Дибченко О.І.

БС-09-А

Науковий керівник: к.е.н. професор Орлова В.О.

 

Види відповідальності за порушення податкового законодавства субєктами господарювання: проблеми і перспективи.

     Податкова система це сукупність установлених у країні податків та механізму їх справляння. Всі податки повинні бути взаємопов'язані між собою, органічно доповнювати один одного, не вступати в суперечність з системою в цілому та її елементами. Податкова система повинна забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів у бюджет, а також забезпечувати державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства.

     Проблема ухилення від сплати податків є однією з основних проблем в усіх країнах з ринковою системою господарювання. Податковий тиск змушує підприємця шукати недоліки у податкових законах або використовувати різні схеми фіктивних підприємств для ухилення від сплати податків. Крім того, свідомо занижуються ціни та використовуються фіктивні документи, товарообмінні операції. Все це негативно відображається на продуктивному підприємництві.

     Отже, метою статті є розгляд видів відповідальності за ухилення від сплати податків.

     Відповідно до статті 106 Податкового кодексу України, податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

     Юридична відповідальність за ухилення від оподаткування – це застосування до осіб, уповноваженим органом державної податкової служби України (їх посадовою особою) заходів адміністративної, кримінальної, фінансової та дисциплінарної відповідальності, які мають факти навмисного ухилення, а також приховування ухилення від оподаткування чи приховування об’єкта оподаткування на підставах і у порядку встановлених процесуальними нормами чинного законодавства.

     За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

·         фінансова;

·         адміністративна;

·         кримінальна;

·         дисциплінарна.

     Санкціями фінансово-правових норм, які застосовуються у разі порушення податкового законодавства, належать: стягнення донарахованих сум податків, інших обов'язкових платежів; штрафи; пеня, адміністративні штрафи.

     Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді фіксованої суми та /або відсотків, що стягується з платника податку у зв'язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи. А пеня є сумою коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

     Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її компенсаційно-каральний характер, який полягає в необхідності відшкодування державі збитків, що виникли внаслідок недотримання надходжень до бюджетів всіх рівнів від податків та зборів. Тобто відповідальність за порушення податкового законодавства об'єднує дві різні моделі юридичної відповідальності: правовідновлювальну (компенсаційну) та штрафну (каральну). Саме це підкреслює стаття 112 Податкового кодексу України, в якій зазначено, що притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

     Згідно із законодавством України, карна відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів посадовою особою підприємства, закладу, організації незалежно від форм власності настає, якщо ці дії призвели до ненадходжень до бюджету або державних цільових фондів коштів. Відповідно до суми ненадходжень до бюджету відповідальність коливається від накладання штрафу до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 5 років. Наприклад, несвоєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб або внесення в неї заздалегідь неправильних даних карається накладенням штрафу розміром від шести до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

     Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства пов'язана зі стягненням невнесених вчасно податків і неподаткових платежів. Відповідно до законодавчих актів регламентується діяльність органів стягнення, їхні права, порядок стягнення недостачі, повернення та перегляд неправильно сплачених податків і неподаткових платежів.

     Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративним правопорушенням вважається порушення податкового законодавства керівниками та іншими посадовими особами, громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами — платниками податків. Наприклад, адміністративна відповідальність накладається на громадян, винних у несвоєчасному поданні або неподанні декларації про доходи або у внесенні до декларації викривлених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких передбачена обов'язкова форма обліку — у сумі від одного до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

     Особливостями адміністративних стягнень є:

·        застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у податкових правопорушеннях;

·        адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості;

·        застосування у відношенні до найменш значних податкових правопорушень (проступків), які за своїм характером відповідно до закону не тягнуть кримінальної відповідальності;

·        відсутність тяжких правових наслідків.

     Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення (От. 163-2, 163-3, 163-3, 164-1, 164-5 та іншими), а також у деяких статтях Податкового та Митного кодексів України.

     Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що неподання громадянами декларації про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     З усіх видів стягнень, передбачених кодексом України про адміністративні правопорушення, податковим органом надано право використовувати лише адміністративні штрафи. Розмір їх визначається в межах, встановлених за скоєння відповідних правопорушень в сумах, або кратних певному показнику (неоподаткованому мінімуму доходів, мінімальному розміру заробітної плати), або в національній грошовій одиниці (гривнях). При цьому слід враховувати положення пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, в якому зазначено: "якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги", тобто у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць).

     Кримінальна відповідальність застосовується при доказі винності, протиправності, умислу та особливо тяжких наслідках податкового злочину. Кримінальна відповідальність характеризується такими особливостями:

ü     суб'єктами є виключно фізичні особи;

ü     регулюється нормами Кримінального кодексу України;

ü     встановлюється лише в судовому порядку;

ü     має певні процесуальні особливості.

     Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України.

Водночас не викликає сумнівів та обставина, що будь-яка система оподаткування не здатна ефективно працювати без інституту відповідальності і, зокрема, належної кримінально-правової охорони. Зарубіжний досвід переконливо засвідчує, що примушування до виконання положень податкового законодавства саме під страхом кримінальної відповідальності є досить вагомим стимулом для платників податків, їх належної поведінки і дотримання вимог фіскальної дисципліни. Незважаючи на те що за останні п'ять років добровільність сплати податків в Україні, за інформацією ДПА, зросла майже вдвічі, вона на сьогодні не перевищує 60-70 % від усіх податкових зобов'язань платників.

     І нарешті, дисциплінарні санкції становлять форми впливу адміністрації підприємств, установ і організацій за здійснення дисциплінарних провин, пов'язаних з податковими правопорушеннями. Дані правопорушення знаходяться на перетині адміністративної і дисциплінарної відповідальності, в основі яких лежить невиконання чи неналежне виконання обов'язків зі сплати податку платником, як працівником конкретного підприємства, установи, організації. При невиконанні цим працівником персональних функцій у процесі обліку, розрахунку та сплати податків і зборів відповідальність настає у встановленому трудовим законодавством порядку.

     Законодавче закріплення принципу non bis in idem, який стосовно правопорушень має означати недопустимість одночасного притягнення особи, винної у вчиненні правопорушення, до адміністративної та кримінальної відповідальності. Усунення протиріч та неузгодженостей між нормами, що встановлюють фінансову відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування, та нормами, що за їх вчинення передбачають адміністративну відповідальність інших видів.

Основним адміністративно-правовим засобом попередження ухилень від сплати податків є удосконалення адміністративного та податкового законодавства. Проведений аналіз нормативно-правових актів був використаний при підготовці пропозицій до чинного матеріального та процесуального законодавства з метою сприяння більш ефективному для економіки функціонуванню механізму оподаткування, який повинен забезпечувати доходи бюджету шляхом стимулювання легальної діяльності суб’єктів господарювання незалежно від розміру та форми власності.

Отже, у зв’язку з вищезазначеним проблеми фінансової, кримінальної, адміністративно-правової відповідальності вимагають подальшого дослідження.

 

Література

 

1.     Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.

2.     Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-III.

3. Довгалюк В. І., Ярмоленко Ю. Ю. Податкова система. — Чернівці: Буркек, 2010. — 352 с.

4. Закон України "Про систему оподаткування" вiд 25.06.1991 № 1251-XII зі змінами №2457-VI (2457-17) від 08.07. 2010,ВВР,2010, №48 ст.564.

5. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система. — К.: Атіка, 2011. — 920 c.

6.     Ямніков К. Б. Податкова система.— Миколаїв: НУК, 2009. — 157 с.