Копельчук В.П., Путь І.О., Шевчук А.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Економічний розвиток будь-якої країни значною мірою обумовлений рівнем інвестиційної діяльності. В умовах сучасної глобальної інтеграції національна економіка відчуває гострий дефіцит інвестиційних ресурсів. Але іноземний інвестор не бажає вкладати свої гроші в розвиток української економіки. Відтак, уряд повинен реалізувати систему заходів, пов'язаних зі створенням сприятливого інвестиційного клімату для національних й іноземних інвесторів.

Актуальність дослідження полягає в тому, що для виходу з кризи, нашій країні власних коштів не достатньо, тому уряд повинен сприяти створенню позитивного іміджу України для залучення іноземних інвестицій.

Питанню вирішення проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України, вивчають та досліджують багато науковців, зокрема: Богдан І., Бутко М.П., Котович І., Сосновська О.П. та інші. Проблема аналізу залучення іноземного капіталу в економіку України досліджена недостатньо, що потребує подальшого вивчення.

Метою дослідження є аналіз проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України, розробка пропозицій для розв’язання цієї проблеми.

Іноземні інвестори мають певні інтереси до вкладення капіталів в економіку України. Це пов’язано із перспективним ринком збуту, порівняно дешевими джерелами сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність продукції за рахунок економії витрат виробництва та наближеності до джерел сировини; використанням відносно дешевої та кваліфікованої робочої сили як важливого фактора зниження витрат виробництва та собівартості продукції. Проте щороку  інвестиційна привабливість України зменшується. Це зумовлено з багатьма причинами, які кардинально стримують іноземних інвесторів і притік іноземних інвестицій.

До таких причин можна віднести, насамперед, недосконале законодавство. В Україні практично створено основи законодавчої бази, яка регулює діяльність іноземних інвесторів. На сьогодні базовим законодавчим актом, який визначає особливості питань іноземного інвестування, є Закон України «Про режим іноземного інвестування», який відмінив дію Закону України «Про іноземні інвестиції», Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» та Закону України «Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні», але в ньому були збережені у повному обсязі державні гарантії захисту іноземних інвестицій, що надавалися іноземним інвесторам на території України у відповідності з цими законодавчими актами. Важливим аспектом є те, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації, при чому державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів в разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Іноземному інвестору гарантується адекватна і ефективна компенсація, а також мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або не належного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов`язків щодо іноземного інвестора. Актуальним для інвестора має бути політична стабільність,яка дозволить впевнено вести бізнес. Хоча сьогодні ситуація досить складна, адже інвестори вимагають підтверджень використання капіталовкладень, прозорості інвестиційних схем, і сумніви щодо виконання цих вимог стрімко ростуть [2].

Свою реформаторську політику запропонував провести Міністр економічного розвитку та торгівлі Порошенко за трьома блоками — прозорістю економічної політики, свободою підприємницької діяльності і ефективністю використання ресурсів. Вдосконалити системи державних закупівель, зробивши її максимально спрощеною та прозорою, привевши національну систему показників економічного розвитку до європейських стандартів і забезпечивши відкритий доступ до цієї інформації громадськості й інвесторів для покращення залучення іноземних інвестицій у господарську діяльність. Адже для покращення інвестиційного клімату потрібно: здійснити аналіз і доопрацювання розроблених проектів законів, спрямованих на поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату в Україні, «пристосування» їх до наявних проблем діяльності іноземних інвесторів; визначити пріоритети інвестування; сформувати систему стимулів та механізмів спрямування потоків іноземних капіталів у пріоритетні галузі національної економіки; посилити конкурентоспроможність банківського сектора економіки та ін. [6].

На нашу думку для кращого залучення іноземних інвестицій потрібно здійснити такі напрямки:

1) провести аналіз проблем повязаних з діяльностю та залучення іноземних інвесторів в Україні, зокрема системних проблем, а також тих, що виникли внаслідок різких змін у державній політиці;

2) покращити систему оподаткування іноземних інвесторів (податкові пільги, зниження ставки оподаткування, прискорена амортизація та ін.), вирішити проблему сплати та повернення ПДВ;

3) вдосконалити систему страхування іноземних фірм;

4) проводити роботу, пов’язану з укладенням міждержавних угод про заохочення і захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, обміном інформацією про нормативно-правові акти у сфері інвестиційної діяльності, формуванням стабільних законодавчої бази та умов провадження підприємницької діяльності;

5) запровадити політику гнучкого валютного курсоутворення;

6) сформувати систему стимулів та механізмів спрямування потоків іноземних капіталів у пріоритетні галузі національної економіки;

7) активізувати участь банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів.

У загальному плані, для поліпшення ситуації з залученням іноземних інвестицій в Україну необхідно розробити оптимальну політику сприяння іноземним інвестиціям, яка була б обов'язковою для всіх державних установ. На середню та довгострокову перспективу слід добиватися зростання довіри інвесторів до того, що умови для інвестування будуть поліпшуватися і залишатимуться стабільними.

Отже, Україна на сьогодні є інвестиційно непривабливою порівняно не тільки з країнами із розвиненою ринковою економікою, а й з окремими східноєвропейськими країнами. Для того, щоб в нашу країну інвестували кошти, від українського уряду вимагаються цілком конкретні практичні заходи щодо поліпшення роботи з іноземними інвесторами у сфері державного регулювання і контролю, кредитно-фінансової і податкової політики, в організаційній та інформаційній сферах. Підвищивши, інвестиційну привабливість нашої країни, ми вирішимо проблему залучення іноземних інвестицій.

Література:

1.  Закону України "Про режим іноземного інвестування" // ВР від 19.03.96 р., № 93/96.

2. Богдан  І. Проблеми інвестиційної привабливості України. // «Юридична газета», № 24, 2010

3. Бутко М.П. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів / М.П. Бутко, О.П. Сосновська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 3-7.

4. Котович І. Інвестори нас не люблять [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.personal-plus.net/407/7480.html

5. Офіційний сайт П. Порошенка: [Електронний ресурс] //  Режим доступу http://poroshenko.com.ua/