Економічні науки/4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

аспірант Гузенко О.П, С.М. Крючкова

КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Окреслення сучасних проблем оцінювання ризику інвестиційних проектів

 

Сучасний стан розвитку економіки свідчить про низьку інвестиційну активність суб’єктів господарювання, та, як наслідок, відсутність можливості стабільного розвитку економіки. Реалізація інвестиційних проектів потребує залучення значного обсягу фінансових ресурсів з високим рівнем інвестиційних ризиків. Наявність фактора невизначеності при оцінці різноманітних тверджень обумовлює високий рівень інформаційного ризику для користувачів інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами.

Дослідженню проблеми проектних ризиків присвячені численні наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: Г.О. Бардиш [1], Т.А. Воркути [2], А.Б. Каменського [3], О.М. Шинкаренко [4], Р.Х. Хасанова [5], Шарпа У, Александера Г., Бейли Дж. [6] та інших. Незважаючи на пильну увагу вчених до даної проблеми, питання оцінки ризику інвестиційних проектів не втратило актуальності.

Ефективне і стабільне функціонування банківської системи в умовах розвитку глобалізаційних та інноваційних процесів нерозривно пов'язане з вирішенням проблеми підвищеного ризику.

Жоден банк не в змозі максимізувати свої прибутки та подолати конкуренцію без ефективної системи управління ризиками. Необхідність якісної та кількісної оцінки ризиків виникає внаслідок наявності нерозривного взаємозв'язку між очікуваним прибутком та рівнем ризику, на який наражається комерційний банк. Саме тому існує необхідність точного визначення, вимірювання та аналізу ризиків, пов'язаних з функціонуванням будь-якого комерційного банку та системи в цілому. Стратегія управління банківськими ризиками має на меті забезпечити в кінцевому результаті прийняття рішень про доцільність чи недоцільність укладення угод з врахуванням оцінки виявлених ризиків та можливості їх мінімізації [3].

Виходячи зі встановленої проблеми, ми пропонуємо шляхи її рішення, а саме удосконалення методичних підходів з оцінки ризику інвестиційних проектів з метою забезпечення ефективного управління інвестиційними процесами із застосуванням досвіду зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема Р.Х. Хасанова [5], У. Шарпа [6] та інших.

Проведені дослідження показують, що розробка інвестиційних проектів здійснюється в умовах невизначеності. Це, насамперед, пов’язано з недосить повною інформацією, на основі якої розробляється інвестиційний проект. Дана проблема, частково усувається у подальшій роботі над проектом шляхом отримання додаткової інформації та внесення змін у розроблену інвестиційну документацію. Тому, поки інвестиційні розрахунки здійснюються в умовах невизначеності, існує вірогідність настання несприятливих ситуацій, які можуть призвести до зниження ефективності проекту, або до виникнення додаткових витрат.

Зважаючи на це, для прийняття правильного інвестиційного рішення необхідно не тільки визначити розмір очікуваного прибутку, а й оцінити ризиковість інвестиційних рішень шляхом встановлення та кількісного визначення проектного ризику, характеру його впливу на результати впровадження інвестиційних проектів та ступеню покриття очікуваного прибутку передбачуваного ризику.

Актуалізується проблема оцінювання ризику з позиції не лише інвестиційного проекту, а й з позиції накопичення джерел його фінансування. Сучасні умови розвитку підприємницького сектору, який залучає інвестиційний ресурс за допомогою банківської установи неможливо представити без оцінки ризику проведення операцій.

Отже, оцінюючи ризик інвестиційних проектів, необхідно визначати шляхи зниження ризикових ситуацій, за допомогою резервування коштів, страхування, розподілу ризику між учасниками проекту тощо. Тобто, на етапі оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів, аудитор має оцінити додаткові затрати, розмір яких залежить від умов реалізації проекту та ризику зміни основних його параметрів. Дані витрати доцільно враховувати під час оцінки ефективності проекту в процесі проектування бізнес-плану.

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що запропоноване рішення удосконалення  методики розрахунку ризику інвестиційних проектів, включає якісний та кількісний підходи до оцінки ризику, враховує положення інвестиційної теорії щодо визначеної ролі ризику та дохідності під час прийняття інвестиційного рішення, яка повинна бути нескладною у розрахунках та дозволить прийняти об’єктивне управлінське рішення з реалізації інвестиційного проекту. Вдало визначена методика оцінювання економічного ризику забезпечує підвищення результативності інвестиційного проекту.

 

Література

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: [підручник] / Г.О. Бардиш. – [2-ге вид., стер.]. – К.: Знання, 2009. – 415 с.

2. Воркут Т.А. Проектний аналіз / Т.А. Воркут. – К.: Український центр духовної культури, 2008. – 440с.

3. Каменський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: [навчальний посібник] / А.Б. Каменський. – К.: Видавничий дім „Козаки”, 2002. – 120 с.

4. Шинкаренко О.М. Методи кількісного аналізу економічних ризиків / О.М. Шинкаренко // Інвестиції: практика та досвід. – №15. – 2008. – С. 9-14.

5. Хасанов Р.Х. Оценка рисков инвестиционных проектов / Р.Х. Хасанов // Управление риском. 2009. – №2. – С. 34-43.

6. Шарп У. Инвестиции / Шарп У, Александер Г., Бейли Дж. – [пер. с англ.]. – М: ИФРА – М, 2010. – 1028 с.