Экономические науки/ 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки

Боднарюк І.Л., Грабовий В.С.

ПВНЗ “Європейський університет”, Рівненська філія, Україна

тенденції розвитку фондового ринку

на сучасному етапі розвитку ЕКОноміКИ

 

На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце у фінансові системі країни і в системі міжнародних економічних відносин. Світові фінансові кризи наглядно демонструють роль фондового ринку в забезпеченні економічного розвитку країни. Падіння курсової вартості цінних паперів за невеликий проміжок часу може призвести до відповідного падіння в економіці країни. Особливу актуальність у зв'язку з цим отримує дослідження сучасних тенденцій розвитку фондового ринку.

Проблематикою тенденцій розвитку фондового ринку займалося багато науковців та практиків, серед яких Берднікова Т., Берзон Н., Вільямс Л., Галанов В., Гамильтон Б., Дегтярева О., Елдер А., Кіосакі P., Колбі P., Лефевр Е., Найман Е., ОНил У., Сорос Дж., Тьюлз P. У вітчизняній економічній науці різні аспекти функціонування фондового ринку ви­світлено у працях Загородного А.Г., Кондрашихіна А.Б., Кравченко Ю.Я., Мозгового О.М., Пасічника В.Г., Раровської В.В., Роїна О.М., Сохацької О.М., Шелудько В.М.

Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки. Це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме – на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби [1, c.67].

Таким чином, фондовий ринок – це сукупність правил і механізмів, які дозволяють вести операції по купівлі-продажу цінних паперів (акцій). Тобто фондовий ринок – організований ринок торгівлі цінними паперами, сукупність місць такої торгівлі.

На ринку функціонують два основних види суб’єктів господарювання  приватні господарства, основним учасником яких є фізична особа, акціонерні підприємства та організації, а також державні (юридичні особи) [2, c.104].

Ринок умовно можна поділити на три головних сектора: ринок товарів (у тому числі і засобів виробництва), а також робіт і послуг, які виконують підприємства чи організації; ринок праці, який має односторонній рух від приватного господарства до підприємства; фондовий ринок [3, c.84].

Основними функціями фондового ринку є: регулювання сфери грошового обігу та кредиту; забезпечення переливу капіталу між галузями та сферами економіки; розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій (АТ), контроль за їхньою діяльністю; залучення капіталу та забезпечення його ефективного використання; забезпечення оперативної інформації про рух індивідуальних капіталів [4, c.116].

Головне завдання фондового ринку в сучасних умовах полягає в збільшенні ролі цінних паперів на фінансовому ринку й у господарській діяльності підприємств країни. Цей процес називається сек’юритизація (від англ. securities — «цінні папери») [5, c.438].

Головними учасниками ринку цінних паперів виступають емітенти (юридичні особи), інвестори (юридичні і фізичні особи) та особи, які здійснюють професійну посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів [6, c.93].

Проаналізуємо сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Протягом першого півріччя 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду 2010 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився майже у 2,5 рази (або на 66,70 млрд. грн.), перше півріччя 2010 року – 46,93 млрд. грн. Зростання обсягів торгів на фондовому ринку пояснюється збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських емітентів як вітчизняними, так і іноземними інвесторами, а також – зростанням вартості цінних паперів емітентів, з якими укладались угоди. Такий результат був досягнутий за рахунок значного зростання торгів на ПАТ ФБ "ПФТС", якій за підсумками першого півріччя 2011 року належало 33,97% ринку, ПАТ ФБ "Перспектива" - 32,75% та ПАТ "Українська біржа" - 31,72 %. Таким чином, на організаційно оформленому ринку у першому півріччі 2011 року спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами, оскільки близько 98% біржових контрактів (договорів) зосереджено на 3 фондових біржах: ПАТ ФБ "ПФТС" – 33,97%, ПАТ ФБ "Перспектива" – 32,75%  та ПАТ "Українська біржа" – 31,72% (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі у І півріччі 2010 - І півріччі 2011 рр.

Організатор торгівлі

І півріччя 2010, млрд. грн.

Питома вага, %

І півріччя 2011, млрд. грн.

Питома вага, %

Темп росту, %

УФБ

5,71

0,01

6,99

0,01

122,37

КМФБ

955,71

2,03

1108,80

0,98

116,02

ПФТС

27172,04

57,78

38606,67

33,97

142,08

УМВБ

218,32

0,46

1,34

0,00

0,61

Іннекс

17,93

0,04

18,46

0,02

102,95

ПФБ

85,57

0,18

79,25

0,07

92,61

УМФБ

1039,26

2,21

419,87

0,37

40,40

Перспектива

9273,66

19,72

37214,74

32,75

401,30

СЄФБ

27,62

0,06

135,61

0,12

490,95

УБ

8228,66

17,50

36045,66

31,72

438,05

Усього

47024,49

100,00

113637,39

100,00

241,66

 

Для того щоб кількісно визначити стан фондового ринку окремо взятої країни були введені спеціальні показники – фондові індекси. Фондовий індекс – показник зміни цін певної групи цінних паперів – «індексної корзини» [7, c.130]. Проаналізуємо динаміку зміни фондових індексів України: індекс фондової біржі ПФТС, індекс UX (Індекс Української біржі) та індекс КР-Dragon. З березня 2011р. по березень 2012 р. індекс ПФТС знизився на 583,48 пункти, або на 52% (рис. 1). Таким чином, за досліджуваний період даний індекс зменшився в два рази. Індекс UX знизився на 1389,86 пунктів, або на 49% (рис. 1), таким чином даний індекс, як і індекс ПФТС, зменшився в два рази.

Рис. 1. Динаміка українських фондових індексів

з березня 2011р. по березень 2012р.

Індекс КР-Dragon також мав тенденцію до зниження. Адже за аналізований період його значення зменшилося на 2868,26 пункти, або на 43% (рис. 1). Тобто за минулий рік даний індекс, як і попередні індекси, також зменшився майже в два рази. Що обумовлено негативним явищами на ринку капіталів у зв’язку із кризовими явищами у фінансовому секторі і секторів реальної економіки.

 

Література:

1. Мозговий О. М. Фондовий ринок. / О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ, 2007. – 316 с. 2. Кравченко Л. С. Фондовий ринок / Л. С. Кравченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 356 с. 3. Головко А. Т. Інфраструктура фондового ринку і тенденції її розвитку / А. Т.Головко // Фінанси України. – 2006. – №10. – С.82-86. 4. Токмакова І. В. Сутність і структура фінансового ринку / І. В. Токмакова, В. Г. Краснов // Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 112-120. 5. Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст : Монографія / М. С. Гончар. –К. : Обереги, 2008. – 826 с. 6. Лисенков Ю. М. Учасники фондового ринку : функції, організація діяльності / Ю. М. Лисенков, О. І. Римарук, І. В. Педь [та ін.]. – К. : Вісник фондового ринку, 2003. – 288 с.  7. Берзон Н.І. Фондові індекси / Н.І. Берзон, А. Ю. Аршавський, Є. А. Буянова. – М. : Віта, 2002. – 559 с.