Економіка / 3. Фінансові відносини

Бурлаченко Ю.В.

Науковий керівник: Бабкін Д.О.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

Фінансові ресурси у забезпеченні розвитку підприємства

 

            Особливу актуальність впродовж періоду формування ринкового середовища в Україні набуває проблема фінансового забезпечення розвитку підприємства з метою підвищення ефективності виробництва і прискорення соціально-економічного розвитку держави.

Проблема фінансового забезпечення діяльності підприємства не є новою для економічної науки. Питанням розкриття суті фінансового забезпечення присвячено чимало робіт зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: Валдайцев С.В., Воробйов В.П., Громека В.І., Хобта В.М., Кравченко С.І., шинків В.С., Лапін Н.І ., Міндел Л.Є., Друкер П., Санто Б., Твісс Б.І., Фостер Р., Фрімен Д.О., Шумпетер І.І та ін.

Виробнича і фінансова діяльність кожного підприємства починається з формування фінансових ресурсів. Підприємство має створити передумови для стабільного процесу виробництва, що визначає його конкурентоспроможність на ринку. Завжди виграє той, хто зуміє залучити більше ресурсів з найменшими витратами.

Стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу [1].

Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, повинні забезпечувати організацію процесу виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків.

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: фінансову стійкість, платоспроможність, стабілізацію обсягів виробництва, а також можливість його розширення; високий рівень використання виробничих потужностей; достатній рівень забезпечення організації матеріальними ресурсами [2].

За джерелами формування розрізняють власні та позикові фінансові ресурси. Складовими власних фінансових ресурсів є статутний фонд, додатковий капітал, фонд амортизаційних відрахувань, резервний фонд, нерозподілений прибуток [3].

Позикові ресурси формуються за допомогою зовнішніх і внутрішніх джерел. До зовнішніх позикових коштів належать кредити банків, облігаційні позики та позики небанківських кредитних установ. До внутрішніх джерел створення позикового капіталу відносяться заборгованість за майно в оренді, реструктуризований борг за кредити, відстрочена податкова заборгованість, кредити не сплачені у строк, кредиторська заборгованість строк сплати якої ще не настав, прострочена кредиторська заборгованість.

Отже, фінансові ресурси підприємств - є грошові доходи і нагромадження, які формуються у юридичних осіб в процесі їх господарської діяльності за рахунок власних та позикових джерел фінансування і використовуються для формування активів підприємства, виконання фінансових зобов'язань, стимулювання працівників, а також для здійснення інших заходів з метою забезпечення ефективності розвитку підприємства [4].

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль відіграє їх збалансованість і визначення оптимальної структури їхніх джерел. Тому, слід уникати як неконтрольованої кредиторської заборгованості, що призводить до погіршення платоспроможності підприємств, так і надлишкових власних фінансових ресурсів, що можуть сповільнювати виробничий розвиток через надмірне резервування накопичень і відволікання їх із виробничого процесу.

Структура фінансових ресурсів підприємств недержавної форми власності є більш мобільною, має значно вищий рівень впливу на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. Існує можливість самостійно вирішувати питання про розширення джерел фінансових ресурсів за рахунок збільшення власних та залучених кошів.

Прийняття  управлінських рішень базується на результатах економічного аналізу. Для забезпечення стійкості фінансового стану підприємства необхідно не тільки  раціонально розмістити наявні фінансові ресурси, але й використати їх ефективно.

Головна мета оцінки – вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників. Основні з них - це групи коефіцієнтів, що визначають ліквідність або платоспроможність підприємства; його фінансову стійкість або незалежність (структуру капіталу); ефективність використання активів (оборотність); рентабельність.

Метою аналізу стану фінансових ресурсів підприємства є надання об'єктивної оцінки процесу формування фінансових ресурсів підприємств та виявлення резервів збільшення їх розмірів і підвищення ефективності їх використання. Результати фінансового аналізу створюють підґрунтя для розробки програми перспективного розвитку підприємства, тобто аналітична робота є необхідним та важливим етапом у формуванні стратегії та тактики діяльності суб'єктів господарювання.

Отже, спроможність підприємства досягнути успіху на ринку, перш за все, залежить від ефективності управління його фінансовими ресурсами. Необхідною складовою такої роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції є достовірні та своєчасні дані, які можна отримати в результаті проведення комплексної оцінки стану досліджуваного об'єкта.

 

 

 

 

 

Список литературы:

1Інформаційний сайт [Електронний ресурс].    Електрон. текстові дані. // Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. – Режим доступу: <http://elise.com.ua/content/43-finansovi-resursi-pidpriyemstv-ta-dzherela-yih-formuvannya>

2 Макух Т.О., інформаційний сайт rusnauka.com [Електронний ресурс]: стаття.    Електрон. текстові дані. // Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств. – Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Economics/17901.doc.htm>

2 Лондар С.Л., Фінанси [Електронний ресурс]. –  Електрон. текстові дані. // Фінансові ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів. – Режим доступу: <http://pidruchniki.ws/12980108/finansi/>

2 Щербакова Д.А., Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції 20-22 січня 2010 року [Електронний ресурс]: стаття. –  Електрон. текстові дані. // Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. – Режим доступу: <http://udau.edu.ua/library.php?pid=1152>