими активів, але дозволяє зробити загальний висновок про переважання як  у країнах ЄС, так і в Україні, угод щодо лізингу автомобільного транспорту.

Отже, за результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що ринок лізингових послуг України та ЄС у 2010 – 2011 рр. характеризується тенденціями до зростання та схожою за типом активів структурою угод. Проте слід зазначити, що за своїми обсягами український ринок лізингових послуг все ще залишається незначним: станом на кінець 2010 р. частка лізингового бізнесу, який представляли члени УОЛ, становила лише 0,08 % ринку лізингових послуг, що охоплюють компанії Leaseurope [14]. Проте для розширення можливостей застосування інструменту фінансового лізингу представниками малого та середнього бізнесу в Україні необхідне посилення стимулюючої ролі держави у напрямі створення сприятливих умов, до яких можна віднести [8]:  стабільне та прогнозоване цивільне і податкове законо­давство;  законодавче врегулювання прямої відповідальності постачальника перед лізингоотримувачем, можливості переоцінки портфеля на курсові різниці в податковому обліку (якщо договір прив'язаний до іноземної валюти) і віднесення резервів на валові витрати в разі затримки платежів лізингоотримувачем; створення ефективного захисту прав власності лізинговою копанні.

 

Література:

1.   Акимова И. М. Проблемы развития малых и средних предприятий Украины: роль среднего бизнеса / И. М. Акимова, И. А. Беззубова // Еко­номіка та право. – 2005. – № 2. – С. 67–72.

2.   Вітт О. Проблеми і перспективи розвитку лізингу в Україні / О. Вітт
// Ринок цінних паперів в Україні. – 2008. – № 3-4. – С. 51–54.

3.   Внукова Н. М. Управління ризиками лізингових операцій: науково-методичні рекомендації. – Х. : Бізнес-Iнформ, 1997. – 48 с.

4.   Воробйов Ю.М. Використання лізингу як методу фінансування підприємств України [Електронний ресурс] / Ю. М. Воробйов. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

5.   Лещенко М. И. Основы лизинга : учебн. пособие – М. : Финансы и статистика, 2005. – 336 с.

6.   Технологія лізингу : монографія / Н. Рязанова. Р. Іваненко, В. Різ­ник [та ін.] ; за ред. Г. Т. Сенькович. – К. : ЦНТ «Гопак», 2010. – 320 с.

7.    Философова Т. Г. Лизинг: научные основы, методы оценки, управление / Т. Г. Философова. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 248 с.

8.   Ширшик Г. Петер Оберауер: «В Европе лизинг – основной способ увеличения автопарка любой компании» / Ширшик Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/files//content /evropeiskiy%20opyt.pdf.

9.   The Voice of Leasing and Automotive Rental in Europe. Leaseurope Index, Q4 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leaseurope.org /index.php?page=leaseurope-index.

10.   The Voice of Leasing and Automotive Rental in Europe. Leaseurope Index, Q1 2011 and 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leaseurope.org /uploads/documents/stats/Leaseurope%20Index/Leaseurope%20Index_Q1%202011%20and%202010.pdf.

11.   Підсумки діяльності лізингодавців за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/files/content/2010-2011_ukr.pdf.

12.   Лизинг. Подведены итоги деятельности лизингодателей за 2011 год [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tristar.com.ua/2/news /podvedeny_itogi_deiatelnosti_lizingodatelei_za_2011_god_27747.html.

13.   The Voice of Leasing and Automotive Rental in Europe. Кey Facts and  Figures, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leaseurope.org/uploads/documents/FF_Leaseurope_2010.pdf

14.   European Leasing Market 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leaseurope.org/uploads/documents/stats/European%20Leasing%20Market%202010.pdf.